Bez príjmu v predchádzajúcom roku.
Počet vyživovaných nezaopatrených detí.
Zníženie základu dane o doplnkové dôchodkové sporenie, účelové sporenie, životné poistenie, ... Maximálne 33,20 EUR na mesiac.
  Zamestnanec Zámestnávateľ
Sociálne poistenie:
Nemocenské poistenie(1,4% / 1,4%)    
Starobné poistenie(4% / 14%)    
Invalidné poistenie(3% / 3%)    
Poistenie v nezamestnanosti(1% / 1%)    
Garančný fond(0% / 0,25%)    
Rezervný fond(0% / 4,75%)    
Úrazové poistenie(0% / 0,8%)    
Sociálne poistenie spolu(9,4% / 25,2%)    
Zdravotné poistenie:
Zdravotné poistenie(4% / 10%)    
Odvody spolu(13,4% / 35,2%)    
Základ dane   -
Daň z príjmu(19%)   -
Čistá mzda   -
Superhrubá mzda -  
Vysvetlivky: