História dôchodkového systému

Autor: redakcia
03.06.2024 (15:00)

Viete, že v minulosti dôchodkový systém vôbec neexistoval? Pátrali sme v minulosti, kde sú jeho počiatky a ako sa vyvíjali rôzne dôchodkové schémy.

Ešte pred 135 rokmi vo svete žiaden dôchodkový systém neexistoval. Starí ľudia pracovali dokedy vládali, potom sa o nich zvyčajne starala rodina. Kto nemal rodinu, bol odkázaný na charitu, milodary a pomoc cudzích. Bohatší žili z úspor a z renty, ktorú im generoval majetok, napríklad prenajatá pôda. Priemerná doba dožitia bola výrazne kratšia, zdravotná starostlivosť nebola zďaleka na takej úrovni ako dnes a teda ľudia si na „dôchodku“ dlho nepožili.

Prvý moderný dôchodkový systém vznikol v Nemecku

Prvý štátny dôchodkový systém bol zavedený v Nemecku kancelárom Otto von Bismarckom v roku 1889. Tento systém poskytoval dôchodky pre ľudí vo veku nad 70 rokov. Vzhľadom nato, že priemerná dĺžka dožitia v tej dobe bola ani nie 50 rokov, dôchodku sa dožilo len minimum populácie, asi 3-4%. Tento krok bol motivovaný sociálnymi a politickými dôvodmi a mal prispieť k zmierneniu napätia medzi pracujúcimi triedami a vládou. Nemecký model neskôr poslúžil ako inšpirácia pre mnohé iné krajiny.

Nemecko nasledujú ďalšie krajiny

Po prvých krokoch v Nemecku sa dôchodkové systémy začali rozvíjať aj v ďalších krajinách. V Spojených štátoch amerických bol zavedený dôchodkový systém Sociálneho zabezpečenia v roku 1935 za éry prezidenta Franklina D. Roosevelta. Tento program bol súčasťou tzv. New Dealu, série vládnych programov navrhnutých na zmiernenie následkov Veľkej hospodárskej krízy. Cez tento dôchodkový program sa vyplácali starobné, invalidné, vdovecké a sirotské dôchodky. Sociálne zabezpečenie bolo financované formou odvodov od pracujúcich ľudí a ich zamestnávateľov, ktorí platili do systému.

Dôchodkový systém v Československu

Dôchodkový systém v Československu vznikol počas I. republiky, teda po roku 1918. Prvým legislatívnym krokom v tejto oblasti bol zákon č. 20/1924 Zb., ktorý zaviedol povinný starobný dôchodkový systém. Tento zákon umožňoval vyplácať starobné dôchodky pracovníkom nad 60 rokov veku, ktorí odpracovali minimálne 20 rokov.

Tento systém sa neskôr reformoval, najmä po II. svetovej vojne a po roku 1948, keď došlo k nástupu komunistického režimu. Po roku 1948 dôchodkový systém prešiel pod kontrolu štátu a stal sa súčasťou celkového systému sociálneho zabezpečenia.

V súčastnosti na Slovensku existuje dôchodkový systém postavený na štátnom a súkromných pilieroch. Viac o súčasnom dôchodkovom systéme nájdete tu.

Trendy

Dôchodkové systémy sa líšia po celom svete. Niektoré krajiny uprednostňujú modely financované zo štátneho rozpočtu, iné sa orientujú na súkromné dôchodkové sporenie, alebo používajú hybridné prístupy.

V posledných rokoch sa dôchodkové systémy stretávajú s výzvami ako je starnúca populácia, klesajúci pomer pracujúcich k dôchodcom a finančná udržateľnosť. To vedie k neustálym úpravám a reformám v snahe zabezpečiť udržateľnosť a primerané dôchodky pre budúce generácie.

Aj dnes však existujú krajiny, v ktorých dôchodkové systémy neexistujú, napríklad Nepál, Somálsko, Mjanmarsko. Starší ľudia v týchto krajinách sú plne závislí na podpore rodiny.

Ktorý dôchodkový systém na svete je najlepší?

Na túto otázku neexistuje jednoduchá odpoveď. Pri hodnotení dôchodkového systému, treba posúdiť tieto kritériá:

Finančná udržateľnosť: Schopnosť systému financovať sa a poskytovať dôchodky dlhodobo bez neudržateľného zaťaženia verejných financií.

Spravodlivosť: Schopnosť systému poskytovať spravodlivé dôchodky, aby sa minimalizovali rozdiely v príjmoch medzi dôchodcami a podporovala sociálna inklúzia.

Flexibilita: Možnosť systému prispôsobiť sa meniacim sa demografickým, hospodárskym a sociálnym podmienkam

Dostupnosť: Schopnosť systému poskytovať dôchodky všetkým občanom bez ohľadu na ich zamestnanie, príjmovú úroveň, pohlavie, či etnickú príslušnosť

Dlhodobé výnosy: Schopnosť systému dosahovať adekvátne výnosy z investícií, aby sa zabezpečila primeraná výška dôchodkov.

Medzi krajiny s najudržateľnejším dôchodkovým systémom patrí Nórsko, Singapur, Švajčiarsko a Holandsko.
 
Foto: redakcia