Zrušenie účtu majiteľa cenných papierov

12.03.2019 (09:30)

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) dodnes eviduje tisícky účtov majiteľov cenných papierov. Mnohí z nich nevedia, ako postupovať v prípade, ak chcú svoj účet zrušiť. Pripravili sme pre vás návod ako postupovať v troch najčastejších situáciách.


Ak sú na účte majiteľa evidované cenné papiere, účet nie je možné zrušiť, pričom jeho majiteľovi bude ročne vystavovaná faktúra na úhradu poplatku za vedenie účtu, v závislosti od objemu cenných papierov. “Ak chce majiteľ účet zrušiť, musí najprv zabezpečiť odpísanie všetkých cenných papierov z účtu a to ich predajom, presunom na iný účet majiteľa vedený u iného poskytovateľa služieb, prípadne ich darovaním”, vysvetľuje JUDr. Michal Ninis, vedúci odboru Obchodných služieb CDCP. Majiteľ, ktorému bol zriadený účet v centrálnom depozitári do 30. septembra 2015, nemusí osobitne žiadať o jeho zrušenie, podmienkou však je, že účet musí byť prázdny. V zmysle platnej legislatívy účet majiteľa, ktorý bol v centrálnom depozitári zriadený do 30. septembra 2015 (vrátane) zaniká okamihom, kedy na ňom nie je evidovaný žiadny zaknihovaný cenný papier. Predtým však majiteľ účtu musí sám zabezpečiť, aby z účtu boli odpísané všetky cenné papiere.

nie je možné zrušiť ani keď jeho majiteľom je zosnulá osoba, pokiaľ sú na účte evidované cenné papiere. Cenné papiere evidované na účte zosnulého môžu byť predmetom dedičského konania. V prípade, ak je majiteľ zosnulý a centrálny depozitár nemal o tejto skutočnosti vedomosť, centrálny depozitár vystaví faktúru za vedenie účtu za príslušný rok. „Ak dedičia obdržia faktúru zaslanú zosnulému, je potrebné, aby na adresu CDCP zaslali kópiu úmrtného listu, ktorý nie je potrebné notársky overiť, pričom po obdržaní úmrtného listu už CDCP ďalej nebude spoplatňovať vedenie takéhoto účtu” upresňuje JUDr. Michal Ninis, vedúci odboru Obchodných služieb CDCP. Ak na účte majiteľa vedeného pre zosnulého nebudú evidované žiadne cenné papiere, centrálny depozitár takýto účet zruší.

Predtým, ako sa majiteľ účtu s cennými papiermi rozhodne, akým spôsobom zabezpečí odpísanie cenných papierov zo svojho účtu, „odporúčame, aby si zistil ich trhovú hodnotu. S prípadnou otázkou ohľadne trhovej hodnoty cenných papierov sa môže majiteľ obrátiť na finančného poradcu alebo obchodníka s cennými papiermi”, dodáva JUDr. Michal Ninis, vedúci odboru Obchodných služieb CDCP. Hodnotné cenné papiere je možné predať prostredníctvom niektorého z obchodníkov s cennými papiermi. Zoznam obchodníkov s cennými papiermi, ktorí majú povolenie na poskytovanie služieb, nájdete na webovej stránke Národnej banky Slovenska.

Svoje cenné papiere, ktoré nemajú trhovú hodnotu môže majiteľ previesť na subjekty, ktoré poskytujú možnosť prevodu cenných papierov bez trhovej hodnoty za komerčných podmienok. „Táto služba je spoplatnená, nakoľko možnosť bezodplatného prevodu cenných papierov na štát sa skončila 30. júna 2016”, uzavrel JUDr. Michal Ninis. Pre bližšie informácie o tejto možnosti je potrebné kontaktovať spoločnosti, ktoré tieto prevody realizujú – JELLYFISH o.c.p., a.s. alebo DLHOPIS, o.c.p., a.s.
 
Zdroj: CDCP, Foto: Ivan Sedlák