Odborné poradenstvo

Aktívne témy
Mali sme v poradenstve


Platobné karty doma aj v zahraničí

Zuzana Ďuďáková
Na Vaše otázky odpovedá hovorkyňa UniCredit Bank, Zuzana Ďuďáková. Svoje otázky môžete posielať do 3.7.2016.

UCB
Otázka:
15.06.2016 - V prípade cezhraničnej úhrady v inej mene ako v eurách do krajín mimo EHP banky odporúčajú zadať poplatkový kód vo formáte OUR, čo znamená, že všetky poplatky za zrealizovanú platbu znáša príkazca. Prečo?
Odpoveď:
17.06.2016 - Výber poplatkovej inštrukcie (OUR – všetky poplatky spojené s platbou znáša platiteľ, SHA – poplatky platí platiteľ aj príjemca, BEN – všetky poplatky znáša príjemca) je na dohode medzi platiteľom a príjemcom. Ak je dohoda, že príjemca má dostať celú sumu platby, tak je na výber len OUR. Ak je dohoda, že platiteľ a príjemca znášajú poplatky svojich bánk, tak by sa mali dohodnúť na SHA. Ak je dohoda, že platiteľ uhradí len platbu, ale poplatky nebude platiť, tak je možné použiť BEN – v tomto prípade dostane príjemca najnižšiu sumu, lebo všetky banky zúčastnené na prevode si stiahnú poplatok z platby. (Tento štandard banky vo svete dodržiavajú, výnimkou sú len USA, kde niekoré korešpondenčné banky nedoržiavajú inštrukciu OUR a platbu spracujú akoby bola inštrukcia SHA – príjemca dostane platbu zníženú o cca 3,5…USD, aj keď požiadavka platiteľa bola, že má príjemca dostať celú sumu – poznatok z praxe). Problémy nastávajú, keď si platenie poplatkov platiteľ a príjemca vopred nedohodnú, platiteľ vyberie inštrukciu, s ktorou príjemca nesúhlasí a reklamuje platbu u partnera – platiteľa.Otázka:
13.06.2016 - Musím banke zaplatiť nejaký poplatok, ak chcem zrušiť kreditku pred skončením jej platnosti?
Odpoveď:
16.06.2016 - Za zrušenie kreditnej karty v zmysle aktuálneho cenníka nie je účtovaný žiaden poplatok. Je iba potrebné vyrovnať a splatiť dlžný úverový rámec a úroky, čo je možné urobiť aj mesačnými splátkami kreditnej karty.Otázka:
11.06.2016 - Aké benefity ponúkate ku kreditným kartám? Ponúka vaša banka aj platobné nálepky?
Odpoveď:
15.06.2016 - Kreditná karta je vhodná najmä na bezhotovostné transakcie napr. ako garanciu pri rezervácii hotelovej izby alebo prenájmu auta. Výhodou je aj 45 dňové bezúročné obdobie (podľa typu platobnej karty), počas ktorých klient čerpá finančné prostriedky až do výšky úverového rámca a nie z vlastného účtu. Okrem toho, bezhotovostné transakcie kreditnou kartou sú zadarmo. A navyše, do bezúročného obdobia sa započítavajú aj prípadné výbery hotovosti z bankomatov. V prípade, ak klient dosiahne pri platbách kreditnou kartou bankou stanovený mesačný objem transakcií, je automaticky zaradený do Programu pre verných a bude mu za daný cyklus vrátený mesačný poplatok. Takže aj v prípade kreditných kariet môže klient za určitých podmienok využívať platobnú kartu úplne bezplatne. Navyše, do objemu zúčtovaných bezhotovostných transakcií sa započítavajú debetné transakcie (platby za tovary a služby) hlavnou kartou, ako aj dodatkovými kartami. Okrem toho, výhodou kreditnej karty na rozdiel od úverového rámca spotrebiteľského úveru je nastavenie aj výšky mesačnej splátky. Banky klientom určujú mesačne uhradiť tzv. minimálnu splátku, čo je zvyčajne 5 až 10% z dlžnej sumy a preto skutočnú výšku zaplatených úrokov si dokáže klient efektívne riadiť výškou reálne uhradenej splátky, ktorá ale musí byť vždy aspoň vo výške minimálnej splátky (5%). Čím viac klient banke mesačne splatí, tým menej na úrokoch následne zaplatí.Otázka:
09.06.2016 - Počul som, že niektorí obchodníci v zahraničí - napríklad v Rakúsku - nechcú akceptovať platbné karty zo Slovenska. Je to pravda? Môže sa mi na dovolenke v zahraničí stať, že hoci mám embosovanú VISA kartu, nebudem ňou môcť zaplatiť?
Odpoveď:
13.06.2016 - Z praxe môžeme potvrdiť, že niektoré obchodné reťazce neakceptujú všetky druhy platobných kariet. Všeobecne rozšíreným druhom platobnej karty, ktorá je akceptovaná v Rakúsku je platobná karta Maestro.« 1 2

Investovanie a sporenie v banke

Anna Macaláková
Téme sa venujeme s Annou Macalákovou, riaditeľkou J&T banky. Svoje otázky môžete posielať do 31.5.2016

J&T Banka
Otázka:
15.05.2016 - Ako má začať investovať do fondov človek, ktorý ešte nemá veľa skúseností?
Odpoveď:
17.05.2016 - Začínajúci investor, ktorý nemá dostatočný prehľad a vedomosti o podielových fondoch, alebo sa chce vyhnúť nebezpečenstvu výberu nesprávneho fondu, vzhľadom na jeho rizikový profil a časový horizont, by sa mal obrátiť na odborníkov. J&T Banka okrem toho, že ponúka veľmi zaujímavé podielové fondy, je zároveň aj investičným expertom. Naši bankári majú aktuálny prehľad na poli finančných trhov a preto dokážu každému klientovi nielen ponúknuť tú najvhodnejšiu príležitosť v danom čase, ale aj vysvetliť, prečo je dobré investovať do daných podielových fondov. Sú navyše k dispozícii kedykoľvek a za svojimi klientmi osobne chodia. Ponúkajú im tak maximálny komfort a odborné poradenstvo pre žiadaný efekt. Servis a odbornosť, ktorú ako privátna a investičná banka ponúkame, sa nedá ani vzdialene porovnávať s bežnou bankou či rôznymi finančnými sprostredkovateľmi.Otázka:
15.05.2016 - Akých chýb sa najčastejšie dopúšťajú investori pri podielových fondoch?
Odpoveď:
16.05.2016 - Hlavnou chybou je, že v čase turbulencií na trhoch nezachovávajú chladnú hlavu, panikária, nedodržia investičných horizont a vyberajú prostriedky z podielových fondov často v tom najhoršom čase. Zabúdajú na skutočnosť, že výkyvy cien sú prirodzenou vlastnosťou rizikovejších aktív a postihujú aj také úspešné firmy ako Apple. No z dlhodobého časového hľadiska sa ukazujú byť spravidla bezvýznamnými korekciami. Inou veľkou chybou sú pokusy o časovanie vstupov a výstupov na trhy, ktoré väčšinou nevychádzajú, čím investor prichádza k ochudobneniu sa o výnos.Otázka:
14.05.2016 - Čo je pri investovaní lepšie - jednorazový vklad alebo pravidelné sporenie menších čiastok?  
Odpoveď:
16.05.2016 - Oba varianty považujeme za lepšie ako sporenie v štandardných bankových produktoch. Štatistiky ukazujú, že čím dlhší je investičný horizont, tým väčšia je pravdepodobnosť, že peniaze vložené do rizikovejších finančných aktív dosiahnu kladný výnos, napriek obdobiam kríz, či neistôt spätých s rizikom rozpadu finančného systému a s tým spojenou zvýšenou volatilitou. To nemožno povedať o kumulovaní financií na bežných vkladoch v bankách. Obrovským bonusom pri dlhodobom pravidelnom investovaní je aj priemerovanie nákupných cien, keď za rovnaký objem peňazí investor nakúpi pri nižších cenách väčší počet lacnejších podielov a pri vyšších cenách naopak nižší počet drahších podielov.Otázka:
14.05.2016 - Rozmýšľam nad presunom časti našich nasporených peňazí do fondov. Ktoré sú najmenej rizikové?
Odpoveď:
16.05.2016 - Najmenej rizikovými, no zároveň najmenej výnosnými, sú fondy peňažného trhu, o niečo rizikovejšími sú dlhopisové fondy a najrizikovejšími sú akciové, kde však možno dosiahnuť najvyššie výnosy z dlhodobého hľadiska. Okrem nich existujú ešte zmiešané fondy, ktorých rizikovosť závisí od toho, aké je zloženie ich portfólia. Legislatíva pozná aj fondy fondov, ktoré investujú do podielových listov a akcií iných investičných fondov. Ich rizikovosť takisto závisí od stratégie, ktorú sledujú. Osobitou kategóriou fondov sú špeciálne fondy nehnuteľností, ktorých rizikovosť je vo všeobecnosti vyššia ako v prípade dlhopisových fondov, no nižšia ako v prípade akciových.Otázka:
12.05.2016 - Môže bežný človek na Slovensku investovať do akcií? Akým spôsobom?
Odpoveď:
13.05.2016 - Začínajúci investori môžu investovať do akcií prostredníctvom podielových fondov, kde sa o riadenie portfólia stará profesionálny manažér.  Skúsenejší investori, ktorí sledujú prehľad trhov, si môžu zostaviť vlastné dobre diverzifikované portfólio priamym nákupom akcií či ETF fondov, ktoré sú nákladovo výhodnejšie ako klasické podielové fondy.

Čo sa týka technického postupu, ľudia môžu investovať prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi s príslušnou licenciou, ktorý má prístup na burzy, kde sa dané akcie obchodujú.Otázka:
11.05.2016 - Vaša banka je len pre bohatých ľudí, alebo môže byť vašim klientom hocikto? Aké sú podmienky, ak sa niekto chce stať vašim klientom?
Odpoveď:
13.05.2016 - Sme privátnou bankou, ktorá sa zameriava na zhodnocovanie majetku, potenciálni záujemcovia musia splniť interne stanovené podmienky, aby sa mohli kvalifikovať na klientov. Základnou podmienkou je vklad vo výške 10-tisíc eur.Otázka:
09.05.2016 - Ak si chcem dlhodobo uložiť peniaze do zlata, ako to môžem urobiť? Prídem do banky s peniazmi a odídem s tehličkami? A keď raz to zlato budem chcieť predať, bude sa to dať iba tam, kde som ho kúpil? Sú rôzne typy zlata, do ktorého sa dá investovať?
Odpoveď:
13.05.2016 - Existuje niekoľko spôsobov, ako uložiť peniaze do zlata. Najkonzervatívnejšou a najistejšou je fyzický nákup zlatých tehličiek alebo mincí. Sú s tým však spojené aj zvýšené náklady, nakoľko cena mincí aj tehličiek má prémiu oproti trhovej cene samotného zlata a naopak – v prípade predaja diskont. Ďalšie náklady sú spojené s ich skladovaním v trezoroch či bezpečnostných schránkach. Ich následný predaj nie je nutné robiť len cez obchodníka od ktorého boli kúpené.

Ďalšie možnosti expozície voči zlatu sú kúpa papierového zlata formou zlatých certifikátov, futures kontraktov či ETF fondov. Okrem toho možno investovať aj do akcií spoločností, ktoré sa zaoberajú jeho ťažbou.Otázka:
05.05.2016 - S akými typmi poplatkov mám počítať pri investovaní peňazí do fondov? V akej výške sa tieto poplatky orientačne pohybujú?
Odpoveď:
09.05.2016 - S investovaním do fondov sú spojené predovšetkým vstupné a výstupné poplatky ako aj poplatok za správu, ktorý je však už zahrnutý v cene podielového listu. Výška vstupných a či výstupných poplatkov sa môže pohybovať od nula do rádovo piatich percent. Väčšinou platí pravidlo, že ak si sprostredkovateľ účtuje vstupný poplatok, potom odpúšťa výstupný a vice versa. Výška správcovského poplatku sa pohybuje orientačne od 0,5 do dvoch percent. Poplatky pre konkrétny fond sa dajú nájsť v štatúte daného fondu, ktorý je štandardne prístupný na internetovej stránke správcovskej spoločnosti či sprostredkovateľa.Otázka:
04.05.2016 - Akými rôznymi spôsobmi môžem investovať cez vašu banku? Ponúkate niečo navyše oproti ostatným bankám?
Odpoveď:
06.05.2016 - J&T Banka ako expert na investovanie ponúka takmer neobmedzené investičné riešenia. Od širokého výberu niekoľkých stoviek podielových fondov, cez sprostredkovanie nákupu dlhopisov, akcií či komodít prakticky na ktorejkoľvek veľkej burze sveta aj prostredníctvom finančných derivátov až po rôzne alternatívne aktíva vrátane možnosti investovať do hedžových fondov. V našej ponuke nechýbajú ani rôzne investičné certifikáty či štruktúrované produkty, ktoré kombinujú to najlepšie zo sporenia a investovania, vieme ich prispôsobiť presne na mieru podľa požiadaviek klienta. Servis a odbornosť, ktorú ako privátna a investičná banka ponúkame, sa takmer nedá porovnávať s bežnou retailovou bankou. Pomáhame klientom peniaze nielen zarobiť, ale navyše uchovať hodnotu majetku a napokon si ho aj užívať.Otázka:
04.05.2016 - Aký kapitál potrebujem ako začínajúci investor do podielových fondov? Čo ma čaká - ako porces investovania prebieha?
Odpoveď:
06.05.2016 - Do podielových fondov je možné investovať už od malých súm, rádovo od 20 eur. Čo sa týka samotného postupu, J&T Banku môže klient navštíviť osobne v Bratislave, Starom Smokovci alebo v Košiciach, alebo môže zavolať na KOMFORT linku a dohodnúť si stretnutie s privátnym bankárom na mieste a v čase, ktorý mu vyhovuje. Prvé osobné stretnutie prebieha formou rozhovoru. Privátny bankár sa dozvedá očakávania klienta (riziko, výnos, investičný horizont...), jeho skúsenosti s finančnými nástrojmi a okrem iného zámer/cieľ, prečo danú investíciu robí. Na základe týchto informácií privátny bankár ponúkne súbor produktov, ktoré čo najlepšie kopírujú požiadavky a očakávania klienta. 
Starostlivosť o klientov však pokračuje aj po nakúpení cenných papierov. Prostredníctvom pravidelných reportov ich informujeme o aktuálnej situácii na finančných trhoch. Reagujeme na nové príležitosti, ako zarobiť, a prinášame im makroekonomický prehľad Slovenska a sveta.« 1 2 3 »

Ako si vybrať alebo výhodne refinancovať spotrebný úver

Jakub Mendel
Na všetky vaše otázky odpovedá Jakub Mendel, manažér firemnej komunikácie a hovorca Sberbank Slovensko. Vaše otázky môžete posielať od 21.3. do 1.5.2016

