Invalidný dôchodok

Podmienky na získanie invalidného dôchodku sú stanovené v zákone 461/2003 Z. z. Invalidný dôchodok má zabezpečiť príjem tým ľuďom, ktorí kvôli dlhodobo zlému zdravotnému stavu nemôžu vykonávať plnohodnotne pracovnú činnosť.

Nárok na invalidný dôchodok má poistenec, ktorý

  • je invalidný (schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť klesla viac ako o 40% )
  • získal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia a
  • ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok.
 
Vek poistencatenca Počet rokov dôchodkového poistenia
do 20 rokov menej ako 1rok
nad 20 rokov do 24 rokov najmenej 1 rok
nad 24 rokov do 28 rokov najmenej 2 roky
nad 28 rokov do 34 rokov najmenej 5 rokov
nad 34 rokov do 40 rokov najmenej 8 rokov
nad 40 rokov do 45 rokov najmenej 10 rokov
nad 45 rokov najmenej 15 rokov

Žiadosť o invalidný dôchodok treba podať v Sociálnej poisťovni.

Vznik, resp. trvanie invalidity posudzuje posudkový lekár sociálneho poistenia, a za invalida vás uznajú, ak vaša schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť klesla viac ako o 40% oproti zdravému človeku.

>> Viac o 1. dôchodkovom pilieri <<
>> Viac o 2. dôchodkovom pilieri <<
>> Viac o 3. dôchodkovom pilieri <<
>> Viac o predčasnom dôchodku <<


Výška invalidného dôchodku

Výšku invalidného dôchodku vám vypočíta Sociálna poisťovňa a bude závisieť od počtu odrobených rokov, výšky mzdy (a teda aj odvodov do Sociálnej poisťovne), aktuálnej dôchodkovej hodnoty a percenta poškodenia zdravia.

Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke uvádza, že v roku 2020 priemerný invalidný dôchodok (pri invalidite do 70%) je 216 eur a pri invalidite nad 70% je 392 eur.

Keď invalidný dôchodca dosiahne dôchodkový vek, v Sociálnej poisťovni požiada o starobný dôchodok. V prípade, ak počas poberania invalidného dôchodku pracoval a bol dôchodkovo poistený, suma starobného dôchodku prevýši sumu dovtedy poberaného invalidného dôchodku.

>> Viac o dôchodku zo zahraničia <<
>> BLOG: Investovanie <<
>> Investujte a priblížte sa k švajčiarskemu dôchodku <<