Veľké plus s benefitmi k pôžičke a k sporeniu od Poštovej banky

Poštová banka v rámci kampane VEĽKÉ PLUS ponúka Benefit k pôžičke v podobe zľavy z úrokovej sadzby a Benefit k sporeniu.

Do kampane sa môžu zapojiť klienti Poštovej banky,
- ktorým bude počas trvania kampane schválená žiadosť o spotrebiteľský úver (DOBRÁ POŽIČKA alebo LEPŠIA SPLÁTKA), a zároveň budú aktívne využívať niektorý z balíkov služieb DOBRÝ ÚČET
- alebo klienti, ktorí si zriadia sporiaci účet DOBRÉ SPORENIE REZERVA

Podmienky aktívnosti

Účastník kampane:
a) je na DOBROM ÚČTE evidovaný ako majiteľ alebo disponent a
b) vo vzťahu k tomuto DOBRÉMU ÚČTU budú zrealizované za kalendárny mesiac debetné transakcie v sume aspoň 200 € prostredníctvom úhrad platobnou kartou, trvalého príkazu, inkasa alebo prevodnými príkazmi cez elektronické bankovníctvo

Benefit k pôžičke

Účastníci kampane majú možnosť každý kalendárny mesiac získať benefit v podobe zľavy z úrokovej sadzby vo výške 1 % p.a.

Podmienky pre získanie Benefitu k pôžičke

- schválená žiadosť o spotrebiteľský úver a tento úver bude aj poskytnutý
- splácanie úveru inkasom z DOBRÉHO ÚČTU v Poštovej banke
- na žiadnom úvere poskytnutom Poštovou bankou nebol klient v danom mesiaci v omeškaní so splátkou
- na úvere nebola v príslušnom mesiaci uhradená splátka úplného alebo čiastočného predčasného splatenia úveru alebo povolený odklad
- ku dňu zúčtovania Benefitu k pôžičke nedošlo k zrušeniu DOBRÉHO ÚČTU

Benefit k sporeniu

Účastníci kampane majú možnosť každý Mesiac úročenia získať k DOBRÉMU SPORENIU benefit. Ten ktorý zodpovedná výške úrokov v Základnej úrokovej sadzbe podľa Oznámenia o úrokových sadzbách, ktoré boli klientovi pripísané v mesiaci, za ktorý sa benefit priznáva. V prípade, ak by výška benefitu dosiahla sumu nižšiu ako 0,10 €, klient získa Benefit k sporeniu o výške 0,10 €.

Podmienky pre získanie Benefitu k sporeniu

- k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom sa skončil Mesiac úročenia, za ktorý sa Benefit k sporeniu priznáva, nedošlo k zrušeniu DOBRÝÉHO ÚČTU a zároveň sú splnené vyššie uvedené podmienky aktívnosti
- zostatok na dobrom DOBROM SPORENÍ neprekročí v Mesiaci úročenia sumu 5 000  €
- benefit možno priznať najviac pre dva produkty DOBRÉ SPORENIE
- ak bol klientovi v príslušnom Mesiaci úročenia pripísaný úrok vo výške zodpovedajúcej Zníženej úrokovej sadzbe v zmysle Oznámenia o úrokových sadzbách, nebude klientovi za príslušný Mesiac úročenia benefit priznaný

Trvanie akcie

Akcia trvá od 1.4.2017 do 31.12.2017.

Zdroj:
PABK