Minimálna sieť poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti by sa mala zadefinovať novým spôsobom

15.10.2021 (18:30)

Zohľadniť by sa mali potrebné kapacity a miestna dostupnosť na úrovni okresov.

Minimálna sieť poskytovateľov, ktorí prevádzkujú ambulanciu všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých a ambulanciu všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast, by mala byť definovaná novým spôsobom. Zohľadniť by sa mali potrebné kapacity a miestna dostupnosť na úrovni okresov. Ministerstvo zdravotníctva SR podľa predbežnej informácie plánuje predložiť nariadenie vlády o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti do medzirezortného pripomienkového konania v novembri 2021.

Predkladaný návrh nariadenia definuje parametre potrebné na každoročné vyhodnocovanie stavu siete ako maximálny čas dojazdu, spôsob výpočtu miestnej dostupnosti, spôsob výpočtu potrebnej kapacity, normatívny počet kapitovaných poistencov, spôsob určenia hodnôt vnútroštátnej migrácie, parametre klasifikácie okresov a podrobnosti o postupe, povinných subjektoch, sprístupňovaných údajoch a o výsledkoch vyhodnocovania stavu verejnej minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Zavádza tiež nový nástroj na identifikáciu rizikových okresov, kde nie je dostatočne zabezpečená všeobecná ambulantná starostlivosť. Sieť by sa mala každoročne monitorovať a jej nastavenie vyhodnocovať. Parametre pre klasifikáciu okresov sú počet poistencov okresu, ktorí nemajú zabezpečenú miestnu dostupnosť, miera naplnenia potrebnej kapacity a demografická štruktúra lekárov.

Slovenská republika má v porovnaní s vyspelou Európou a susednými krajinami menej všeobecný lekárov. Ich veková štruktúra a nízke počty nových lekárov so špecializáciou všeobecné lekárstvo dospelých a pediatria naznačujú, že sa problém nedostatku bude v blízkej dobe prehlbovať. Napriek dlhodobo prítomnému problému na to súčasné regulačné nástroje neupozorňujú a ani nedávajú možnosť na problém reagovať. Aktuálne však podľa ministerstva počty všeobecných lekárov požiadavku verejnej minimálnej siete prevyšujú. Súčasné nastavenie siete na úrovni krajov navyše spôsobuje, že napriek tomu, že niektoré časti územia môžu byť poddimenzované podstatne viac ako iné, neexistuje povinnosť taký problém identifikovať alebo riešiť.

Súčasná úprava regulácie takisto nezohľadňuje ďalšie kritériá, ktoré ovplyvňujú dostupnosť a udržateľnosť siete, ktorými sú napríklad miestna dostupnosť poskytovateľov pre poistencov alebo veková štruktúra lekárov. Je nedynamická a preto má tendenciu sa stať rýchlo zastaranou, nakoľko nezohľadňuje zmeny v populácii, nerovnomernosť demografickej skladby medzi okresmi, ani vnútroštátnu migráciu. Chýba tak mechanizmus, ktorý by upozornil na existenciu nedostatku všeobecných lekárov, pravidelne ho monitoroval a vyjadroval cieľové hodnoty, ktoré sú kľúčové napríklad pre stratégiu a plánovanie v oblasti ľudských zdrojov v zdravotníctve. Súčasný regulačný nástroj nedáva možnosť problém nedostatku všeobecných lekárov na Slovensku identifikovať, predvídať, kvantifikovať ani lokalizovať.

Zároveň by sa mal podľa ďalšej predbežnej informácie, ktorú zverejnil rezort zdravotníctva, tento návrh zosúladiť s ustanoveniami a zámerom vládneho návrhu zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti. Zosúladenie sa týka vypustenia koncovej siete poskytovateľov z legislatívneho rámca, úpravy ustanovení týkajúcich sa špecializovaných pracovísk u poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, a aj vypustenia ustanovenia zahrňujúceho koncept verejnej minimálnej siete poskytovateľov, ktorí poskytujú všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých a všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia