- vek 18 - 75 rokov
- trvalý pobyt na území SR, u cudzincov povolenie na dlhodobý pobyt
- trvalý a dokladovateľný príjem zo závislej, podnikateľskej činnosti alebo poberateľ dôchodku
zamestnanec - trvalý príjem zo závislej činnosti (zo zamestnania)
fyzická osoba - podnikateľ - podnikanie v SR minimálne za obdobie 12 mesiacov
dôchodca - akceptujeme starobný, invalidný a výsluhový dôchodok
- nie aktuálne PN, v skúšobnej dobe, vo výpovednej dobe
- vlastník bankového účtu