Chcete si vziať úver? Vysvetlíme vám pár základných bankových pojmov

Autor: Martin Piteľ
02.04.2015 (19:00)

Aj vám sa už stalo, že ste si chceli vziať úver, ale nerozumeli ste niektorým slovám na webových stránkach bánk či slečnám za prepážkou? Ak áno, potom práve pre vás je tu vysvetlenie tých najzákladnejších pojmov, ktoré súvisia s úvermi.Úver

Úver je produkt, pri ktorom banka (veriteľ) poskytne na isté, vopred stanovené obdobie určenú sumu peňažných prostriedkov klientovi (dlžníkovi). Ten sa zaviaže poskytnuté prostriedky vrátiť a zaplatiť úrok. Dlžník spláca úver zväčša v pravidelných splátkach, ktoré v sebe zahŕňajú splátku istiny i úroku.
Úvery rozdeľujeme do niekoľkých skupín:
1.      Podľa predmetu na bezúčelové, ktoré môže klient využiť na čokoľvek a účelové úvery, ako napríklad hypotéky, pri ktorých je klientov zámer vopred definovaný (kúpa nehnuteľnosti).
2.      Z hľadiska zaistenia poznáme úvery zabezpečené a nezabezpečené.  Pri zabezpečených úveroch klient banke niečím ručí (hnuteľným/nehnuteľným majetkom, ručiteľom).
3.      V ďalšej skupine delíme úvery podľa lehoty splatnosti na krátkodobé (úvery splatné do 1 roka), strednodobé (splatné do 5 rokov) a nakoniec dlhodobé (splatnosť vyššia než 5 rokov).
4.      Podľa metódy splácania existujú jednorazové a postupné, pre ktoré je charakteristická pravidelná mesačná splátka.
5.      Úvery môžeme rozdeliť aj na základe subjektov, teda klientov, ktorí o ňu banku požiadajú. Do tejto kategórie zaraďujeme úvery pre obyvateľov, podnikateľské subjekty, právnické osoby, obce a mestá.

PreferujZena

Úver a pôžička nie je to isté

Často sa stretávame aj s tým, že ľudia si mýlia pojem úver a pôžička. Tieto dve slová však neznamenajú to isté a existuje medzi nimi viacero odlišností. Zmluva o pôžičke je upravená občianskym zákonníkom a predpokladá jednorazovosť  (sused požičia peniaze susedovi). Podmienky takéhoto požičania peňazí (ale aj iných vecí) závisia od konkrétnej inštitúcie/osoby, ktorá financie požičia. Na druhej strane zmluvu o úvere uzatvára väčšinou na strane veriteľa podnikateľský subjekt (banka). Pri žiadaní o takýto typ úveru, je potrebné vždy banke preukázať príjem, z ktorého bude zabezpečené jeho splácanie. V obidvoch prípadoch treba požičané peniaze samozrejme vrátiť.

Opýtajte sa na čokoľvek o spotrebných úveroch

Úrok

Úrok predstavuje cenu peňazí za poskytnutie peňažných prostriedkov na vopred dohodnuté obdobie. Ide o sumu, ktorú platí klient banke. V mesačných splátkach teda dlžník banke spláca čiastočne celkovú zapožičanú sumu (istinu) i úrok. Jeho výška je stanovená vopred, pri podpise zmluvy, buď ako pevná (fixná) alebo pohyblivá sadzba. Pevná úroková sadzba sa pri úveroch počas celej doby fixácie nemení a využíva sa najčastejšie pri hypotékach. Existuje aj sankčná úroková sadzba, ktorou platí klient banke sankčný úrok, ak pri úvere porušil podmienky zmluvy (omeškal sa s mesačnou splátkou).

Istina

Istina je nominálna hodnota úveru bez úrokov a poplatkov. Jednoducho povedané, ide o požičanú sumu peňazí, z ktorej banka počíta výšku úrokov, a ktorá sa zároveň splácaním znižuje.

Splátka

Splátka je pravidelná platba za poskytnutý úver, ktorú platí klient (dlžník) banke v stanovených intervaloch. Ako sme už vyššie uviedli, splátka sa skladá z dvoch častí, a to zo splátky istiny a zo splátky úroku. Súhrn všetkých splátok tvorí celkovú výšku požičaných prostriedkov a úrokov zaplatených za poskytnutie úveru.
Kľúčovú rolu pri splátkach zohráva splátkový kalendár, ktorý predstavuje rozpis jednotlivých splátok uvedených v zmluve. Obsahuje výšku jednotlivých splátok a termíny splatnosti, teda vopred určený deň v mesiaci, kedy banke dlžník zaplatí mesačnú splátku – napr. každý mesiac 10-teho.

Odporucame

Banka si vás najprv skontroluje

Úverový register spravuje informácie o úveroch, o povolenom prečerpaní na účte, vydaných kreditných kartách, o podaných žiadostiach klientov o úver v bankách. Každý klient má právo dozvedieť sa, aké informácie o ňom úverový register vedie. Avšak, táto informácie býva spoplatnená. Informácie z úverového registra výrazne znižujú náklady spojené s hodnotením schopnosti klienta splácať úver. Banky si teda každého klienta pred poskytnutím úveru „preklepnú“ v tejto databáze.
Dôležitý pojem, ktorý súvisí s úverom je aj úverový účet. Niektorí klienti totiž ľahko prehliadnu, že pravidelnú mesačnú splátku nemajú posielať na svoj bežný bankový účet, ale práve na tento špeciálny typ účtu. Jeho existencia je spojená s poskytnutým úverom a slúži len na úhradu splátok úveru.

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN)

RPMN predstavuje celkové náklady spojené s úverom. Je to číslo vyjadrené v percentách, ktoré umožňuje jednoduché porovnanie spotrebiteľských úverov a pôžičiek. Do výpočtu sa zahŕňa nielen výška úrokovej sadzby, ale aj poplatky spojené úverom alebo s pôžičkou. Najvýhodnejší je úver alebo pôžička s najnižšou hodnotou RPMN (pri rovnakej sume úveru a lehote, na ktorú sa poskytuje). Túto základnú informáciu musí banka poskytnúť spotrebiteľovi už pri ponuke úveru alebo pôžičky. V prípade, že RPMN nie je uvedené v zmluve, považuje sa úver na základe zákona za bezúročný a klient neplatí ani poplatky spojené s takýmto úverom.

Dajte si pozor, komu ručíte

Veriteľ je zmluvná strana v úverovom vzťahu (banka), ktorá poskytne dlžníkovi na vopred stanovené obdobie peniaze.
Dlžník je druhou zo zmluvných strán v rámci úverového vzťahu. Je to teda osoba, ktorej banka poskytne peniaze, a ktorá sa v zmluve zaviaže vrátiť jej ich v stanovenom čase a v stanovených splátkach spolu s úrokmi.
Ručiteľ je osoba, ktorá sa zaväzuje zaplatiť banke dlh namiesto dlžníka v prípade, ak ten neplatí riadne a včas. Za takýchto okolností kontaktuje ručiteľa väčšinou zamestnanec banky, collector (v preklade vymáhač), ktorý sa s ním snaží dohodnúť na riadnom splácaní.

Exekúcia? Konsolidácia?

Ak nie je dlžník a ani ručiteľ schopný splácať úver, na rad môže prísť aj exekúcia. Na základe rozhodnutia súdu má veriteľ, v tomto prípade banka, právo „uspokojiť“ pohľadávku (omeškanú platbu). 
Aby ľudia predišli takémuto katastrofálnemu scenáru, mnohé banky ponúkajú aj konsolidáciu úverov. Naprvý pohľad  sa zdá, že ide o veľmi zložitý výraz. V preklade z odborného jazyka ide o zlúčenie viacerých úverov do jedného, nového. Jeho účelom je efektívne znížiť existujúce mesačné splátky vďaka nižšej úrokovej sadzbe spojenej s dlhšou dobou splatnosti. O konsolidáciu úveru je teda dobré požiadať skôr, aby sa človek nedostal do omeškania so splátkami.