- Doklad totožnosti (fotokópia oboch strán občianskeho preukazu)
- Druhý doklad pre overenie totožnosti (napr. vodičský preukaz, pas, ZŤP potvrdenie a pod ...)
- Výpis z bankového účtu, kam budú zaslané peňažné prostriedky
- Doklad o pravidelnom príjme.
Typ závisí podľa toho či je klient zamestnaný, dôchodca, alebo SZČO alebo majiteľ spoločnosti.
Zamestnaný: výpis bankového účtu, kam chodí pravidelný príjem
Dôchodca: aktuálny výmer o dôchodku, alebo výpis z bankového účtu, kam má poukazovaný dôchodok
SZČO: aktuálne daňové priznanie, potvrdenie o podaní DP, výpis z podnikateľského bankového účtu