Zmeny v hypotékach pre mladých

Monika Kohútová
Logo UniCredit Bank 
Pýtajte sa Moniky Kohútovej, riaditeľky Divízie retailového bankovníctva UniCredit Bank. Vaše otázky prijímame od 1. do 30. apríla 2011.
 • 21.04.2011 - Žiadame o hypotéku pre mladých. Už v dvoch bankách nám povedali, že musíme byť manželia,aby sme splnili podmienky, keďže môj priemerný prijem je 1440 Eur v hrubom, partnerov príjem je iba 310 eur. Podľa toho čo viem, manželia byť nemusíme. Viete nám teda postoj bánk vysvetliť?
  26.04.2011 - V zmysle novely zákona o bankách, ktorý vstúpil do platnosti od 1. 4. 2011 máte spolu s priateľom za daných podmienok nárok na bonifikovanú hypotéku pre mladých. Podľa aktuálnej platnej legislatívy totiž platí, že „ak sú mladými poberateľmi hypotekárneho úveru viacerí spoludlžníci, ich priemerný mesačný príjem spolu nesmie presiahnuť súčin počtu spoludlžníkov a 1,3 násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny štvrťrok predchádzajúci kalendárnemu štvrťroku, ktorý predchádza kalendárnemu štvrťroku, v ktorom bola podaná žiadosť o hypotekárny úver.“ A vy túto podmienku spolu s priateľom spĺňate.
  Reakcia bánk preto nemusí súvisieť so splnením podmienky príjmu podľa zákona, môže skôr súvisieť s vyhodnotením bonity žiadateľov ako takých pre poskytnutie úveru, podľa skoringového modelu banky.
 • 19.04.2011 - Chcem si vziať hypotekárny úver na výstavbu domu. Mám si ho vybaviť ešte za slobodna, alebo je výhodnejšie si ho vziať spoločne ako manželia a vyuziť hypoúver pre mladých?
  20.04.2011 - Pri žiadosti o úver banka lepšie hodnotí, ak do úverového vzťahu vstupujú manželia ako slobodný žiadateľ sám, v praxi môže tento fakt ovplyvniť aj výšku úrokovej sadzby úveru. Ak máte záujem, aby postavený dom spadal do vlastníctva aj inej osoby, nielen žiadateľa o úver, banka bude požadovať, aby táto osoba bola tiež zaviazaná v úverom vzťahu.

  Okrem uvedených skutočností je zaujímavá aj informácia, že s účinnosťou od 1 .4. 2011 vstúpila do platnosti novela Zákona o bankách, vďaka ktorej sa vyšší počet mladých žiadateľov a taktiež mladých manželských párov kvalifikuje na hypotekárny úver pre mladých. Dôvod je ten, že podmienku maximálne dosiahnutého príjmu v predchádzajúcom kalendárnom roku už nemusí spĺňať každý zo spoludlžníkov zvlášť, ale dvaja spoludlžníci resp. manželia spoločne. To znamená že jeden z manželov, resp. spoludlžníkov môže mať príjem vyšší ako je zákonom stanovená hranica 1,3 násobku štatistického priemeru. V prípade, ak o hypotekárny úver pre mladých žiadajú manželia, ich spoločný priemerný mesačný príjem nesmie presiahnuť 2,6 násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny štvrťrok predchádzajúci kalendárnemu štvrťroku, ktorý predchádza kalendárnemu štvrťroku, v ktorom bola podaná žiadosť o hypotekárny úver podaná.
 • 19.04.2011 - Aké podmienky sú po novom na splácanie hypotéky mimoriadnymi splátkami?
