Aká je optimálna výška vreckového?

Autor: redakcia
19.08.2021 (09:53)

Rodičia často stoja pred otázkou, od akého veku začať deťom dávať vreckové, ako často a v akej výške. Aj vreckové má svoje pravidlá, ktoré keď dodržíte, naučíte dieťa rozumne hospodáriť s peniazmi.

V predškolskom veku dieťa ešte nechápe hodnotu peňazí a preto vreckové pre škôlkara nemá význam. Optimálny vek na vlastné peniaze prichádza s nástupom do prvej triedy, len čo dieťa ovláda základy matematiky. Sylvia Ďatelinková z Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie vysvetľuje: „Vreckové je veľmi účinným praktickým nástrojom ako viesť deti k finančnej gramotnosti. S budovaním vzťahu dieťaťa k peniazom je potrebné začať už odmalička. Vhodným je rozhovor rodiča s dieťaťom o hodnote peňazí a ako s nimi narábať. Pri poskytovaní vreckového je ale potrebné dodržiavať základné pravidlá, aby sa jeho výchovný charakter neminul účinkom. To znamená, dodržiavať nielen pravidelnosť v jeho poskytovaní, ale aj v jeho výške, ktorá je samozrejme závislá od veku dieťaťa a majetkových pomerov rodiny. Vreckové musí byť zvolené triezvo a uvážlivo. Podstatné je si vopred vymedziť základné pravidlá poskytovania vreckového a spôsobu jeho míňania, teda na čo môže a nemôže dieťa vreckové minúť. Dôležité je, aby rodič nepoľavil z dohodnutých pravidiel, aby sa dieťa naučilo nielen správne hospodáriť, ale aj dodržiavať určené pravidlá a prijať postih za ich porušenie.“  Výška a interval v poskytovaní vreckového závisí od veku dieťaťa.

Vreckové pre deti veku 6 - 10 rokov

Výška: 3-5 eur
Interval: 1 x týždenne
Forma: hotovosť

Samozrejme, výška vreckového závisí od finančnej situácie v rodine a od toho, y či si dieťa z vreckového musí platiť pravidelné výdavky ako napr. lístky na autobus do školy. Pokiaľ dieťa minie vreckové skôr, nedávajte mu peniaze navyše. Naučíte ho tak lepšie si plánovať výdavky.

Vreckové pre deti veku 11 - 15 rokov

Výška: 6-10 eur
Interval: 1 x týždenne
Forma: na účet/hotovosť

Ak budete posielať vreckové dieťaťu na účet, naučí sa zaobchádzať s platobnou kartou. Dieťa musíte naučiť, že na kartu si musí dávať rovnaký pozor ako na hotovosť. PIN kód nesmie nikomu oznamovať, nikam zapisovať, ani ukladať, že platobná karta sa nepožičiava tretím osobám a že pri výbere hotovosti z bankomatu je potrebné zakryť klávesnicu rukou, aby PIN kód nemohol nikto odpozorovať.

Cez IB má rodič prehľad o tom, na čo dieťa vreckové využíva a ako hospodári. Deťom vysvetľujte zásady efektívneho hospodárenia s peniazmi a najmä dôležitosť tvorby finančnej rezervy v odporúčanej výške 10% z vreckového.

Vreckové pre stredoškolákov

Výška: cca 30 - 80 eur
Interval: 1 x mesačne
Forma: na účet

V tomto veku účet v banke už dieťa využíva aj na poukázanie príjmu z brigád a používanie platobnej karty je samozrejmosťou nielen pri bežných výdavkoch, ale aj pri pobyte v zahraničí či školskom výlete. Niektorí odborníci na financie rodičom odporúčajú, aby zaviedli "mzdu pre mladých". S vyplatenou mesačnou sumou tak mladí preberú zodpovednosť za lístky na vlak, kaderníctvo, oblečenie a ďalšie náklady súvisiace s ich životom. Mladí sa tak naučia dobre rozdeľovať svoje peniaze. Tým, že vreckové vyplatíte dieťaťu raz za mesiac, učíte ho plánovať si výdavky na celý mesiac vopred.

Extra príjem: Pravidlo 50 : 50

Peniaze na narodeniny, šibačky alebo za dobré vysvedčenie, to sú „príjmy“ detí navyše. Vysvetlite im v takomto prípade, že ide o mimoriadny príjem, tak ako zamestnanecké odmeny, či preplatok za plyn. Celá hotovosť, ktorú deti získali navyše, by nemala byť určená na okamžitú spotrebu. Prvých 50 % môže dieťa minúť a odmeniť sa napríklad sladkosťou či hračkou. Druhých 50 % nech si odloží a šetrí na čokoľvek, o čom už dlhšie sníva.

Najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťajú rodičia

V najlepšej viere sa aj rodičia občas dopustia chýb pri finančnej výchove. Skúste dodržať tieto zásady:
  • Vreckové dávajte dieťaťu pravidelne – týždenne alebo mesačne. Najčastejšou chybou je dávať deťom peniaze, kedy si o ne zažiadajú
  • Vždy dieťaťu vysvetlite, prečo je/nie je dobré to, ako minulo svoje peniaze.
  • Neplaťte deťom zálohu v prípade, že svoje peniaze minulo skôr. To, že sa učia zo svojich chýb, je tiež časťou finančného vzdelávania.
  • Nepoužívajte ako formu trestu to, že deťom vreckové nevyplatíte.
Platiť, či neplatiť deťom za niektoré domáce práce? Tu sa názory odborníkov rozchádzajú. Niektorí tvrdia, že je dôležité, aby sa aj deti spolupodieľali na chode domácnosti (vysávanie, kosenie trávnika, umytie auta alebo riadu) bez nároku na odmenu. Druhí zas hovoria, že "bez práce nie sú koláče" a deťom vysvetľujeme, že aj my-rodičia musíme pracovať, aby sme dostali mzdu.

Pokiaľ dieťa túži po niečom finančne náročnejšom, je vhodné motivovať ho k tomu, aby si postupne na želanú vec odkladalo peniaze, prípadne sa s ním dohodnúť na spolufinancovaní takejto veci. Ide o to, aby dieťa pochopilo, že ak je niečo nad rámec jeho možností nemôže to mať hneď, ale môže si na danú vec postupne našetriť. Takto sa dieťa naučí aj šetriť, aj efektívne hospodáriť.

Dôležitú úlohu pri finančnom vzdelávaní zohráva, čo dieťa vidí doma. Deti sa učia pozorovaním a väčšinu návykov preberajú práve od rodičov. Dieťa vidí, ako doma rodičia komunikujú o peniazoch, ako sa k nim správajú, investujú, míňajú. Buďte vzorom.
Zdroj: SBA, Partners Group, SwissLife Select, Foto: Thought Catalog, Burst.shopify.com