Sberbank
Otázka:
05.04.2016 - Dobrý večer. Chcem sa opýtať, či sa od 1.4.2016 menil zákon o poskytovaní hypotéky. Refinancujem úver z inej banky do SLSP. Pri žiadosti bolo povedané, že nebudem platiť spracovateľský poplatok. Dnes mi bolo sprostredkovateľom oznámené, že sa menila legislatíva a som povinná zaplatiť poplatok za refinancovanie. Je to pravda? Ďakujem.
Odpoveď:
07.04.2016 - Zákon o úveroch na bývanie sa nemenil. Ide o úplne nový zákon, ktorý je účinný od 21.3.2016. Zákon neurčuje, že by banky nemali mať možnosť vyžadovať poplatok za spracovanie. Vzhľadom na výšku úrokových sadzieb na trhu a zníženie poplatkov za mimoriadnu splátku úveru (v zmysle nového zákona je to max. 1% z vyplatenej sumy úveru) je pravdepodobné, že viaceré banky k tomuto poplatku pristúpia, aj keď ho doteraz neuplatňovali. V Sberbank Slovensko sme pre klientov znížili v marci úrokové sadzby a naviac poplatky za spracovanie žiadosti o úver sme upravili na 0 €. Ak sa však klient rozhodne úver refinancovať do inej banky, je pravdepodobné, že ak tak urobí mimo jeho termín refixácie úrokovej sadzby, pôvodná banka si vypýta poplatok za predčasné splatenie (spomínané max. 1% z vyplatenej sumy úveru). To bolo platné aj pred účinnosťou nového zákona.Otázka:
04.04.2016 - Dobrý deň, banka mi odmietla vystaviť kópiu úverovej zmluvy. Môže si to dovoliť?
Odpoveď:
07.04.2016 - Obyčajne platí, že klient má nárok si preštudovať úverovú zmluvu. Žiadna banka by nemala mať problém na požiadanie klientovi vzor úverovej zmluvy odovzdať. V Sberbank Slovensko však v takýchto prípadoch vychádzame klientom v ústrety a zmluvu by sme poskytli.Otázka:
03.04.2016 - Dobrý deň, potrebujem poradiť. Uvidím ako klient na úverovej zmluve skutočné percento aj čiastku, o ktorú úver preplatím? Môžem sa rozhodnúť potom zmluvu aj nepodpísať?
Odpoveď:
07.04.2016 - S podmienkami poskytnutia úveru je spotrebiteľ dopredu oboznámený. Aj v samotnej zmluve je napísaná úroková sadzba vrátane sadzby RPMN, ktorá odzrkadľuje celkové náklady spotrebiteľa pri čerpaní úveru. Na zmluve býva spravidla uvedená aj celková čiastka, ktorú spotrebiteľ zaplatí. Spotrebiteľ má aj po vyhotovení zmluvy právo zmeniť názor a nepodpísať ju. Banka to musí rešpektovať bez akéhokoľvek nároku na kompenzácie. Pri hypotékach je suma celkových nákladov, ktoré klient zaplatí, uvedená v Európskom štandardizovanom informačnom formulári, ktorý klient dostáva pred podpisom zmluvy o úvere. Treba však upozorniť, že táto suma je vypočítaná za predpokladu, že sa na úvere nebude meniť úroková sadzba počas celej doby splatnosti úveru, čo je málo pravdepodobné. Takisto má klient nárok na odstúpenie od úverovej zmluvy do 14 dní od jej podpísania.Otázka:
02.04.2016 - Dobrý deň, môžem sa spýtať, či sa dá výška mesačnej splátky počas splácania úveru meniť? Zvýšiť alebo znížiť? Je to obmedzené? Koľkokrát je to možné?
Odpoveď:
07.04.2016 - Výška mesačnej splátky sa dá meniť. A to ako v prípade spotrebiteľských, tak aj pri hypotekárnych úverov. V prípade, ak sa splátka znižuje, spravidla sa predlžuje doba splatnosti. V opačnom prípade sa doba splatnosti obvykle skráti. Výška mesačnej splátky sa dá meniť iba do určitej miery. A to od závislosti od finančných možností spotrebiteľa a jeho dohody s bankou. Pri hypotekárnych úveroch sa splátka môže meniť aj po refixácii úrokovej sadzby, ktorej dĺžku si určí klient. Aj keď klient urobí mimoriadnu splátku, jeho mesačná splátka sa môže znížiť. Ani pri spotrebiteľských úveroch nie je stanovený počet koľkokrát môže klient požiadať o zmenu zmluvných podmienok. To platí aj pre úpravu výšky mesačnej splátky. Závisí to od klienta, pričom o to musí vždy písomne požiadať. S každou zmenou zmluvných podmienok je spojený poplatok v zmysle platného Sadzobníka poplatkov danej banky.
Otázka:
01.04.2016 - Čo všetko bude odo mňa banka potrebovať, ak by som chcela úver na 20 000 eur? Bude ich zaujímať aj na čo peniaze potrebujem?
Odpoveď:
01.04.2016 - Klient žiadajúci o spotrebiteľský úver sa musí identifikovať a preukázať, že jeho príjem je dostatočný na splácanie existujúcich záväzkov a nového úveru.
Klient sa identifikuje predložením občianskeho preukazu, v prípade cudzincov je požadovaný nielen doklad totožnosti, ale aj povolenie na pobyt. Spôsob preukázania príjmu závisí od jeho typu. Ak má klient príjem zo zamestnania na Slovensku, väčšina bánk nepožaduje predloženie žiadnych dokladov o príjme. Dôvodom je fakt, že takýto príjem si banka overí v Sociálnej poisťovni. Ak má klient iný typ príjmu (príjem z podnikania alebo samostatnej zárobkovej činnosti, príjem zo zahraničia, iný typ príjmu), klient bude musieť predložiť doklady o príjme. O konkrétnych požadovaných dokladoch budú klienta informovať priamo v banke, kde žiadosť o úver podá. Vo väčšine prípadov je to potvrdenie o výške daňovej povinnosti, daňové priznanie, prípadne výpisy z účtu.

Klient môže požiadať o bezúčelový alebo účelový úver.
Bezúčelový úver môže použiť na čokoľvek, pričom nemusí dokladovať účel použitia. Klient v tomto prípade banku neinformuje na čo prostriedky použil.
V prípade účelových úverov je použitie prostriedkov účelovo viazané, môže ísť o refinancovanie úverov, kúpu auta, rekonštrukciu a podobne. Pri takomto type úveru musí klient v stanovenej lehote od čerpania úveru (zväčša 3 - 6 mesiacov), predložiť doklady, ktorými preukáže, že úver použil na dohodnutý účel. Predloží doklad o vyplatení pôvodných úverov, technický preukaz a pod. Výhodou účelových úverov je, že zväčša sú na nich uplatňované nižšie úrokové sadzby v porovnaní s bezúčelovými úvermi. Ak by klient nesplnil podmienku dokladovania účelu (nepriniesol by doklady, ktoré by preukazovali účelové použitie prostriedkov), banka môže úrokovú sadzbu navýšiť na úroveň úrokovej sadzby bezúčelového úveru.
Konkrétne podmienky závisia od konkrétnej banky.Otázka:
30.03.2016 - Zdravím... Potrebovala by som poradiť, kam refinancovať/ preniesť môj a priateľov spotrebný úver zo SLSP. Konečný zostatok máme spolu cca 26.500 eur, mesačná splátka spolu 423 eur. Radili nám stavebný úver v ČSOB, ale náš dlh prevyšuje čiastku 25.000. Bola by možná výnimka? Alebo aké máme iné možnosti? Nehnutelnosť nevlastníme. Ďakujem za radu.
Odpoveď:
01.04.2016 - Na refinancovanie existujúcich úverových produktov poskytujú banky vo všeobecnosti refinančný spotrebiteľský úver. Jeho maximálna výška je v prípade Sberbank Slovensko 25 000 EUR. Možnosti riešenia pre Vás sú 2:

1. Klienti preukážu, že sumu nad 25 000 EUR, t.z. v tomto prípade 1 500 EUR, vyplatia zo svojich prostriedkov.
2. V Sberbank Slovensko vieme za určitých podmienok poskytnúť výnimku a úver poskytneme v požadovanej výške 26 500 EUR.

