30 € zmena v osobe účastníka úveru, uvoľnenie účastníka úveru alebo časti akejkoľvek zábezpeky
  45 € zmena akéhokoľvek druhu zabepečenia na zabezpečenie vinkuláciou finančných prostriedkov na účte
100 € iná zmena druhu zabezpečenia