3. DÔCHODKOVÝ PILIER

Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľný, tzv. tretí pilier dôchodkového systému, v ktorom sú finančné prostriedky účastníkov spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami.

Aktuálne na Slovensku pôsobia 4 doplnkové dôchodkové spoločnosti:

Kto a ako môže vstúpiť do III. piliera

  • pre zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce je vstup do III. piliera povinný a to do 30 dní od začatia výkonu týchto prác. Zamestnanec je povinný uzatvoriť účastnícku zmluvu a jeho zamestnávateľ je povinný uzatvoriť do 30 dní zamestnávateľskú zmluvu s DDS, ktorú si zamestnanec vyberie.
  • pre ostatných zamestnancov a osoby staršie ako 18 rokov je vstup do III. piliera dobrovoľný . Ak sa zamestnanec rozhodne pre sporenie v III. pilieri, musí s vybranou DSS uzatvoriť účastnícku zmluvu. Zamestnávateľ takýchto osôb nie je povinný zamestnávateľskú zmluvu uzatvoriť.

-> Ako funguje III. pilier pri živnostníkoch? Čítajte tu.
-> Práceneschopnosť a tretí pilier. Ako je to s poplatkami a predčasným výberom?


Výška mesačných príspevkov účastníka na doplnkové dôchodkové sporenie je dohodnutá v účastníckej zmluve.

Doplnkové dôchodkové sporenie má dve fázy. Najprv je fáza sporenia, kedy platíte vy alebo váš zamestnávateľ príspevky. Po ukončení sporiacej fázy nasleduje fáza vyplácania.

Vyplácanie z III. piliera

Po ukončení sporenia je potrebné podať si žiadosť o výplatu dávok doplnkového dôchodkového sporenia . Po ukončení sporenia vám doplnkové dôchodkové spoločnosti môžu vyplácať:
  • doplnkový starobný dôchodok vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového starobného dôchodku,
  • doplnkový výsluhový dôchodok vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku,
  • jednorazové vyrovnanie,
  • predčasný výber.
Podmienky výplaty upravuje zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení .

Výhody III. piliera

  • Všetci tí, ktorí si uzatvorili sporenie po 1.1.2014, majú nárok odpočítať si každoročne zo základu dane príspevky účastníka až do výšky 180 €. (ušetríte na daniach)
  • Nasporená suma na vašom dôchodkovom účte sa stáva predmetom dedičského konania.
  • Prispieva aj zamestnávateľ a teda sporí spolu s vami.
  • Zabezpečíte si vyšší dôchodok, dôchodok od Sociálnej poisťovne vám totiž nemusí postačovať.