Aktuálne môže v Sberbank Slovensko klient získať na refinančnom spotrebiteľskom úvere úrokovú sadzbu vo výške od 5,59 % p.a. po 9,09 % p.a.. Ak by sa klient rozhodol pre maximálnu splatnosť 96 mesiacov, mesačná anuitná splátka by sa pri výške úveru 26 500 EUR pohybovala v rozmedzí 343 - 390 EUR.Otázka:
30.03.2016 - Dobrý deň. Môžem úver na 6 rokov vyplatiť už po 2 rokoch? Bude si za to banka účtovať nejaký poplatok? Ak áno, v akej asi výške?
Odpoveď:
01.04.2016 - Spotrebiteľský úver môže klient na základe písomnej žiadosti vyplatiť kedykoľvek. Za predčasné splatenie (čiastočné alebo úplné) si môže banka účtovať poplatok v zmysle Sadzobníka poplatkov, pričom nemôže presiahnuť hranicu 0,5 percenta z predčasne splácanej sumy (ak je predčasné splatenie realizované počas posledných 12 mesiacov splatnosti) alebo 1,00 percenta z predčasne splácanej sumy (ak nie je predčasné splatenie realizované počas posledných 12 mesiacov splatnosti, ale skôr).
Zároveň platí, že pokiaľ suma predčasného splatenia za posledných 12 mesiacov nepresahuje 10 000 EUR, predčasné splatenie bude zrealizované bezplatne.Otázka:
29.03.2016 - Dobrý deň, chcem sa opýtať - som živnostníčka a chcela by som si vybaviť prečerpanie účtu. Aký minimálny základ dane a doklady k tomu treba? Ďakujem.
Odpoveď:
01.04.2016 - Výška povoleného prečerpania, takzvaného kontokorentu a jeho samotné poskytnutie, sa vo všeobecnosti odvíja od tržieb klienta, finančných výkazov, typu zabezpečenia a ďalších informácií ohľadom Vášho podnikania. Minimálna hodnota kontokorentu v Sberbank Slovensko je 230 eur.
Na predbežné vyčíslenie výšky kontokorentu je potrebné v Sberbank Slovensko poskytnúť finančné výkazy za posledné uzatvorené účtovné obdobie a aktuálne údaje k posledného uzatvorenému štvrťroku. Pri príjme z podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti musí klient preldožiť potvrdenie o výške daňovej povinnosti, kópiu daňového priznania a výpisy z podnikateľského účtu za posledných 6 mesiacov.
Určite odporúčame dohodnúť si za účelom poskytnutia kontokorentu osobné stretnutie s bankárom, či návštevu pobočky.Otázka:
25.03.2016 - Splácam úver v banke. Každý mesiac sa mi podarí nasporiť si nejaké  peniaze, ktoré by som chcel použiť na skoršie splatenie úveru. Môžem  banke hocikedy tieto peniaze poslať, alebo mi to banka musí povoliť?
Odpoveď:
29.03.2016 - V prípade záujmu o predčasné splatenie úveru či jeho časti, odporúčame obrátiť sa na pracovníkov na kamennej pobočke banky. Až po konzultácii, či prípadnom podaní žiadosti o predčasné splatenie úveru, pristúpiť k presunu finančných prostriedkov. Žiadosť o predčasné splatenie úveru obvykle treba podať na pobočke banky. Dôvodom je fakt, že predčasná splátka sa obvykle realizuje stiahnutím dohodnutej sumy z účtu. A na to je potrebný súhlas klienta.Otázka:
24.03.2016 - V akých prípadoch može odo mňa banka požadovať zosplatnenie úveru?
Odpoveď:
29.03.2016 - Vo všeobecnosti platí, že banka môže požadovať od klienta predčasné splatenie úveru v prípade, ak zo strany klienta dôjde k závažnému porušeniu zmluvných podmienok, ku ktorým sa zaviazal. A to vrátane neuhrádzania splátok v období dlhšom ako 90 dní.« 1 2 3 »

Chcete lacnú hypotéku?

Martin Laššo
Téme hypoték sa venujeme s Martinom Laššom, analytikom úverov na bývanie mBank. Na vaše otázky odpovedá do 20.3.2016.

mbank - male
Otázka:
07.03.2016 - Môžete mi napísať, koľko stojí zriadenie a vedenie vinkulačného účtu na vykonanie platby za nehnuteľnosť? ďakujem!
Odpoveď:
09.03.2016 - Výška poplatkov spojených s vinkuláciou peňažných prostriedkov na účte závisí od podmienok konkrétnej banky, je treba pozrieť si sadzobníky poplatkov, prípade priamo konzultovať v bankách. Obvykle sa tieto poplatky pohybujú v desiatkach eur. Alternatívou môže byť notárska úschova, ktorá je zvyčajne drahšia, banky ju však zvyknú preferovaťOtázka:
05.03.2016 - Po akej dlhej dobe splácania hypotéky sa mi oplatí refinancovať? Mám hypotéku na 20 rokov, zatiaľ splácame 7 rokov. Ďakujem.
Odpoveď:
09.03.2016 - Otázka refinancovania hypotéky sa týka primárne dvoch faktorov. Prvým faktorom je rozdiel medzi Vašou existujúcou hypotékou a možnou alternatívou. Tu sa je potrebné pozrieť na rozdiel v úrokovej sadzbe respektíve RPMN a výške splátky (pri nezmenených ostatných faktoroch), ako aj na bariéry odchodu (poplatok za predčasné vyplatenie pôvodnej hypotéky, poplatky za vklad záložného práva v novej banke) a vyhodnotiť prínos prípadnej zmeny. Druhým faktorom, ktorý môže zohrať rolu, je výška hypotéky, keďže v prípade priaznivého rozdielu medzi existujúcou hypotékou a novou ponukou rastie pozitívny efekt s výškou úveru. Samotná doba splácania úveru nehrá úlohu, dôležité je, či je úver počas tejto doby splácaný riadne.Otázka:
04.03.2016 - Dobrý deň, rada by som sa opýtala, ako to funguje s predajom nehnuteľnosti, na ktorej je nesplatená hypotéka. Môžem túto hypotéku prevziať a ďalej splácať ja, ako nový majiteľ - za rovnakých podmienok? Alebo si musím vybaviť vlastnú hypotéku a pôvodný majiteľ tú svoju musí vyplatiť? Môže tak urobiť z peňazí, ktoré získa za predanú nehnuteľnosť? Ďakujem.
Odpoveď:
09.03.2016 - V prípade predaja nehnuteľnosti, ktorá je založená existujúcou hypotékou, je štandardný postup taký, že kupujúci si zoberie svoju hypotéku (banka posúdi kvalitu nehnuteľnosti, bonitu klienta) a touto hypotékou vyplatí pôvodný záväzok predávajúceho.Otázka:
03.03.2016 - Dobrý deň, prosím vás, je možné refinancovať stavebný úver hypotékou? Ďakujem.
Odpoveď:
09.03.2016 - Refinancovať stavebný úver hypotékou je, samozrejme, možné – ide o pomerne bežný postup.Otázka:
01.03.2016 - Dobrý deň. Chcel by som Vás spýtať na Váš názor ohľadom dlhodobého vývoja hypotekárnych úverov. V súčastnosti kupujume nehnuteľnosť a zvažujeme 2 ponuky hypoték:
1. hypotéka od nemenovaj komerčnej banky vo výške 100% ceny nehnuteľnosti za úrok 1,99% s fixáciou na 4 roky
2. hypotéka ponúkaná Stavebnou sporiteľnou, kde máme súčasné sporenie vo výške 5000e s úrokom 2,29% a fixáciou na celú dobu splácania 30 rokov.
Ktorý variant Vám z dlhodobého hľadiska pripadá výhodnejší? Je možné očakávať, že časom ECB zdvihne úrokové sadzby, alebo sa na trhu objaví po rokoch hypotekárna bublina, ktorá radikálne navýši úrokovú mieru?
Za Vašu odpoveď vopred ďakujem.
Odpoveď:
09.03.2016 - Urobiť relevantnú predikciu na takú dlhú dobu je vzhľadom na súčasné okolnosti na trhu veľmi ťažké. V zásade však ide o rozhodnutie, ktoré záleží na Vašom postoji k riziku. V súčasnosti pre hypotéku hovorí nižšia sadzba kombinovaná s faktom, že práve na začiatku úveru je dôležitá čo najnižšia úroková sadzba, keďže čím je nižšia sadzba, tým je nižší úrok a tým viac sa spláca z istiny. Na druhej strane, výhodou stavebného úveru je najmä stabilita úrokovej sadzby počas celej doby úveru, čo vyhovuje hlavne konzervatívnejším klientom.Otázka:
29.02.2016 - Dobrý deň, je možné si k hypotéke zobrať ručiteľa? A môžem, ak mám ručiteľa, dostať vyššiu hypotéku, hoci založená bude stále tá istá nehnuteľnosť?
Odpoveď:
01.03.2016 - Toto sa odvíja od podmienok konkrétnej banky, nie každá banka umožňuje pribrať ručiteľa za úver. V každom prípade však platí, že úver môže byť poskytnutý maximálne do výšky hodnoty nehnuteľnosti.Otázka:
28.02.2016 - Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, akým spôsobom sa vracia štátny príspevok pre mladých. Viem, že je tvorený z dvoch častí - príspevok banky a príspevok štátu. Peniaze sa fyzicky alebo prevodom musia splatiť týmto inštitúciam? Ak áno, akým spôsobom a v akom časovom horizonte?
Vopred ďakujem za odpoveď.
Odpoveď:
01.03.2016 - Príspevok sa vracia prostredníctvom banky. Odporúčam obrátiť sa na Vašu banku za účelom konkrétneho postupu.Otázka:
27.02.2016 - Zaujímalo by ma, či je výhodnejší stavebný úver alebo hypotéka. Môžem si prípadne zobrať aj obe pôžičky naraz? Ďakujem.
Odpoveď:
01.03.2016 - Závisí od podmienok konkrétnej ponuky, vo všeobecnosti platí, že hypotéky dnes majú nižšie úrokové sadzby ako stavebné úvery. Na druhej strane, pri stavebnom úvere za určitých podmienok môže stačiť iba ručiteľ a nemusíte zakladať nehnuteľnosť, čo jednak šetrí náklady ako sú poplatky za kataster a tiež to môže byť pre klienta „pocitovo“ komfortnejšie. Ak Vám vyjde bonita, môžete dostať viac úverov, aj kombináciu hypotéka a stavebný úver.Otázka:
26.02.2016 - Dobrý deň, rada by som sa infomovala, či majú banky nárok žiadat od klienta poplatok za sprostredkovanie splátkového kalendára k hypotekárnemu úveru. Ku koncu roku banky zasielajú potvrdenie zostatkov na účtoch k 31.12. , klient má možnosť do určitého dátumu podať pripomienku, ak by zostatky k danému dátumu nesúhlasili. Bolo tomu tak i pri tejto banke, v tomto roku potvrdenie zaslala len k bežným účtom, k úverom nie, dotazovali sme sa na potvrdenie k úverom, no odpoveď bola, že za rok 2015 ho nezasielajú, ak by sme však on mali záujem, zašlú ho, ale opäť len za poplatok. V oboch prípadoch poplatok predstavuje 25 Eur. Ďakujem
Odpoveď:
01.03.2016 - Banky sú podľa platnej legislatívy povinné oznamovať ku koncu kalendárneho roka výšku zostatku bežného resp. vkladového účtu. V ostatných prípadoch nemusí byť vylúčené účtovanie osobitného poplatku. V našej banke si klient môže skontrolovať aktuálny zostatok či splátkový kalendár svojho úveru zadarmo priamo v internetovom bankovníctve.

