Banky.sk

Ako získať výhodný spotrebný úver

Melinda Burdanová
Na vaše otázky do 16.12.2016 odpovedá Melinda Burdanová, vedúca oddelenia úverových produktov Poštovej banky.

PABK

Otázka:
01.12.2016 - Koncom roka očakávam koncoročnú odmenu, ktorú chcem použiť na splátku úveru. Musím banku požiadať o mimoriadnu splátku, alebo jednoducho prevediem peniaze? Môžem mimoriadnu splátku urobiť aj viac krát ročne? Ďakujem.
Odpoveď:
05.12.2016 - Akúkoľvek zmenu na úvere je potrebné banke dopredu oznámiť, rovnako to platí aj pre splatenie časti alebo celého úveru. Takto budete mať istotu, že banka mimoriadnu splátku naozaj zrealizuje. Klient má právo kedykoľvek počas doby trvania zmluvy o úvere úver úplne alebo čiastočne splatiť a to aj pred dohodnutou lehotou splatnosti. Pozor si však treba dávať na poplatky súvisiace s predčasným splatením. Maximálna výška poplatku nemôže zo zákona presiahnuť 1 % výšky splateného úveru pred lehotou splatnosti, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere presahuje jeden rok. Ak toto obdobie nepresahuje jeden rok, výška poplatku nemôže presiahnuť 0,5 % výšky splateného spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti. Viaceré banky však ako benefit ponúkajú možnosť splatiť úver kedykoľvek bez akéhokoľvek poplatku.Otázka:
29.11.2016 - Myslíte si, že úroky na bankových úveroch ešte budú klesať? Vďaka.
Odpoveď:
02.12.2016 - Úrokové sadzby dosiahli z nášho pohľadu historické minimum. Ďalší pokles neočakávame.Otázka:
27.11.2016 - Dobrý deň. Môže ma banka požiadať o splatenie celého úveru naraz? V akých prípadoch?
Odpoveď:
30.11.2016 - Banka je oprávnená žiadať od dlžníka zosplatnenie úveru v prípade porušenia zmluvných podmienok resp., v prípade omeškania so splátkami úveru nad 90 dní.Otázka:
25.11.2016 - Keď chcem splatiť starý úver novým v rámci jednej banky, je to možné? Môžem to urobiť aj s negatívnym záznamom v úverovom registri? Ďakujem.
Odpoveď:
28.11.2016 - Každá banka má v ponuke refinančný/konsolidačný úver, ktorý je možné použiť na splatenie existujúcich úverov a pôžičiek klienta či už v danej banke alebo v iných bankách. Podmienkou poskytnutia takejto pôžičky však býva čistý úverový register. V prípade negatívnych záznamov môže banka takéhoto klienta odmietnuť.Otázka:
23.11.2016 - Po koľkých dňoch, resp. mesiacoch sa dá refinancovať spotrebný úver? (Presto úver od Unicredit)
Odpoveď:
25.11.2016 - Zákon nestanovuje žiadnu lehotu, všetko závisí od pravidiel konkrétnej banky. Vo väčšine inštitúcií je možné splatenie refinancovaného úveru okamžite, resp. po okamihu, keď je úver viditeľný v úverovom registri. Odporúčame však skontrolovať úverovú zmluvu, konkrétne klauzuly ohľadom predčasného splatenia, prípadne odstúpenia od zmluvy.Otázka:
21.11.2016 - Aký je poplatok za predčasné splatenie úveru?
Odpoveď:
23.11.2016 - Klient má právo kedykoľvek počas doby trvania zmluvy o úvere úver úplne alebo čiastočne splatiť kedykoľvek pred dohodnutou lehotou splatnosti. Maximálna výška poplatku nemôže zo zákona presiahnuť 1 % výšky splateného úveru pred lehotou splatnosti, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere presahuje jeden rok. Ak toto obdobie nepresahuje jeden rok, výška poplatku nemôže presiahnuť 0,5 % výšky splateného spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti. Viaceré banky však ako benefit ponúkajú možnosť splatiť úver kedykoľvek bez akéhokoľvek poplatku.Otázka:
20.11.2016 - Dostali sme od banky úver a peniaze už máme na účte. Ešte sme ich ale na nič nepoužili a rozhodli sme sa, že ten úver radšej nechceme. Aké sú možnosti - môžeme tie peniaze jednoducho vrátiť?
Odpoveď:
23.11.2016 - Od zmluvy o spotrebiteľskom úvere má klient zo zákona právo odstúpiť do 14 kalendárnych dní odo dňa jej uzavretia. Ak by zmluva o úvere neobsahovala zmluvné podmienky podľa § 9 alebo § 10 zákona č. 129/2010 o spotrebiteľských úveroch, začína lehota na odstúpenie od zmluvy plynúť od okamihu, keď klient tieto zmluvné podmienky obdržal. Ak sa však klient rozhodne od zmluvy odstúpiť, je povinný zaplatiť banke okrem istiny aj úrok z istiny odo dňa, keď úver začal čerpať až do dňa splatenia istiny, v lehote do 30 kalendárnych dní po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy banke.Otázka:
19.11.2016 - Na internete si viem nájsť úroky, aké banky ponúkajú na úveroch. V akých výškach (orientačne) sa ale aktuálne pohybujú RPMN?
Odpoveď:
21.11.2016 - Priemernú výšku RPMN vykazuje pravidelne za banky aj za ostatných veriteľov štvrťročne Národna banka Slovenska aj Ministerstvo financii SR, napríklad tu.

Podľa tohto výkazu bola za 3. štvrtrok 2016 priemerná RPMN pre spotrebiteľské úvery so splatnosťou od 5 do 10 rokov na úrovni cca 10 %, pre spotrebiteľské úvery so splatnosťou od 1 do 5 rokov na úrovni 12,34 %. Zároveň by mal mať informáciu o aktuálnej priemernej výške RPMN na trhu dostupnú každý klient na predzmluvnom formulári k spotrebiteľskému úveru aj na zmluve o spotrebiteľskom úvere.Otázka:
18.11.2016 - Aké rôzne poplatky sú spojené so spotrebným úverom?
Odpoveď:
21.11.2016 - Vždy záleží od konkrétnej banky, ktoré poplatky klientom účtuje. Najčastejšie poplatky spojené s úverom sú:
...ale môže ich byť oveľa viac napr. prípadne upomienky, vydanie potvrdenia a pod.Otázka:
17.11.2016 - Keď požiadam niekoľko bánk o vypracovanie ponuky na úver, aby som si mohla porovnať podmienky, dostane sa táto info do úverového registra?
Odpoveď:
21.11.2016 - Záleží na tom, či si klient v banke podá priamo oficiálne Žiadosť o úver alebo si dá vypracovať len tzv. Nezáväznú ponuku (preskoring). V prípade tzv. Preskoringu banka zväčša nevykonáva dopyty do externých registrov, pracuje len s veľmi obmedzeným množstvom informácií, ktoré má k dispozícií od klienta, a preto ponuka nemusí byť vôbec presná. Vypracovanie takejto ponuky nie je nikde viditeľné. Avšak ako náhle klient podá žiadosť o úver, banka začne posudzovať schopnosť spotrebiteľa splácať „naostro“ a pri overovaní využije bankové úverové registre, kde je takýto dopyt do nich zaznamenaný ako žiadosť o úver.Ďalšie témy v poradenstve
Mali sme v poradenstve