  20.04.2011 - Klienti, ktorí uzatvorili zmluvu o hypotekárnom úvere s bankou po 1. 4. 2011 už napríklad nebudú platiť poplatok za predčasné splatenie hypotekárneho úveru ku koncu obdobia fixácie úrokovej sadzby alebo pri zmene úrokovej sadzby. Súvisí to s novelou zákona o bankách, ktorá sa však vzťahuje len na hypotekárne úvery, ktoré sú v zmysle zákona poskytované max. do výšky 70 % z hodnoty nehnuteľnosti a ku ktorým bola zmluva o úvere podpísaná po 1. 4. 2011.
  Pri predčasnom splatení Hypoúveru Invest a Free Hypoúveru s fixovanou úrokovou sadzbou FIX3 alebo FIX5 je možné splatiť až 20 % zo zostatku istiny úveru bez poplatku k termínu ukončenia fixácie a ďalších 20 % zo zostatku istiny je možné splatiť kedykoľvek počas celej lehoty splatnosti hypoúveru. V iných prípadoch klient platí poplatok za predčasné splatenie hypotéky vo výške 5 % zo zostatku úveru, min. 166 EUR.
 • 18.04.2011 - Chcem si zmeniť hypotéku . Bude nová banka zohľadňovať pri mojej bonite aj to, že mám manželku na materskej a jedno mále dieťa?
  19.04.2011 - Ak pod zmenou hypotéky chápeme splatenie pôvodnej hypotéky novou, tak v takom prípade je potrebné novej financujúcej banke preukázať schopnosť splácať úver. Banka v tomto prípade berie do úvahy pri výpočte životného minima žiadateľa, manželku i a dieťa. Banka od celkového príjmu odpočíta životné minimum a existujúce splátky úverov a až z vypočítaného rozdielu bude posudzovať schopnosť klienta splácať úver. Ak má klient záujem refinancovať svoj pôvodný úver na bývanie iným úverom na bývanie, banka posudzuje takúto žiadosť klienta ako žiadosť o nový úver. V prípade manželského zväzku vstupujú do úverového vzťahu obaja manželia spoločne a nerozdielne.
  UniCredit Bank na prefinancovanie už poskytnutého účelového úveru svojim klientom ponúka hypoúver INVEST. Ide o úver zabezpečený nehnuteľnosťou, prostredníctvom ktorého je možné splatiť existujúci účelový úver poskytnutý v inej banke a aj kreditnú kartu či neúčelový spotrebný úver, za predpokladu, že výška týchto neúčelových úverov nepresahuje 20 % zo žiadaného nového úveru UniCredit Bank si okrem príjmu klienta overí i bezproblémovosť doterajšieho splácania úverov v úverovom registri. UniCredit Bank pred čerpaním takéhoto úveru žiada súhlas aktuálneho veriteľa s predčasným splatením úveru a vyčíslenie aktuálneho zostatku. Po vyčerpaní úveru je klient zaviazaný preukázať splatenie záväzku z pôvodného úveru.
 • 18.04.2011 - Refinancujem si hypotekárny úver novým hypo úverom. Stará banka nedodržala zákonnú lehotu 15 dní na vystavenie zostatku úveru. Preto sme ho nestihli splatiť k stanovenému dňu splatnosti. Nová banka poslala síce peniaze deň pred splatnosťou do starej banky, ale peniaze došli až o dva dni. Stará banka od nás zžada zacať celý proces odznova. Má na to právo? Kde sa možem sťazovať?
  19.04.2011 - Štandardný medzibankový prevod na Slovensku je zrealizovaný do 2 pracovných dní. To znamená, že ak v jeden deň klient zadá príkaz na prevod peňazí z účtu zo svojej banky v stanovenej lehote na spracovanie, najneskôr na druhý deň budú peniaze pripísané v banke príjemcu. Z toho dôvodu by nemala nastať situácia, že peniaze prídu do druhej banky až o 2 dni. Konkrétna doba spracovania tuzemského prevodu však závisí od dátumu splatnosti a od času, kedy bol tuzemský prevod predložený banke na spracovanie. Každá banka má nastavené svoje vlastné lehoty, do kedy spracuje platobný príkaz v ten istý deň ako bol príkaz predložený klientom na spracovanie. Vo všeobecnosti už nemusí byť príkaz doručený banke po tejto lehote spracovaný v ten istý deň. Preto by sme klientom odporúčali si v banke pred takouto transakciou overiť lehoty spracovania prevodného príkazu. Postup banky by mal vyplývať z uzatvorenej zmluvy o úvere a obchodných podmienok banky. V týchto dokumentoch sú štandardne dohodnuté podmienky predčasného splatenia úveru. V prípade reklamácie je potrebné sa obrátiť na pôvodnú banku.
 • 13.04.2011 - Dcéra si chce kúpiť dom v Českej republike. Môže si na túto kúpu vybaviť hypotéku pre mladých? Ak áno môže byť ručiteľ aj niekto iný ako jej priateľ?
  14.04.2011 - Nie. Podľa zákona o bankách je účelom financovania hypotéky pre mladých len financovanie nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na území SR. Śtátny príspevok, na ktorí majú mladí žiadatelia o úver do veku 35 rokov po splnení podmienok príjmu nárok, môžeme v tomto zmysle chápať ako motivačný nástroj štátu zameraný na podporu bývania na Slovensku.
 • 12.04.2011 - Počula som, že príjem na poskytnutie hypotéky pre mladých sa bude posudzovať spolu. Aká je hranica?
  13.04.2011 - Pred nadobudnutím účinnosti zákona (1. 4. 2011) platilo, že príjmové kritérium musel spĺňať každý zo žiadateľov. V praxi sa stávalo že pár, v ktorom každý z manželov zarábal tesne pod stanovenú hranicu, mohol získať dotovanú hypotéku, zatiaľ čo manželia, kde jeden mierne hranicu prekročil a druhý bol napríklad doma s dieťaťom bez príjmu, na zvýhodnenie tento pár nárok nemal. Pritom ich rodinný príjem mohol ybť oveľa nižší ako príjem dvojice, ktorá mala príjem na vrchnej hranici.
  K takýmto situáciám už nebude dochádzať. Od 1. apríla sa posudzuje ich spoločný príjem. Ak sa jedná o dvoch žiadateľov (napr. manželov), jeho výška nesmie presiahnuť 2,6 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve – čo je v súčasnosti až 2 194,40 EUR za oboch žiadateľov spolu, s každým ďalším žiadateľom hranica stúpa o 1,3 násobok tejto hodnoty.
  Hypotéky pre mladých tak získa od 1. apríla väčšie percento žiadateľov, než v minulosti. Od 1. apríla sa zvýšila príjmová hranica takmer o 120 EUR, to znamená, že sa do príjmovej hranice zmestí viac ľudí (to je až na 1097 EUR a ak ide o manželov tak je to 2194 EUR za oboch dohromady).
 • 11.04.2011 - Musia vek do 35 rokov spĺňať obaja manželia?
  13.04.2011 - Ak sú mladými poberateľmi hypotekárneho úveru manželia, musí túto požiadavku spĺňať každý z manželov.
 • 06.04.2011 - Ak nie sme manželia, ale iba partneri máme nárok na hypotéku pre mladých?
  08.04.2011 - Sobášny list rozhodne nie je podmienkou. Je jedno, či ide o manželov alebo partnerov. Podmienkou získania hypotéky pre mladých je vek žiadateľa do 35 rokov. Úrokové zvýhodnenie je možné získať najviac na sumu 49 790,88 eur a zároveň maximálne na sumu zodpovedajúcu 70 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti. Časť úveru prekračujúca niektorú z týchto hraníc sa úročí štandardnou úrokovou sadzbou.
 • 04.04.2011 - Ako dlho pred zmenou sadzby mi musí po novom banka oznámiť zmenu sadzby?
  05.04.2011 - V zmysle novely zákona je banka povinná klienta informovať najneskôr dva mesiace pred uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby.
1 2 »
Ďalšie témy v poradenstve