ASINS UPOZORŇUJE NA ZAVÁDZAJÚCU REKLAMU TÝKAJÚCU SA ODDLŽENIA

29.05.2024 (16:00)

Na internete mohli užívatelia zachytiť reklamu istej advokátskej kancelárie, ktorá tvrdí, že ak niekoho žaluje banka alebo nebanková spoločnosť, nič lepšie sa dotyčnému nemohlo stať. Reklama pritom spochybňuje zmluvy bánk.

Podľa Asociácie slovenských inkasných spoločností (ASINS) sú tvrdenia v uvedenej reklame zavádzajúce a neetické, lebo nepriamo môžu vyvolávať dojem, že s najväčšou pravdepodobnosťou sú všetky zmluvy všetkých bánk pôsobiacich na Slovensku chybné a divákov potenciálne môže priviesť k rozhodnutiu neplniť svoje zmluvné povinnosti. ASINS už v tejto veci podala sťažnosť na Slovenskú advokátsku komoru, ktorá sa prípadom zaoberá.

Reklama spochybňuje banky

Kontroverzná reklama istej advokátskej kancelárie sa odvoláva na prípad klienta, ktorý si zobral pôžičku, po čase ju prestal splácať a napokon banke nemusel zaplatiť nič. Banky totiž podľa tejto advokátskej kancelárie údajne robia v zmluvách a v žalobách často chyby a ak napokon aj celý prípad skončí na súde, s využitím služieb danej kancelárie môže celá vec dopadnúť v prospech neplatiaceho dlžníka. Podľa ASINS sú takéto tvrdenia zavádzajúce a môžu zároveň spochybňovať aj dôveryhodnosť finančných inštitúcií: „Všetky banky, ako aj všetci veritelia oprávnení poskytovať spotrebiteľské úvery na území Slovenskej republiky podliehajú dohľadu Národnej banky Slovenska, ktorá v zmysle právnych predpisov vykonáva dohľad nad plnením všetkých povinností takýchto veriteľov podľa príslušných právnych predpisov – a teda dohliada aj na to, aby zmluvy bánk a ostatných veriteľov boli v súlade s právnymi predpismi (a teda platné). Zároveň treba dodať, že aj v prípade neplatnosti (akejkoľvek) zmluvy sa zmluvné strany musia navzájom vysporiadať podľa pravidiel bezdôvodného obohatenia a vydať si navzájom poskytnuté plnenia,“ hovorí prezident ASINS Martin Musil.

Sťažnosť na Slovenskú advokátsku komoru

Podľa ASINS je uvedená reklama zároveň v rozpore aj s etikou. „Táto reklama obsahuje neoveriteľné informácie, ktoré môžu motivovať diváka neplniť si svoje zmluvné povinnosti. Reklama ho môže nabádať urobiť rozhodnutie, ktoré by inak neurobil a môže to mať pre neho závažné následky, ktoré však advokát v reklame neuvádza. Podľa nášho názoru môže ísť aj o porušenie zásad advokátskej etiky, ktorá by mala smerovať najmä k motivovaniu plniť si zákonné a zmluvné povinnosti,“ dodáva prezident ASINS Martin Musil. ASINS sa preto v tejto súvislosti už obrátila so sťažnosťou na Slovenskú advokátsku komoru, ktorá celú vec prešetruje a prípadom sa zaoberá.
Na prvom mieste by malo byť zodpovedné nakladanie s peniazmi

ASINS opätovne zdôrazňuje, že na prvom mieste by malo byť plnenie si záväzkov a zodpovednosť a nie hľadanie právnych kľučiek, ako sa vyhnúť splateniu dlhu. Základom je rozumné nakladanie s financiami, finančný plán a tvorba finančnej rezervy. Ak niekomu hrozí, že sa dostane do platobnej neschopnosti, treba to riešiť včas, predovšetkým komunikáciou s veriteľom. Napríklad optimalizáciou mesačných nákladov, dočasným znížením splátok úverov či pôžičiek alebo ich odkladom, refinancovaním, využitím splátkových kalendárov alebo ďalších zákonných možností, ktoré pomôžu osobe dostať sa z finančnej krízy.
 
Zdroj: ASINS, Foto: redakcia