- Bezplatne, ak suma predčasného splatenia a/alebo mimoriadnych splátok vykonaných pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej splátky nepresahuje 10 000 eur
- Pri úveroch poskytnutých do 10.6.2010 (vrátane) - 3% z predčasne splatenej čiastky úveru
- Pri úveroch poskytnutých od 11.6.2010 (vrátane) - 1%, resp. 0,5 % z predčasne splatenej čiastky úveru. Poplatok vo výške 0,5 % sa účtuje len v prípade, ak je predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka úveru realizovaná v období posledného roka pred termínom konečnej splatnosti úveru pri úveroch súverovou zmluvou podpísanou po 11.6.2010.