Štatút súťaže

Veľká banková súťaž

I. – Účel súťaže

1. Názov súťaže je „Veľká banková súťaž". Cieľom organizovania uvedenej súťaže je reklama a podpora produktov vyhlasovateľa.

II. – Vyhlasovateľ (Organizátor) súťaže

1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže „Veľká banková súťaž“ je Novara, s.r.o.,  K lomu 3, 811 04 Bratislava.

2. Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky.

3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky, s výnimkou osôb uvedených v bode VII.1 tohto štatútu (ďalej len ,,účastník súťaže“). Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom.

III. – Začiatok a ukončenie súťaže

Súťaž s názvom „Veľká banková súťaž“ (ďalej len „Súťaž“) sa uskutoční v termíne od 11.5. 2017 do 4.6.2017.

IV. – Pravidlá súťaže

1. „Súťaž“ sa uskutoční v termíne od 11.5.2017 do 4.6.2017.

2. Do „súťaže“ bude zaradený každý, kto odpovie na súťažné otázky, a zároveň vyplní kontaktný formulár. Uvedené údaje musia súhlasiť s dokladom totožnosti, ktorým sa výherca preukáže v prípade výhry.

V. – Výhry
1. - 3. cena: Elektrická zubná kefka Oral-B
4. cena: Nabíjačka na baterky Duracell
5. cena: Mladý jačmeň sušený, 200 g
6. cena: Elektrický difuzér Ambi Pur
7. cena: Zelené potraviny prášok, 80 g
8. - 9. cena: Ferospirulina, 100 g
10. - 13. cena: Vôňa do auta Ambi Pur

Ceny do súťaže venoval portál Banky.sk.

VI. - Žrebovanie

Žrebovanie výhercov „Súťaže“ sa uskutoční 5.6.2017. Vyžrebujeme 13 výhercov. Mená výhercov budú zverejnené na stránke www.Banky.sk od 5.6.2017. Výhry výhercom budú doručené Organizátorom súťaže na poštové adresy vyplnené v kontaktnom formulári. V prípade, že si súťažiaci neprevezme výhru v príslušnej lehote, prepadá táto výhra v prospech Organizátora súťaže. Organizátor nezodpovedá za škodu, stratu a iné znehodnotenie výhry pri jej preprave.

VII. – Účasť v súťaži

1. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Zároveň v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dáva súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže Organizátorom súťaže. Účastník udeľuje súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov na marketingové účely Organizátorom súťaže. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému Organizátorom súťaže.

2. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo pravidlá súťaže kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť.

3. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že Organizátori súťaže sú oprávnení uverejniť mená a podobizeň výhercov v oznamovacích prostriedkoch ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely Organizátorov súťaže bez nároku na odmenu.

VIII. – Propagácia súťaže

Zverejnenie a propagácia „súťaže“ trvá od 11.5.2017 do 4.6.2017 (vrátane) na portáli www.Banky.sk.

IX. – Súhlas so spracovaním osobných údajov

1. V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dáva účastník súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže Organizátorom. Účastník udeľuje súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov na marketingové účely. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému Organizátorom súťaže.

2. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že Organizátori súťaže sú oprávnení uverejniť mená a podobizeň výhercov v masovokomunikačných prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely Organizátorov súťaže bez nároku na odmenu.

X. – Osobitné ustanovenia

1. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom Organizátora súťaže alebo osobou im blízkou, je povinný bezodkladne na základe písomnej výzvy Organizátora súťaže vrátiť, resp. nahradiť Organizátorovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.

2. Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

3. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Výhry v súčaži nie je možné vymáhať. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí Organizátor súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Organizátori súťaže nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.

4. Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá súťaže a štatút kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť. Zmeny štatútu vyhlasovateľ zverejní rovnakým spôsob ako pôvodný štatút.

XI. – Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút je uložený v sídle Organizátora súťaže.

2. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u Organizátora súťaže.

3. Štatút súťaže nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania štatutárnym orgánom Organizátora súťaže.

4. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto štatútom, sa spravujú primerane príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

V Bratislave dňa 11.5.2017

Novara, s.r.o.