Našou ambíciou nie je spoločnosť vlastniť

Autor: Jozef Ryník
15.08.2012 (07:00)

Boris Procik, predseda predstavenstva spoločnosti RMS Mezzanine, hovorí, že jeho firma vypĺňa priestor na trhu úverov pre malé a stredné podniky. Tam kde nemajú záujem o úverovanie banky pomôže mezanínové financovanie.  
 
Čo ste študovali?
Vyštudoval som Ekonomickú Univerzitu v Bratislave špecializácia auditorstvo. Neskôr som si doplnil vzdelanie aj v odbore diplomacia na VŠ medzinárodných a verejných vzťahov Prahe.

Ako ste sa dostali k mezanínovej forme investovania?
Intuitívne. V čase krízy výrazne stúpol záujem o nebankové požičky pre podnikateľský sektor. Vtedy som si povedal, že je to medzera na trhu a začal poskytovať úvery systematicky.

Poskytujete úvery malým a stredným firmám, ktorým by banky nepožičali. Nie je to riskantné?
Malé stredné podniky sú v mnohých ohľadoch špecifické. Významne sa podieľajú na tvorbe pracovných miest a majú veľmi veľký inovačný potenciál – žiadna vyspelá ekonomika sa bez nich nezaobíde. Na druhej strane, menšie spoločnosti často zanedbávajú finančné riadenie, pretože nemajú potrebné kapacity a personálne zázemie, chýba im riadenie rizík a pravidelný reporting. Navyše často ide o rodinné spoločnosti, ktoré majú v sebe zakorenenú neochotu vpúšťať do podniku ďalšieho investora. Aj z týchto dôvodov nie sú menšie a stredne veľké podniky atraktívne ani pre banky ani pre finančných investorov. Okrem spomínaného vstupujú do hry i náklady spojené s poskytnutím a monitorovaním investície. Objem práce spojený s úverom vo veľkosti 1 alebo 10 miliónov eur je v zásade rovnaký a pre banky s rozsiahlou administratívou nemusí byť pokrytie tohto segmentu efektívne.

Aké úroky sú bežné v tomto úverovom segmente? 
V súvislosti s mezanínovým financovaním je presnejšie hovoriť o celkovom výnose, ktorý okrem úrokovej zložky môže zahŕňať i participáciu na zisku z projektu. Všeobecne môžeme povedať, že hľadáme projekty, od ktorých očakávame celkový výnos z našej investície aspoň vo výške 10% ročne.

Závisí výška úroku aj od úspešnosti projektu na ktorý požičiavate?
Naša spoločnosť dôkladne hodnotí jednotlivé investičné príležitosti a zvažuje do ktorých projektov investuje a za akých podmienok. S uvedeným je spojené aj navrhnutie štruktúry požadovaného výnosu tak, aby bola zohľadnená rizikovosť projektu. 

Úvery nazývate mezanínové alebo podriadený dlh, čo si má laik pod tým predstaviť?
Mezanínové financovanie je všeobecný pojem, ktorý zahŕňa kapitál vyplňujúci priestor medzi vlastným kapitálom, ktorý do podnikania vložili akcionári a zaisteným dlhom, ktorý má v našich podmienkach najčastejšie podobu bankového úveru. Pod pojmom „podriadený dlh“ rozumieme úverové financovanie, ktorého splatnosť je zmluvne podmienená riadnym splácaním bankového úveru. Podriadený veriteľ nie je zaistený alebo je jeho zaistenie v porovnaní s bankou výrazne obmedzené.

Pýtate si za úver aj podiel v spoločnosti?
Pri niektorých projektoch realizujeme časť výnosov i formou opcií na podiel vlastného kapitálu tak, aby sa čo najviac priblížili naše ekonomické záujmy a záujmy vlastníkov.

Môže dlžník stratiť väčšinu vo firme?
Našou ambíciou nie je spoločnosť vlastniť, ani riadiť. Aby sme sa pre investíciu rozhodli, musíme byť plne presvedčení o kvalitách obchodného plánu a schopnostiach manažmentu tento plán realizovať. 
Našu rolu nevidíme v zasahovaní do každodenného chodu podnikania, ale v pravidelnom monitorovaní stavu danej spoločnosti a v diskutovaní o strategických rozhodnutiach priamo s manažmentom spoločnosti. Uvedený postup môže byť nastavajúcimi vlastníkmi považovaný za výhodu oproti investíciám z fondu súkromného kapitálu, ktoré výmenou za poskytnutý kapitál požadujú podiel na vlastníctve a riadení cieľovej spoločnosti.

Podporujte rozvojové aktivity firiem aké sú to?
Mezanínové financovanie je možné použiť i pre rozvoj obchodných a podnikateľských aktivít, napríklad prevádzkovanie novej technológie. V minulosti sme takto úspešne spolufinancovali výstavbu oceliarne.

Požičiate manažérom firmy aj na buy out?
Aktuálne analyzujeme manažérsky odkup v oblasti veľkoobchodnej distribúcie v Českej republike. Mezanínové financovanie sa veľmi často uplatňuje i v prípadoch odkupu a nemusí vždy ísť len o odkup spoločnosti manažmentom, ale i o akvizíciu konkurenčnej spoločnosti, alebo akvizíciu partnerských spoločností v rámci dodávateľského reťazca. 

Aké formy má tento druh úveru?
Parametre akvizičného financovania vrátane jeho zaistenia, všeobecne závisia od ekonomickej výkonnosti cieľovej spoločnosti, ktorá predstavuje primárny zdroj cash flow. Okrem špecifických daňových a právnych otázok, ktoré je pri akvizičnom financovaní nutné vyriešiť, sa tento druh mezanínového úveru významne nelíši od mezanínových úverov na iné účely.

V akej oblasti tieto úvery poskytujete najčastejšie, čítal som, že sú bežné v nehnuteľnostiach.
Nemáme žiadne preferencie ani obmedzenia týkajúce sa odvetvia, do ktorého investujeme. Napríklad v minulosti sme financovali oblasť outdorovej reklamy, maloobchodu, turistického ruchu, ale taktiež spomínané nehnuteľnosti – konkrétne výstavbu apartmánov v Tatrách. 

Aký je rozdiel medzi mezanínovým úverom od banky a od vás? Ste lacnejší?
Podľa mojich informácií, banky mezanínové financovanie štandardne neposkytujú. Naopak, banky sa na nás obracajú v situáciách, keď majú na stole zaujímavé projekty, ktorým chýba dostatočná ekvita a existuje priestor pre mezanínové financovanie. 

Ako rýchlo viete úver poskytnúť ?
Samotné financovanie sme schopní poskytnúť v horizonte niekoľkých týždňov, od prvého kontaktu s potencionálnym príjemcom. Záleží tiež na množstve informácií, ktoré máme ihneď k dispozícií. 

Máte nejaké dolné a horné limity úveru?
Naším cieľom sú investície v rozmedzí 1 – 20 miliónov eur. 

Predtým než zainvestujete, alebo požičiate firme urobíte v nej audit. Čo všetko skúmate?
V zásade si overujeme informácie, ktoré nám protistrana odprezentuje. V spolupráci s poradenskými spoločnosťami prebieha due diligence v rozsahu, ktorý je bežný pri tomto type transakcie. 

Ako nebanková spoločnosť ste niekým kontrolovaný?
Sme kótovaní na burze cenných papierov, s čím je spojená zvýšená informačná povinnosť, ktorej plnenie striktne kontroluje Česká národná banka.
Na rozdiel od bánk, ktoré prijímajú vklady od verejnosti, nie je činnosť nebankových finančných poskytovateľov regulovaná a kontrolovaná nad bežný rámec u akéhokoľvek podnikateľského subjektu. 

Odkiaľ získavate kapitál vy?
RMS Mezzanine je dobre kapitálovo vybavená - disponuje s vlastnými zdrojmi vo výške približne 80 miliónov eur. Okrem toho sa sami refinancujeme formou bankových úverov od bánk pôsobiacich na českom a slovenskom trhu. 

Pozrite si tiež:
Refinančné úvery môžu pomôcť ušetriť až stovky eur
Čo robiť, keď banka nechce poskytnúť úver?
Niektoré vlády reguláciu bankového sektora preháňajú
Foto: Boris Procik