1. dôchodkový pilier – „štátny“ starobný dôchodok

1. dôchodkový pilier je systém dôchodkového poistenia . Vypláca sa z neho tzv. štátny dôchodok a spravuje ho Sociálna poisťovňa. Dôchodkové poistenie je len jedným z piatich typov sociálneho poistenia. Riadi sa podľa zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

Každý pracujúci občan zo svojej mzdy odvádza povinné zákonné poistenie do Sociálnej poisťovne. Z týchto peňazí sa vyplácajú dôchodky súčasným dôchodcom.

Výška vášho dôchodku bude závisieť od počtu odrobených rokov a sumy zaplateného poistného. Jeho presnú výšku vám vypočíta Sociálna poisťovňa.
2

Zo systému starobného poistenia sa poskytuje

 • starobný dôchodok
 • predčasný starobný dôchodok
 • vdovský/vdovecký dôchodok
 • sirotský dôchodok

Podmienky, ktoré musíte splniť aby ste dostali starobný dôchodok

 • Aspoň 15 rokov musíte byť dôchodkovo poistený (= odvádzate príspevky do Sociálnej poisťovne)
 • Dovŕšite dôchodkový vek
Od 1.1.2020 sa zmenila právna úprava dôchodkového veku a stanovuje sa dôchodkový vek všetkým poistencom. Tí, ktorí sa narodili pred rokom 1966 nájdu vek odchodu do dôchodku na stránke Sociálnej poisťovne. Narodení po roku 1966 odchádzajú do dôchodku v 64 rokoch. Ak ste sa starali o dieťa, za každé z nich vám odpustia 6 mesiacov (max. 1,5 roka).
 

>> Viac o 2. dôchodkovom pilieri <<
>> Viac o 3. dôchodkovom pilieri <<
>> Viac o predčasnom dôchodku <<
>> Viac o dôchodku zo zahraničia <<
 


Nárok na výplatu

Štátny dôchodok vám nezačnú vyplácať automaticky. Musíte si podať Žiadoť o priznanie starobného dôchodku. Žiadosť podávate v Sociálnej poisťovni.

Aj keď vám priznajú starobný dôchodok, môžete naďalej ostať pracovať.

Nárok na starobný dôchodok a jeho výplatu zaniká smrťou osoby.

>> Investujte a priblížte sa k švajčiarskemu dôchodku <<
>> BLOG: Investovanie <<

 

Doklady, ktoré budete potrebovať k žiadosti o starobný dôchodok

 • doklad o ukončení vzdelania
 • vojenskú knižku
 • rodné listy detí (v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list )
 • potvrdenie o obdobiach keď ste boli nezamestnaní
 • doklad (evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie
 • potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými SR nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.