Osoba staršia ako 18 rokov; Občan SR s trvalým pobytom na území SR alebo cudzí štátny príslušník s povolením na trvalý pobyt v SR; Min. čistý mesačný príjem 350 € (500 € - podnikateľ); Bežný účet vedený v banke v SR;