Ako si vybrať úver na bývanie

Ľubomíra Chmelová

Sberbank

Pýtajte sa Ľubomíry Chmelovej, PR manažérky a hovorkyne Sberbank Slovensko. Vaše otázky prijímame od 1.marca do 15. apríla 2013.
 • 15.04.2013 - Ak by som stratil prácu môžem požiadať banku o odklad splácania hypotéky? Na ako dlho? 
  15.04.2013 - Áno, je to možné, maximálne na 6 mesiacov. Banky sa vždy snažia posúdiť každý prípad individuálne a vyjsť klientom v ústrety v takej miere, v akej je to možné. 
 • 12.04.2013 - Môže mi banka zvýšiť úrok, ak meškám so splátkami viackrát za rok? 
  12.04.2013 - Banka môže zmeniť úrokovú sadzbu iba pri jej refixácii. Do určenia jej výšky vstupuje viacero faktorov. Jedným z nich je aj disciplína klienta pri splácaní. V prípade, že sa omeškal viackrát, je pravdepodobné, že banka zohľadní jeho rizikovosť vo vyššom úroku. 
 • 12.04.2013 - Môžem kúpiť byt s nesplatenou hypotékou a prevziať ju na seba? Aké poplatky ma čakajú?  
  15.04.2013 - Klient môže kúpiť byt s nesplatenou hypotékou štandardným spôsobom - t.j. cez kúpnu zmluvu, kde napríklad v platobných podmienkach bude uvedené, že z časti kúpnej ceny bude vyplatený hypotekárny úver a zvyšok bude vyplatený predávajúcemu.  
 • 11.04.2013 - Musia vek do 35 rokov a hranicu príjmu spĺňať obaja manželia? 
  12.04.2013 - Áno, túto požiadavku musia spĺňať všetci žiadatelia.  
 • 11.04.2013 - Aké pokuty dostanem ak sa omeškám so splátkou za úver iba deň či dva? Záleží na dlžke meškania? 
  12.04.2013 - Klient by si mal starostlivo strážiť termíny splátok. Ak totiž nezaplatí riadne a včas anuitnú splátku úveru alebo splátku úrokov, je povinný zaplatiť banke úrok z omeškania z dlžnej sumy, a to už od prvého dňa omeškania až do zaplatenia. Úrok je vo výške 5,75 %.  
 • 10.04.2013 - Ak nie sú žiadatelia o lacnú hypotéku manželia, ale iba partneri majú nárok na hypotéku pre mladých? 
  11.04.2013 - Áno. O hypotekárny úver pre mladých nemusia žiadať iba manželia, môžu to byť aj partneri, resp. viacerí spoludlžníci.
  Žiadateľ o hypotekárny úver pre mladých musí spĺňať podmienku veku od 18 do 35 rokov ku dňu podania žiadosti o hypotekárny úver pre mladých; ak sú žiadateľmi o hypotekárny úver pre mladých manželia alebo viacerí spoludlžníci, musí požiadavku veku spĺňať každá z týchto osôb.
  Žiadateľ musí spĺňať aj podmienku výšky príjmu. Ak požiada o dotovanú hypotéku v tomto štvrťroku (apríl - jún 2013) môže ju získať iba v prípade, že jeho mesačný hrubý príjem počas minulého kalendárneho roka bol maximálne 1137,50 eura. Ak sú žiadatelia dvaja, ich spoločný príjem nesmie za vlaňajšok presiahnuť dvojnásobok tejto hranice. To znamená, že jeden z dvojice mohol mať vlani vyšší a jeden nižší príjem.
  Hranica maximálnej výšky príjmu žiadateľa sa mení každý štvrťrok. Určuje sa ako 1,3 násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve podľa údajov Štatistického úradu. Pre aktuálne obdobie apríl až jún 2013 sa berie do úvahy údaj o výške priemernej mzdy za posledný štvrťrok 2012.
   
 • 09.04.2013 - Je možné spojiť dva hypo úvery ak na jeden je poskytovaný štátny príspevok na celú dobu splácania (poskytnutý v r. 2002) so zachovaním štátneho príspevku na alikvótnu časť úveru so schváleným štátnym príspevkom? 
  10.04.2013 - Zákon o bankách umožňuje klientom aj pri hypotekárnych úveroch poskytnutých pred 1.7.2003 predčasne splatiť hypotekárny úver pri zmene úrokovej sadzby po uplynutí doby fixácie úrokovej sadzby: klient môže predčasne splatiť hypotekárny úver bez úhrady úrokov, poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s predčasným splatením hypotekárneho úveru, a teda aj bez straty nároku na štátny príspevok priznaný pred 1. júlom 2003. Klient si teda môže „preniesť hypotekárny úver so štátnym príspevkom“ do inej banky. Banka neumožňuje jeho spájanie s ďalším úverom. Podmienkou zároveň je, že sa v zmluve o novom (prenesenom) hypotekárnom úvere:
  • dohodne nižšia úroková sadzba ako bola dohodnutá v pôvodnej zmluve o hypotekárnom úvere a
  • nepredĺži sa lehota splatnosti hypotekárneho oproti splatnosti pôvodného hypotekárneho úveru.
  Nový hypotekárny úver banka poskytuje len na účel splatenia pôvodného hypotekárneho úveru, bez navýšenia, bez kombinácie s inými účelmi, s lehotou splatnosti max. do splatnosti pôvodného hypotekárneho úveru, len do výšky 70% z hodnoty zabezpečenia.
   
 • 08.04.2013 - Ak zmeškám ten deň už za splatenie úveru musím platiť? Aké sú potom poplatky? 
  08.04.2013 - Áno, potom sú štandardné poplatky v zmysle Sadzobníka poplatkov (4% zo zostatku istiny úveru). 
 • 05.04.2013 - Čo sa myslí dňom fixácie? A čo sa deje ak pripadne na víkend alebo štátny sviatok? 
  05.04.2013 - Doba fixácie je dohodnutý časový úsek, počas ktorého sa banka zaväzuje jednostranným úkonom nezmeniť klientovi úrokovú sadzbu.
  Prvá doba fixácie začína plynúť dňom účinnosti zmluvy o úvere a končí posledným dňom dohodnutej doby fixácie, pričom tento deň je vždy číselne zhodný s dňom účinnosti zmluvy o úvere.
  Posledná doba fixácie končí dňom splatenia úveru a príslušenstva podľa zmluvy o úvere, pokiaľ v zmluve nie je výslovne dohodnuté inak.
  Banka zrealizuje predčasné splatenie aj cez víkend alebo sviatok. Pohľadávka banky musí byť pripísaná na vnútrobankovom účte najneskôr jeden pracovný deň pred dátumom realizácie predčasného splatenia.
   
 • 04.04.2013 - Máte predčasne splatenie úveru ku dňu fixácie bez poplatkov? 
  05.04.2013 - Áno. Klient môže požiadať banku o bezplatné predčasné splatenie úveru alebo jeho časti v lehote najneskôr 15 dní pred uplynutím doby fixácie. Úver alebo jeho časť je možné splatiť najneskôr ku dňu uplynutia doby fixácie. 
1 2 3 »
Ďalšie témy v poradenstve