Čo sa aktuálne mení v posudzovaní hypoték?

01.03.2017 (10:00)

LTV, ukazovateľ schopnosti splácať, významné navýšenie celkovej výšky úveru,  RPMN, ukazovateľ zabezpečenia úveru na bývanie... Je prirodzené, ak sa v týchto pojmoch strácate. Nové opatrenie, ktoré sprísňuje podmienky na hypotékach, je plné komplikovaných názvov a formulácií.


Ukazovateľ zabezpečenia úveru na bývanie vs. LTV

Obmedzenie pre úvery nad 90 % hodnoty zabezpečenia nie je nič nové. Už v minulom roku banky museli limitovať, aké úvery klientom poskytnú. Od 1. 1. 2017 je hranica  prísnejšia a objem takýchto úverov na bývanie zabezpečených nehnuteľnosťou nesmie v jednom kvartáli presiahnuť 10 % z celkového objemu.
Navyše, zaviedlo sa sledovanie úverov nad 80 %. V praxi to znamená, že ak kupujete nehnuteľnosť, mali by ste mať nasporených aspoň 10 %, resp. 20% z jej hodnoty.
 
V prípade, že tieto prostriedky nemáte, môžete využiť bezúčelový spotrebný úver na dofinancovanie, ktorý banky zvyknú poskytovať za zvýhodnených podmienok. Tu ale musíte počítať s vyššou splátkou vzhľadom k tomu, že splatnosť spotrebných úverov je maximálne 8 rokov.

Hypotekárna poradňa – opýtajte sa na čokoľvek

Príjem vs. ukazovateľ schopnosti splácať

Ak ste menili prácu, bude pre vás dôležitá aj zmena minimálnej doby zamestnania. Doteraz postačovalo byť zamestnaný 3, resp. 4 mesiace. Od 1. 3. 2017 bude posúdenie príjmu vypočítané ako aritmetický priemer za posledných 6 mesiacov. Podnikateľom dokonca vznikne povinnosť predkladať dodatočné doklady k príjmu – a tak okrem daňového priznania za predchádzajúci rok budú dokladovať aj aktuálny rok (napríklad pomocou priebežných výkazov alebo výpisom z účtu a podobne).
 
Opatrenie prináša aj ďalšiu zmenu týkajúcu sa príjmov. Z príjmu Vám banky okamžite odpočítajú životné minimum domácnosti a po novom aj povinnú rezervu, ktorá sa vypočíta ako 5 % z rozdielu medzi príjmom a životným minimom. Rezerva sa postupne bude zvyšovať a od 1. 7. 2018 bude potrebná vo výške 20 %. Nový princíp „ukazovateľ schopnosti splácať úver“ hovorí o tom, že váš príjem očistený o životné minimum a povinnú rezervu nesmie byť nižší ako súčet vašich výdavkov a záväzkov. Záväzky sú napríklad splátky vašich existujúcich úverov, ako aj splátka nového úveru, o ktorý požiadate v banke.  
 
Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú podľa § 3 spoločne, sa považuje suma alebo úhrn súm
a) 198,09 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
b) 138,19 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
c) 90,42 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa, o nezaopatrené dieťa
 
Neprehliadnite  Pri úveroch, ktorých úroková sadzba nie je fixná na celú dobu splatnosti, vám z dôvodu ochrany voči možnému zvýšeniu úrokových sadzieb v budúcnosti banky započítajú tieto záväzky ako vyššiu z hodnôt – vaša reálna splátka alebo splátka vášho úveru pri maximálnej splatnosti a navýšení úrokovej sadzby o minimálne 2 %. V praxi to znamená, že váš disponibilný príjem, ktorý plánujete použiť na splácanie nového úveru, môže byť nižší ako doteraz.

Hodnota nehnuteľnosti

Opatrenie tiež hovorí o tom, ako majú banky určovať hodnotu nehnuteľností a ktoré nehnuteľnosti sa môžu použiť ako zabezpečenie úveru na bývanie. Ak zakladáte kupovanú nehnuteľnosť, jej hodnota bude určená ako najnižšia z hodnôt: znaleckého posudku, interného ohodnotenia banky a kúpnej ceny. Čiže nebude možné sa orientovať len na základe posudku či zmluvy o kúpe. Situáciu komplikujú aj rôzne typy nehnuteľností a spôsob, akým sú evidované v katastri. Nezabudnite sa informovať u developera, či bude váš vyhliadnutý byt zapísaný ako byt, apartmán či dom s bytovými jednotkami a podobne. Aj tieto skutočnosti môžu mať vplyv na výšku ohodnotenia, a tým pádom aj na vašu možnosť získať vhodné financovanie.
 
*******
Zdroje a výňatky z opatrenia: Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2016 č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie      

Čo nám opatrenie prinieslo:

a) novú metodiku na výpočet ukazovateľa schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie
b) zohľadnenie možného nárastu úrokových sadzieb úveru na bývanie
c) určenie, čo sa rozumie výrazným navýšením celkovej výšky úveru na bývanie a výrazným prevyšovaním súčtu zostávajúcich výšok existujúcich úverov na bývanie
d) požiadavky na predkladanie dokladov o príjmoch spotrebiteľa a overovanie údajov o príjmoch spotrebiteľa
e) limit na lehotu splatnosti úveru na bývanie
f) limit pre ukazovateľ zabezpečenia úveru na bývanie
g) podmienky oceňovania založenej nehnuteľnosti určenej na bývanie
Zdroj: Tatra banka, Foto: redakcia