 Otázka:
23.02.2016 - Aká fixácia sa mi oplatí pri súčasnom stave na trhu hypoték?
Odpoveď:
24.02.2016 - Výber fixácie závisí od viacerých faktorov. Vo všeobecnosti platí, že pri dlhšej fixácii sú obvykle úrokové sadzby vyššie, klient však vie na dlhší čas dopredu, akú sadzbu bude platiť a môže mať pokojnejší spánok. Na druhej strane, pri dlhšej fixácii si klient zmenšuje manévrovací priestor na prípadné rýchlejšie splatenie úveru, respektíve nútené splatenie úveru (napríklad z dôvodu predaja nehnuteľnosti), keďže mimo výročia fixácie sú mimoriadne splátky bez poplatku limitované. Klient s trojročnou fixáciou môže vyplatiť bez poplatku celý úver raz za tri roky, klient s desaťročnou fixáciou iba raz za desať rokov.« 1 2 3 »

IBAN, SEPA a prevody medzi účtami

Ingrid Kosibová
Na Vaše otázky odpovedá Ingrid Kosibová, riaditeľka Odboru platobných služieb ČSOB. Poradňa je otvorená do 21.2.2016.

CSOB
Otázka:
26.01.2016 - Aký je postup, ak si pri zadaní platby zmýlim číslo účtu a peniaze reálne pošlem inej osobe?
Odpoveď:
29.01.2016 - Ak sa klient pomýli a SEPA platba odíde inej osobe, klient musí postupovať štandardne v zmysle reklamačného procesu. Teda požiadať svoju banku, aby zaslala žiadosť o vrátenie vykonanej platby z dôvodu chyby klienta. Banka následne požiada o vrátenie chybne odoslanej platby banku, ktorá platbu prijala. Tá osloví príjemcu platby a vyžiada od neho súhlas s vrátením platby.  Ak príjemca platby súhlasí s vrátením, banka príjemcu vráti platbu späť na účet platiteľa. Ak príjemca platby nesúhlasí s vrátením peňazí, banka zašle banke platiteľa odpoveď, že platbu príjemca nevráti.  V takomto prípade má platiteľ možnosť požiadať prostredníctvom svojej banky o zaslanie identifikačných údajov o príjemcovi platby na základe ním podpísaného vyhlásenia, že mu vznikla majetková ujma. Po doručení identifikačných údajov o príjemcovi platby si už ďalej klient vymáha chybne zaslanú platbu späť od príjemcu platby sám.« 1 2

Spotrebné úvery a pôžičky - ako si vybrať?

Juraj Dolný
Téme spotrebných úverov a pôžičiek sa venujeme s Jurajom Dolným, riaditeľom odboru produktov Poštovej banky. Na vaše otázky bude odpovedať do 20.12.2015.

PB
Otázka:
22.11.2015 - Prečo banky prestali ponúkať účelové úvery, ktoré mali spravidla nižšie úrokové sadzby a teraz presadzujú bezúčelové s vyššími sadzbami?
Odpoveď:
23.11.2015 - Banky zväčša ponúkajú účelové úvery už len vo forme hypoték. Ide o veľké úvery, ktoré je potrebné založiť nehnuteľnosťou a použiť len na nadobudnutie alebo rekonštrukciu bývania. Naopak, pri malých nezabezpečených, takzvaných spotrebných úveroch banky na rozdiel od minulosti prestali vyžadovať vydokladovanie účelu. Peniaze tak klienti môžu použiť na čokoľvek. Pri obidvoch typoch úverov, hypotekárnych aj spotrebných, došlo počas uplynulých dvoch rokoch k výraznému poklesu úrokových sadzieb.Otázka:
21.11.2015 - Aké ďalšie poplatky okrem poplatku za poskytnutie úveru a poplatku za vedenie úverového účtu  sú spojené s pôžičkou?
Odpoveď:
23.11.2015 - Závisí to od konkrétnej banky a ponuky. Viaceré banky dnes neúčtujú ani poplatok za poskytnutie úveru alebo umožňujú klientovi znížiť si ho až na nulu, ak sa rozhodne splácať úver z účtu v ich banke. Po zmenách v legislatíve banky navyše zrušili poplatky za vedenie úveru a výrazne obmedzili poplatky za jeho predčasné splatenie. Rôzne poplatky však môžu súvisieť s poistením úveru alebo zmluvnými zmenami, ak o ne klient v budúcnosti požiada. Poplatky súvisiace s úverom musia byť uvedené v zmluvnej dokumentácii. (Banky si nemôžu od klientov žiadať poplatky za vedenie úverového účtu od roku 2013)Otázka:
20.11.2015 - Od čoho všetkého závisí výška RPMN? Ako ju banka stanovuje?
Odpoveď:
23.11.2015 - Ak sa klient rozhoduje, ktorý spotrebný úver si vybrať, skratka RPMN, teda ročná percentuálna miera nákladov, by mala byť pre neho kľúčová. Pretože nie samotná úroková sadzba, ale práve RPMN vyjadruje celkovú cenu úveru. Percentuálne miera nákladov zahŕňa okrem úrokovej sadzby aj poplatky spojené s úverom, napríklad poplatok za vybavenie alebo poistenie úveru. To všetko vplýva na výšku RPMN. A platí, že čím nižšia RPMN, tým je úver lacnejší.« 1 2

Ako získať najlepšiu hypotéku

Igor Lehoťan
Téme hypoték sa venujeme s Igorom Lehoťanom, vedúcim oddelenia retailových úverov Slovenskej sporiteľne. Na vaše otázky bude odpovedať do 15.11.2015.

