Informácie o úveroch sú v registri ešte päť rokov po splatení

25.06.2020 (15:00)

Ak má klient všetko splatené a napriek tomu je stále vedený ako dlžník, môže inštitúciu upozorniť písomne.

Úverový register spravuje informácie o úveroch, kreditných kartách, povolenom prečerpaní, či podaných žiadostiach o úver a tieto údaje sa archivujú niekoľko rokov. "Údaje v registri sa uchovávajú počas celej doby splácania úveru a potom sa ešte archivujú päť rokov. To znamená, že ešte päť rokov po splatení úveru sú informácie o tomto úvere evidované v registri," konštatuje analytička Finančného kompasu Iveta Hudáková.

Niektoré banky môžu podľa riaditeľky pre úvery v spoločnosti FinGO.sk Evy Šablovej zamietnuť žiadateľa, ktorý v inej banke bez väčších problémov prejde. Najčastejším dôvodom týchto odchýlok je podľa nej interne nastavený balík hodnotiacich parametrov, ktoré ak klient nesplní, žiadosť je zamietnutá. Aby sa predchádzalo špekulatívnemu úverovaniu alebo podvodnému konaniu, k detailom zamietnutia z týchto interných dôvodov sa zväčša klient nedostane. Ak však banka klientovi úver zamietne na základe výsledku nahliadnutia do úverového registra, túto informáciu je povinná mu poskytnúť. Tento dôvod zamietnutia obvykle znamená stopku aj v iných bankách, samozrejme závisí od závažnosti týchto delikvencií.

V úverovom registri je evidovaná aj osoba, ktorá je úverovým ručiteľom. Ak skutočný dlžník nebude úver splácať, povinnosť prechádza na ručiteľa a vstupuje s bankou do úverového vzťahu. Môže sa stať, že klient má jedno alebo dvojdňové omeškanie so zaplatením splátky. Dôvodom môže byť nedostatok financií na účte, či nepredvídaná situácia. "Záznam o takomto nesplácaní sa v registri nemusí objaviť, pretože banky svoje údaje z databázy aktualizujú raz mesačne s posunutím niekoľkých dní a v čase aktualizácie údajov v registri už môžu byť prípadne podlžnosti uhradené," konštatuje Hudáková.

Ak má klient všetko splatené a napriek tomu je stále vedený ako dlžník, môže inštitúciu upozorniť písomne. Musí poslať žiadosť o vymazanie údajov z registra, kde musí byť notársky overený podpis klienta. Ak má klient všetky pohľadávky a úvery riadne splatené, požiadať môže prevádzkovateľa registra kedykoľvek o vymazanie, aby tam nefiguroval dlh, ktorý už ani neexistuje. Urýchliť sa to dá aj odvolaním na ochranu osobných údajov. Rozviazaním zmluvného vzťahu s poskytovateľom úveru automaticky prestáva platiť aj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa do registra vkladajú. Odvolaním súhlasu o spracovaní osobných údajov sa výrazne urýchli zmazanie negatívneho záznamu v registri.

Na Slovensku existujú dva registre dlžníkov, do ktorých môžu finančné inštitúcie nahliadať. Je to spoločný register bankových informácií a nebankový register klientských informácií. Informácie v bankovom registri sú aktualizované mesačne a záznamy sa uchovávajú ešte päť rokov po ukončení zmluvného vzťahu medzi klientom a bankou. Nebankový register spravujú nebankové finančné inštitúcie a obsahuje informácie aj o úveroch poskytnutých právnickým osobám. Aktualizácia informácií a uchovávanie záznamov sú rovnaké ako v bankovom registri.

Informácie o všetkých pôžičkách a záväzkoch, ktoré klient má, zistí pomocou výpisu z registrov, tzv. úverových správ. "Bankový aj nebankový register ponúkajú štandardný výpis vyhotovený do 30 dní. Môžete si ho nechať zaslať poštou, alebo osobne vyzdvihnúť na klientskom centre. Expres výpis vám vyhotovia osobne na počkanie alebo vám ho doručia do piatich dní poštou," radí ombudsman klientov spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský. Poskytnutie informácií je však za poplatok. Oba registre majú spoločný portál moje-financie.sk, kde sa dá zaregistrovať. Existuje aj Centrálny register exekúcií, kde sú údaje o aktuálnych exekučných konaniach. Klient si tak môže overiť, či je voči nemu vedená exekúcia.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia