- fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov
- trvalý pobyt na území SR
- dokladovanie príjmu: zo závislej činnosti: výšku príjmu nie je potrebné dokladovať, avšak zamestnanecký pomer musí trvať minimálne 3 mesiace; z podnikania, resp. zo slobodného povolania: potvrdenie o výške daňovej povinnosti, daňové priznanie, potvrdenie o zaplatení dane; zo zahraničia: fotokópia pracovného povolenia a pracovná zmluva, potvrdenie o príjme zo závislej činnosti, výpis z bankového účtu

Podmienky pre vydanie dodatkovej karty:
- súhlas držiteľa hlavnej karty
- fyzická osoba, ktorá dovŕšila 15 rokov
- trvalý pobyt na území SR