SLSP

Otázka:
26.10.2015 - Prosím o radu. Môžem refinancovať hypotéku v Slovenskej sporiteľni? Dala mi ju Tatrabanka, ale mesačné splátky ma finančne vyčerpávajú - 250 eur.
Odpoveď:
30.10.2015 - Refinancovanie je spravidla jednoduchšie ako nový úver, lebo akceptujeme Váš znalecký posudok resp. si ho dáme urobiť, navyše za poskytnutie refinančného úveru neplatíte žiaden spracovateľský poplatok. O konkrétnej ponuke refinancovania je však najvhodnejšie poradiť sa priamo v pobočke banky. Potrebné je zobrať do úvahy viacero faktorov: kedy úver refixuje (keďže počas refixácie je vyplatenie úverov bez poplatku), disciplína splácania dlžníka, hodnota nehnuteľnosti, existujúce produkty v banke a pod. Následne Vám budeme vedieť povedať, aká by bola nová výška mesačnej splátky a tiež aké náklady spojené s refinancovaním by ste mali zaplatiť.Otázka:
20.10.2015 - S akými rôznymi poplatkami mám počítať pri hypotekárnom úvere?
Odpoveď:
22.10.2015 - Spracovateľský poplatok pri refinančnom úvere vôbec neúčtujeme, pri bežnej hypotéke jeho výška závisí od výšky úveru, začína od 199 eur, maximálna výška poplatku je 999 eur. Poplatok je rozrátaný do splátok úveru, takže pre klienta neznamená žiaden okamžitý výdavok.
Naopak, za klienta vybavíme a zaplatíme znalecký posudok a vklad do katastra. Tým ušetrí minimálne 200 eur.Otázka:
18.10.2015 - Dobrý deň, ako to funguje s hypotékou pre mladých, kde štátny príspevok je aktuálne 3% a úroky na hypotékach niekedy nižšie ako 3%? Môžem teda dostať bezúročnú hypotéku?
Odpoveď:
22.10.2015 - Klient dostane štandardnú úrokovú sadzbu ako pri Úvere na bývanie a bonifikácia od štátu a banky sa mu vráti následne na účet. Klient teda najprv zaplatí mesačnú splátku a banka mu v nasledujúcom mesiacu vráti na účet príspevok štátu a banky.
V konečnom dôsledku tak bude klient platiť mesačnú splátku po odrátaní príspevku zodpovedajúcu sadzbe 0 %.Otázka:
15.10.2015 - Radi by sme kúpili byt v Bratislave. Môžeme na jeho financovanie cez hypotéku založiť náš dom, ktorý má vyššiu hodnotu ako byt, ktorý chceme kúpiť? Je takýmto spôsobom možné získať celú sumu, ktorú na kúpu bytu potrebujeme?
Odpoveď:
22.10.2015 - Áno, je to možné a dokonca často využívané zo strany klient. Napríklad keď chcú financovať celú hodnoty bytu a zároveň mať nižšiu úrokovú sadzbu úveru, keďže 100- percentné hypotéky sú drahšie. Dôležité je, aby bolo možné danú nehnuteľnosť založiť v prospech banky. Neskôr je možné toto zabezpečenie vymeniť za iné, v postačujúcej hodnote. Napríklad za kupovaný byt, ak bude jeho hodnota zodpovedať zostatku úveru.Otázka:
13.10.2015 - Dobrý deň, rada by som urobila konsolidáciu dvoch úverov do jedného a mám znalecký posudok z roku 2012 v zodpovedajúcej výške. Pri konsolidácii mi bude akceptovaný alebo si musím dať spraviť nový posudok? Ďakujem.
Odpoveď:
22.10.2015 - Podmienky na konsolidáciu sa môžu v jednotlivých bankách líšiť. Sú banky, ktorým pri konsolidácii postačuje pôvodný znalecký posudok a sú také, ktoré potrebujú mať aktuálny. V Slovenskej sporiteľni akceptujeme pri refinancovaní 3 roky starý posudok. Ale aj v prípade, že by bol potrebný nový, zabezpečíme vám ho na svoje náklady. Takto budete mať aspoň aktualizovanú hodnotu nehnuteľnosti aj v prípade, ak ste robili rekonštrukciu.Otázka:
11.10.2015 - Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možné preniesť si hypo so štátnym príspevkom z domu na byt, aké sú tam cca poplatky a či je za to "pokuta", ak by to nebolo počas výročia hypo. Ďakujem.
Odpoveď:
12.10.2015 - Dobrý deň, zmena zabezpečenia z domu na byt je možná aj v prípade hypotekárneho úveru so štátnym príspevkom (nová nehnuteľnosť musí byť aj naďalej určená na bývanie, aby sa dodržal účel úveru podľa zákona o bankách). Takáto zmena býva zvyčajne spoplatnená jednorazovým poplatkom za zmenu zmluvných podmienok. Predpokladám, že výška úveru zostane zachovaná a mení sa len predmet zabezpečenia. Ak by sa ale vyplácala aj časť úveru mimo obdobia refixácie, môže byť účtovaný aj poplatok za predčasné splatenie úveru, ktorý je vo väčšine bánk vo výške 4-5% z vyplatenej sumy. Niektoré banky ponúkajú bezplatnú možnosť mimoriadnych splátok úveru do určitej výšky. Napríklad v Slovenskej sporiteľni je to do výšky 20% zo zostatku istiny.Otázka:
09.10.2015 - Dobrý deň. Mám úver vo výške 6000 eur. Platím 1,5 roka! Nemeškal som ani s jednou splátkou. Príjem mám 890-900 eur, som slobodný. Podal som žiadosť o hypotéku a odmietli mi z interných dôvodov. Mám šancu v inej banke, keď už mám 3 zamietnuté úvery z interných dôvodov??? Je táto informácia aj v úverovom registri?
Odpoveď:
12.10.2015 - Dobrý deň, pokiaľ dôvodom zamietnutia neboli omeškania v splácaní vašich už existujúcich úverov v banke či v nebankovej spoločnosti, je pravdepodobné, že v inej banke by ste úver dostať mohli. Každá banka má svoje pravidlá posudzovania žiadateľa a spoločne využívajú len úverový register a sociálnu poisťovňu. Informácia o zamietnutí žiadosti sa v registri nachádza a banky ju pri schvaľovaní berú do úvahy, ale nemusí to znamenať automaticky diskvalifikáciu. Odporúčam sa pokúsiť v banke, v ktorej ste žiadali o úver, získať detailnejšie informácie o dôvode zamietnutia.« 1 2

Študentské účty a úvery

Katarína Vatrtová
Na Vaše otázky odpovedá Katarína Vatrtová, vedúca oddelenia Bežné účty a transakcie vo VÚB banke. Svoje otázky môžete posielať do 11.10.2015.

Logo VUB
Otázka:
23.09.2015 - Som v poslednom ročníku na VŠ a priateľ pracuje. Chceli by sme si kúpiť pozemok a stavať dom. Aký úver na kúpu pozemku by ste mi odporučili? Je výhodnejšie si zobrať hypotéku pre mladých?
Odpoveď:
29.09.2015 - Odporúčam navštíviť pobočku banky a poradiť sa s hypotekárnym špecialistom, ktorý Vám podľa vašich požiadaviek a podmienok odporučí najvhodnejšiu formu financovania Vášho nového bývania. Vo všeobecnosti Flexihypotéka so štátnym príspevkom pre mladých je najvýhodnejšie financovanie nového bývania mladých do 35 rokov po splnení stanovených podmienok.Otázka:
21.09.2015 - Zohľadňuje banka pri študentských úveroch aj prospech? Ak áno, ako? Ďakujem.
Odpoveď:
29.09.2015 - VÚB banka aktuálne neposkytuje študentské úvery. Pre študentov/ klientov vo veku 18 – 23 rokov poskytujeme flexipôžičku do výšky 10 000€ po splnení štandardných podmienok t.j. prospech sa v tomto prípade neposudzuje.Otázka:
19.09.2015 - Môžem si študentský účet otvoriť, aj keď ešte nemám 18 rokov? Musia prísť so mnou aj rodičia?
Odpoveď:
29.09.2015 - Pre mladých vo veku od 15 do 24 rokov VÚB banka ponúka produkt Start Konto. V prípade klientov do 18 rokov je potrebné aby spolu s nimi prišiel na pobočku VÚB banky aj ich zákonný zástupca (rodič).Otázka:
17.09.2015 - Je možné, aby študent VŠ denného štúdia požiadal o Hypotekárny úver pre mladých?
Odpoveď:
18.09.2015 - V prípade, že vie dokladovať pravidelný príjem a spĺňa podmienky pre ŠPM tak áno.Otázka:
16.09.2015 - V čom je študentský úver výhodnejší oproti iným spotrebným úverov?
Odpoveď:
18.09.2015 - Od 21.02.2015 neposkytujeme FP pre študentov,  pre klientov vo veku 18 – 23 rokov poskytujeme flexipôžičku do výšky 10 000€ po splnení štandardných podmienok.Otázka:
15.09.2015 - Ak mám vo VÚB banke Start Konto, nemala by som mať Nonstop banking SMS zadarmo? V banke mi povedali, ak si aktivujem hlásenia o zmene zostatku na účte, bude to bezplatné. Z účtu sa mi ale banka každý mesiac za túto službu strháva.
Odpoveď:
18.09.2015 - Služba „zasielanie SMS správ (upozornenie o pohybe na účte, o zmene zostatku, o použití platobnej karty, o výsledku žiadosti na odvolanie prevodu a SEPA inkasa, pravidelné zasielanie zostatku na účte) nie je súčasťou Start konta, táto služba je spoplatnené v zmysle aktuálne platného CENNÍK VÚB, a. s. Občania (0,08€/SMS na čísla slovenských operátorov).« 1 2

