Produkty

Hypotekárne úvery


BankaOTP Banka Slovensko, a.s.
Názov produktuHypotekárny úver pre mladých
Druh produktuhypotekárny úver so štátnym príspevkom
Minimálna výška úveru3500 €
Minimálna doba splácania4 r.
Maximálna doba splácania30 r.
Podmienky pre získania úveruObčan vo veku od 18 do 35 rokov s trvalým bydliskom na území SR a s príjmom, ktorý nepresahuje 1,3 násobok priemerného hrubého príjmu v národnom hospodárstve.
Doklady potrebné k vybaveniuDva doklady totožnosti; Preukázanie príjmu - Ak zo závislej činnosti: Potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti. - Ak z podnikania, z prenájmu, z kapitálového majetku: - daňové priznanie za posledné dve ukončené zdaňovacie obdobia a Potvrdenie o výške daňovej povinnosti.; Pri kúpe nehnuteľnosti: - originál alebo overená kópia kúpnej zmluvy alebo zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy.; Pri výstavbe nehnuteľnosti alebo zmene dokončenej stavby: - list vlastníctva k stavebnému pozemku, - právoplatné stavebné povolenie, - geometrický plán (ak bol vyhotovený), - schválený projekt stavby, - rozpočet nákladov stavby , - zmluvu o dielo, príp. o výstavbe.; Predmet zabezpečenia: znalecký posudok, list vlastníctva, aktuálna kópia z katastrálnej mapy (ak už nie je súčasťou znaleckého posudku). V prípade rozostavanej stavby navyše: geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby, stavebné povolenie, projektová dokumentácia, rozpočtové náklady na stavbu.
Zabezpečenie úveruZáložným právom na tuzemskú nehnuteľnosť
Poznámka- uvedené úrokové sadzby zohľadňujú uplatnenie týchto zliav z úrokovej sadzby: zľava za Aktívne využívanie účtu, zľava za Výhodný účet a zľava za poistenie schopnosti splácať úver
- max. výška úveru je do 90% z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti (zvýhodnenie štátnym príspevkom do výšky 50 000 €);
- možnosť zníženia úrok. sadzby o št. príspevok pre mladých vo výške 3% počas obdobia 5 rokov od čerpania úveru;
- odklad splátok istiny po dobu až 5 rokov;
- spracovanie úveru už do 48 hodín a bez príplatku;
- zníženie úrokovej sadzby v prípade aktívneho využívania bežného účtu
- možnosť realizovať mimoriadne splátky úveru bez poplatku, nielen počas prvých 5 rokov splatnosti;
- možnosť realizovať mimoriadnu splátku až do výšky 20% z úveru bez poplatku pri výročí podpisu zmluvy
- možnosť čerpať úver už po podaní návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností;
Fixácia 1 rok0.19 %
Fixácia 3 roky0.09 %
Fixácia 5 rokov0,09 %
Fixácia 7 rokov -
Fixácia 10 rokov od 0,59 %
Výška bonifikácie hypoték pre mladých 3,00%
Poplatok za poskytnutie úveru 1% z objemu úveru, min. 200 €.
Zľava Pozrite si, či na tento produkt banka aktuálne poskytuje zľavu.
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 65,00 €
Poplatok za zmenu založenej nehnuteľnosti 149,00 €
Mimoriadna splátka úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby počas obdobia 5 rokov od prvej splátky úveru bez poplatku,
potom skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z predčasne splatenej sumy
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z predčasne splatenej sumy
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku v % / rok 20%
Upomienka / Výzva skutočné náklady
Sankčná úrok. sadzba v % p.a. -
Sadzobník platný od1.1.2017
Úrokové sadzby platné od20.12.2016