Ako ukončiť zmluvu v Prvej stavebnej sporiteľni (PSS)?

Autor: redakcia
28.06.2024 (15:00)

Ak chcete ukončiť zmluvu v Prvej stavebnej sporiteľni, pripravte sa na byrokraciu. Bez tohto dokladu nič nevybavíte.

Čitateľ Banky.sk chcel ukončiť zmluvu o sporení v Prvej stavebnej sporiteľni (PSS), ktorá bola na meno jeho otca. Roky tam už neprispieval a uplynula už aj doba sporenia. Otec je imobilný, preto úradné veci za neho vybavuje syn.

Požiadal o výpoveď zmluvy zo stavebného sporenia na základe generálnej plnej moci od otca, ktorá bola overená notárom. Pracovníčka PSS si z plnej moci urobila fotokópiu, ktorú priložila k žiadosti o výpoveď. Klient považoval záležitosť za vybavenú, no mýlil sa. Nestačilo to.

PSS trvala na tom, že k žiadosti musí byť priložený originál plnej moci, alebo jeho notársky overená kópia. Logicky, syn originál plnej moci z ruky nepustil, pretože ho potrebuje na všetky úkony, ktoré robí v otcovom mene. Čiže musel opäť merať cestu na notársky úrad, aby mu z plnej moci spravili overenú kópiu.

Nie je tento postup v dobe digitalizácie zbytočne byrokratický?

Postupovali sme správne

Vedúci komunikácie Prvej stavebnej sporiteľne Oskar Sekereš tvrdí, že pracovníčka na pobočke postupovala správne. Vysvetľuje, že PSS ako banka musí postupovať podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. “Preto sme povinní vykonať overenie identifikácie pri osobe, ktorá je zastúpená na základe splnomocnenia, overením jej údajov na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných z predloženého splnomocnenia s osvedčeným podpisom,” dodáva.

PSS vyžaduje buď originál alebo úradne overenú fotokópiu plnomocenstva. Klient si môže vybrať, ktorý druh predloží. “Predpokladáme, že v danom prípade klient nepredložil úradne overenú fotokópiu, ktorú by sme mohli uchovať, preto obchodná zástupkyňa žiadala o ponechanie daného originálu plnomocenstva, ktoré klient predložil,” vysvetľuje Sekereš.

PSS síce akceptuje v osobitných prípadoch aj generálnu plnú moc, ale to podlieha individuálnemu posúdeniu. V tomto prípade to zjavne nestačilo.

Banka s notárom nekomunikuje

Náš čitateľ to však považoval za zbytočnú byrokraciu. Čudoval sa, prečo si PSS nemôže overiť u notára, že klientova plná moc existuje a bola riadne notárom overená. “Považujem správanie PSS za šikanózne.Keď chcem, aby ste mi vyplatili peniaze, tak hľadáte prekážky, prečo to neurobiť,” napísal.

Sekereš vysvetľuje, že notár nie je oprávnený poskytovať údaje o klientoch a nimi podpísaných dokumentoch tretím osobám bez ich súhlasu. Ani bankám.
 
Zdroj: PSS, Foto: Ivan Sedlák