Online banking

Lukáš Kiac
Lukáš Kiac, produktový manažér mBank, sa dlhodobo venuje vývoju internetových transakčných systémov a mobilných aplikácií. Bol súčasťou tímu, ktorý na Slovensko priniesol úplne nový internet banking mBank a v súčasnosti má na starosti rozvoj mobilnej aplikácie pre všetky hlavné operačné systémy.
Na vaše otázky bude odpovedať do 4.9.2015 a troch z vás za vaše otázky odmeníme malou pozornosťou.

mbank - male
Otázka:
18.08.2015 - Kedy sa dočkáme aplikácie na platformu windows phone?
Odpoveď:
19.08.2015 - Robíme všetko preto, aby to bolo ešte tento rok, bližší termín však zatiaľ nebol určený.Otázka:
18.08.2015 - Všade počúvam rady, že nie je dobré používať rovnaké heslo do viacerých systémov. To by som si ale musela pamätať desiatky hesiel - internet banking, sociálne siete, mailové konto, webshopy, atď. Je bezpečné si tieto heslá ukladať napr. v mailoch na gmailovom konte?
Odpoveď:
19.08.2015 - Neodporúčam ukladať si heslá takýmto spôsobom, a už vôbec nie používať rovnaké heslo pre viac služieb, najmä nie v prípade prístupu do banky. Ideálne je mať na tvorbu hesiel svoj vlastný systém. Napríklad základ hesla môže byť rovnaký alebo podobný, ale pre jednotlivé použitia sa budú meniť čísla alebo niektoré zo znakov v hesle. Takýto spôsob však tiež nie je z hľadiska bezpečnosti dokonalý. Alternatívou môžu byť aplikácie priamo slúžiace na pamätanie si hesiel. Vtedy je použité jedno veľmi silne heslo na zobrazenie ďalších čiastkových hesiel pre jednotlivé služby alebo prístupy.Otázka:
18.08.2015 - Je výška platby cez internet banking alebo mobilnú aplikáciu obmedzená? Čo keď potrebujem jednorazovo poslať vyššiu sumu?
Odpoveď:
19.08.2015 - V mBank výška platby cez internet banking obmedzená nie je, niektoré banky ju však môžu limitovať alebo požadovať bezpečnejší spôsob overenia v prípade posielania vyšších súm. V našej mobilnej aplikácii sú prednastavené limity na posielanie platieb, ale dajú sa meniť pomocou internet bankingu.Otázka:
17.08.2015 - Čo potrebujem mať nainštalované v telefóne, ak chcem platiť pomocou QR kódu?
Odpoveď:
19.08.2015 - Pre platenie prostredníctvom QR kódu je potrebná nainštalovaná aplikácia banky, ktorá podporuje aj takúto funkcionalitu. Zároveň je nutnosťou mobilný telefón s vyhovujúcim fotoaparátom, ale to v súčasnosti spĺňa drvivá väčšina na trhu dostupných smartfónov.Otázka:
16.08.2015 - Čo je to Wave 2 Pay?
Odpoveď:
19.08.2015 - Wave 2 Pay je obchodný názov spoločnosti Visa pre bezkontaktné platby tzv. stickerom - nálepkou alebo pomocou technológie NFC v podporovaných zariadeniach. Nálepku je možné umiestniť napríklad na zadnú stranu mobilného telefónu, na peňaženku alebo iné miesto, a následne ju používať na bezkontaktné platenie.Otázka:
15.08.2015 - Ak platím v reštaurácii kartou, môže sa stať, že po mojom odchode z nej stiahnu viac peňazí, ako som autorizoval?
Odpoveď:
17.08.2015 - Základné pravidlo je, že by ste nemali púšťať kartu z dohľadu. V reštauráciách je dobrým zvykom priniesť zákazníkovi terminál priamo ku stolu. V prípade, že personál zoberie kartu a odíde s ňou, mohlo by sa stať, že si napríklad opíše údaje z karty a o nejaký čas sa pokúsi o podvodnú transakciu. Ak máte podozrenie na neautorizovanú transakciu, je potrebné ju čím skôr reklamovať vo vašej banke. Dôležité je tiež pravidelne si kontrolovať výpisy ku karte, aby ste mali prehľad o vašich platbách a mohli si takúto transakciu všimnúť.Otázka:
13.08.2015 - Môžem robiť na mobile rovnaké transakcie, ako na PC v internet bankingu?
Odpoveď:
17.08.2015 - Mobilné bankové aplikácie urobili za posledný čas veľký skok dopredu a obvykle obsahujú všetky základné a najpoužívanejšie typy operácií ako sú platby, kontrola zostatku, prevod medzi vlastnými účtami, história transakcií a podobne. Trendom je postupné rozširovania a pridávanie funkcií aj vzhľadom na vyvíjajúce sa potreby klientov. Najčastejšie ide o novinky, ktoré zákazníkom zjednodušia realizáciu najpoužívanejších operácií – dobrým príkladom je čítačka QR kódov namiesto vypisovania údajov z faktúry. My sme napríklad umožnili zistiť zostatok a nájsť najbližší bankomat ešte pred samotným prihlásením do aplikácie, pokiaľ klientovi takéto nastavenie vyhovuje.Otázka:
12.08.2015 - Čo ak stratím mobil a údaje v aplikácii mám uložené?
Odpoveď:
17.08.2015 - Naša aplikácia umožňuje pomocou internet bankingu „odpárovať“ konkrétny mobilný telefón, to znamená, že v danom zariadení sa aplikácia opätovne začne správať ako po prvej inštalácii. Napriek tomu je však vhodné chrániť si mobilný telefón heslom, PIN kódom, či vzorom, ktoré slúžia na jeho odblokovanie. Pomôcť môžu aj špeciálne bezpečnostné aplikácie, pomocou ktorých je možné vymazať celý telefón na diaľku.Otázka:
10.08.2015 - Sú moje dáta v bezpečí, ak používam mobil banking?
Odpoveď:
17.08.2015 - Vo všeobecnosti sa dá povedať, že áno, hoci sa vyskytli už aj pokusy o zneužitie mobil bankingu. V takýchto prípadoch je však vždy potrebná nejaká forma spolupráce používateľa. Ak sa vám pri práci s aplikáciou niečo nepozdáva, neváhajte kontaktovať infolinku banky a overiť si takéto správanie. Banky investujú do vývoja a zabezpečenia aplikácií množstvo prostriedkov, pretože si uvedomujú, že nakladajú nielen s financiami klientov, ale najmä ich dôverou. V našom prípade sa môžeme oprieť o robustnú infraštruktúru našej materskej mBank a ich technologicko-bezpečnostné zázemie.Otázka:
07.08.2015 -  Je možné si nastaviť SMS upozornenia tak, aby mi nechodili v noci, keď spím?
Odpoveď:
07.08.2015 - Záleží na konkrétnom systéme, ktorý banky používajú. V našej banke je možné si nastaviť interval doručovania SMS správ buď hneď po vykonaní konkrétnej transakcie alebo v klientom zvolenom čase, napríklad medzi 8:00 a 16:00« 1 2 3 »

Platobné karty a platby za dovolenku

Rastislav Vallo
Na vaše otázky odpovedá Rastislav Vallo, vedúci oddelenia platobných kariet Tatra banky od 22.6. do 31.7.2015.

Tatra banka


Otázka:
05.07.2015 - Môže sa platobná karta poškodiť v mori alebo teplom – t. j. ak ju budem mať počas dňa uloženú vo vrecku plaviek?
Odpoveď:
07.07.2015 - Platobné karty určite nie je vhodné ponárať do morskej vody ani vystavovať priamemu slnečnému žiareniu, či vysokej teplote. Karty sú vyrobené z lepených vrstiev PVC, je tam použitý papierový podpisový pruh a kovový čip, čiže prvky, ktoré nie sú odolné voči vode alebo chemickej reakcii.Otázka:
04.07.2015 - Ako postupovať, keď si vyberám peniaze z bankomatu a ten transakciu spracuje, ale peniaze mi nevydá?
Odpoveď:
07.07.2015 - V takomto prípade je potrebné si podať reklamáciu vo svojej banke, t. j. banke, ktorá platobnú kartu držiteľovi vydala. Pri reklamácií je dobré uviesť čo najviac detailov, ako napríklad dátum výberu, sumu výberu, prípadne poskytnúť aj krátky popis priebehu celej transakcie. Banka následne začne reklamačné konanie s bankou spravujúcou bankomat. O výsledku reklamačného konania banka informuje svojho klienta. Otázka:
29.06.2015 - Môžem platiť v Chorvátsku kartou bezkontaktne iba sumy do 20 eur? Platia v zahraničí tie isté podmienky ako na Slovensku?
Odpoveď:
30.06.2015 - Chorvátsko, ako aj iné európske krajiny odštartovali implementáciu zariadení na prijímanie bezkontaktných transakcií. Nie všade je táto aktivita dokončená. V každej krajine platí lokálna dohoda o výške transakcie pre  bezkontaktné platby. Vo väčšine krajín si však banky zvolili limit na bezkontaktnú transakciu bez potreby použiť PIN vo výške 20 €, resp. ekvivalent v lokálnej meneOtázka:
29.06.2015 - Aký poplatok mi banka zaúčtuje, ak stratím kartu?
Odpoveď:
30.06.2015 - Blokovanie platobnej karty či už z dôvodu straty, krádeže alebo z iného dôvodu je bez poplatku. Vydanie náhradnej karty môže byť spoplatnené podľa cenníka vydavateľskej banky.Otázka:
28.06.2015 - Čo sa dá robiť, keď mi karta na dovolenke prestane fungovať? Je možné, aby mi banka poslala novú kartu do zahraničia?
Odpoveď:
30.06.2015 - Dôvodov môže byť viacero, a preto odporúčame kontaktovať banku, ktorá platobnú kartu vydala, napr. prostredníctvom kontaktného centra a požiadať ju o preverenie dôvodov, prečo boli transakcie neúspešné. Niekedy je možné situáciu vyriešiť bez nutnosti vydania náhradnej karty, vysvetlením dôvodu zamietnutia platby, prípadne úpravou limitu na platobnej karte a pod. V prípade, že je potrebné vydať náhradnú kartu, väčšina bánk umožňuje zaslať náhradnú kartu do dovolenkovej destinácie klienta prostredníctvom kuriérskej služby.Otázka:
23.06.2015 - Kto stanovuje výmenný kurz pri výbere z bankomatu v zahraničí? Banka, ktorej patrí bankomat alebo banka, ktorá vydala kartu? Viem si kurz dopredu zistiť?
Odpoveď:
24.06.2015 - Pri výbere hotovosti z bankomatu v zahraničí v inej mene ako je mena euro, banky prepočítavajú hodnotu transakcie z lokálnej meny do meny euro v zmysle podmienok dohodnutých medzi bankou, ktorá kartu vydala, držiteľom karty a kartovou spoločnosťou VISA alebo MasterCard. V takomto prípade banka použije kurz, ktorý je platný v momente spracovania transakcie a klient si jeho hodnotu dopredu nevie pozrieť. Prepočet transakcie závisí od nastavenia v konkrétnej banke. Ak realizuje prepočet kartová spoločnosť, použije svoj aktuálny kurz v deň spracovania transakcie v kartovej spoločnosti a ak realizuje prepočet transakcie banka, použije aktuálny kurz dňa zúčtovania transakcie. Ak realizuje prepočet banka, mala by klienta informovať o použitom kurze vo výpise.

Pri výbere hotovosti z bankomatu alebo aj pri platbe kartou v zahraničí môže klient využiť službu DCC (Dynamic Currency Conversion). V tomto prípade má držiteľ karty možnosť zvoliť si spôsob prepočtu vopred. Klient si môže zvoliť buď výber hotovosti / platbu kartou bez prepočtu a transakcia je odoslaná na zúčtovanie v pôvodnej / lokálnej mene (napr. české koruny) alebo využije službu DCC, ktorá poskytuje držiteľovi karty už pri realizácii transakcie možnosť zvoliť si spôsob prepočtu a dopredu si odsúhlasiť kurz použitý na prepočet do zúčtovacej meny (podľa nastavenia karty). V tomto prípade bude do zúčtovania odoslaná prepočítaná suma transakcie v zúčtovacej mene (nie v českých korunách).Otázka:
23.06.2015 - Potrebujem zaplatiť zálohu za dovolenku. Aké poplatky si banka účtuje za prevod peňazí do zahraničia? Je rozdiel v poplatku pri platbe v rámci EU a pri platbe do USA?
Odpoveď:
24.06.2015 - Klient môže uhradiť zálohu za dovolenku aj platobnou kartou, ak poskytovateľ služieb akceptuje platobné karty. Za platbu kartou slovenské banky väčšinou neúčtujú poplatok. Nie je teda ani rozdiel vo výške poplatku pri platbe kartou v rámci EÚ a do USA. Platba kartou je z tohto dôvodu pre klientov výhodnejšia ako výber hotovosti. Pri využívaní overených stránok poskytovateľov služieb je platba kartou bezpečná aj v internetovom prostredí.

V prípade platby kartou má navyše klient možnosť transakciu kartou reklamovať, ak mu daná služba nebola v zmysle uskutočnenej úhrady poskytnutá.

Transakcie uskutočnené v inej mene ako je euro sa prepočítavajú do meny euro v zmysle podmienok dohodnutých medzi bankou, ktorá kartu vydala, držiteľom karty a kartovou spoločnosťou VISA alebo MasterCard. Klient má spôsob prepočtu uvedený buď priamo v zmluve alebo v obchodných podmienkach ku konkrétnej platobnej karte.Otázka:
22.06.2015 - Je v zahraničí možné platiť mobilom namiesto platobnej karty? Je to bezpečné?
Odpoveď:
23.06.2015 - Áno, mobilom je možné platiť aj v zahraničí, a to u všetkých obchodníkov vybavených bezkontaktnými POS terminálmi  t. j. všade tam, kde je uvedené logo bezkontaktných platieb. Platenie mobilom je rovnako bezpečné ako platenie plastovou kartou, mobilné platby sú produkt riadne certifikovaný kartovými spoločnosťami a spĺňajú všetky bezpečnostné požiadavky kartových spoločností.
 Otázka:
22.06.2015 - Čo mám urobiť, keď stratím na dovolenke kartu?
Odpoveď:
23.06.2015 - V prípade straty alebo krádeže je potrebné platobnú kartu čo najskôr zablokovať, aby sa zabránilo jej neoprávnenému použitiu, prípadne ďalšiemu zneužitiu. Klienti tak môžu urobiť prostredníctvom kontaktného/klientskeho centra svojej banky, kde je možné kartu zablokovať najrýchlejšie. Klienti majú často možnosť požiadať súčasne aj o vydanie náhradnej karty práve prostredníctvom kontaktného centra a nechať si ju zaslať (kuriérskou službou) do dovolenkovej destinácie. Aké konkrétne služby poskytujú klientske centrá, záleží už od jednotlivých bánk.« 1 2
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »