Podstata životného poistenia. Z čoho si vyberať a na čo nezabúdať?

Autor: Katarína Macková
16.03.2020 (09:30)

V predchádzajúcich článkoch sme sa venovali tomu, či môžeme brať životné poistenie ako podstatu zabezpečenia sa na penziu. Dnes si povieme viac o podstate životného poistenia, o jeho druhoch a špecifikáciách.

To, že životné poistenie slúži v prvom rade na poistné krytie, sme si už povedali. Aj to, že ak ho máme vhodne nastavené, môžeme ho ako doplnok použiť na tvorbu kapitálu na dôchodok. Platí pritom, že sa treba zamerať na krytie základných rizík, ale zároveň aj na sporiacu zložku. Aké poistky máme v súčasnosti na trhu?

Riziko dožitia a riziko smrti

Na úvod si povedzme, že životné poistenie je produkt, ktorým na seba poisťovňa preberá riziká svojho klienta, ktoré sa nazývajú biometrické: dožitie a smrť.Riziko dožitia spočíva v pravdepodobnosti, že sa poistená osoba dožije konkrétneho dátumu, špecifikovaného v zmluve. Riziko smrti spočíva naopak v pravdepodobnosti, že poistený zomrie v časovom období, ktoré bolo v zmluve definované. Ak sa stane, že poistený počas tohto obdobia naozaj zomrie, poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe alebo osobám (spravidla určeným v zmluve) poistné plnenie v dohodnutej výške,“ vysvetľuje Monika Jurkovičová zo SLASPO. Zároveň dodáva, že v súčasnosti poisťovne ponúkajú tieto druhy životného poistenia:
  • rizikové životné poistenie, ktoré je základným produktom životného poistenia a kryje len riziko smrti,
  • kapitálové a investičné životné poistenie, ktoré okrem krytia rizika smrti navyše umožňujú poistenému vytvárať si finančnú rezervu.
V rámci produktov životného poistenia je možné si pripoistiť aj ďalšie riziká, ako sú napríklad choroba, úraz, invalidita, ktorých podstatou je najmä zabezpečenie poisteného a jeho blízkych pred neočakávaným výpadkom príjmu. Monika Jurkovičová zo Slovenskej asociácie poisťovní vysvetľuje rozdiely medzi kapitálovým, investičným a rizikovým životným poistením takto:

Kapitálové životné poistenie na jednej strane spája klasické poistné krytia – riziko smrti a dožitia, a na druhej strane poskytuje možnosť vytvárať si postupne finančnú rezervu. Tá zabezpečuje, aby poistený dostal na konci zmluvného vzťahu nejakú finančnú čiastku aj v prípade, že poistná udalosť nenastala (aj keď v reálnom živote je vyplatenie dohodnutej sumy väčšinou viazané na dožitie – ktoré je tiež považované za riziko). Produkty kapitálového životného poistenia vždy obsahujú istú garanciu zo strany poisťovne – t. j. investovanie prostriedkov v rámci vytvárania finančnej rezervy vykonáva poisťovňa na svoje riziko. Praktickým výsledkom je tak to, že klient pri uzatváraní poistnej zmluvy vopred vie, aká suma mu z tejto časti bude vyplatená.

Podobne ako kapitálové životné poistenie, aj investičné životné poistenie v sebe spája dva komponenty: rizikovú zložku (krytie rizika smrti, dožitia, či iných rizík vyplývajúcich z pripoistení, ako napríklad úraz či choroba), a zložku slúžiacu na vytváranie finančnej rezervy (vytváraná z časti poistného a následne investovaná).

Aký je zásadný rozdiel medzi kapitálovým a investičným životným poistením?

Ten spočíva v spôsobe investovania zložky určenej na vytváranie finančnej rezervy: kým v prípade kapitálového životného poistenia investuje dohodnutú časť poistného poisťovňa podľa vlastného uváženia, bez zásahov klienta a na svoje vlastné riziko, v rámci investičného životného poistenia sú prostriedky investované síce prostredníctvom poisťovne, ale rozhodnutie a výber konkrétnej investičnej možnosti prináleží priamo klientovi, ktorý však znáša aj investičné riziko s tým spojené. V prípade investičného životného poistenia teda nie je prítomná garancia poisťovne a výška sumy, ktorú pri ukončení zmluvy klient dostane vyplatenú, závisí od aktuálnej hodnoty investícií, ktoré si klient vybral.

Rizikové životné poistenie je základným produktom životného poistenia. Ide o poistenie pre prípad smrti počas doby trvania poistenia. V prípade ukončenia poistnej zmluvy nie je vyplatené žiadne plnenie (produkt neobsahuje zložku slúžiacu na vytváranie finančnej rezervy). Pri jeho uzatvorení sa stanoví výška poistnej sumy, ktorá je vyplatená v prípade poistnej udalosti, ktorou je smrť poisteného. Krytie je možné rozšíriť pomocou rôznych pripoistení aj na krytie pre prípad úrazu, invalidity, pobytu v nemocnici a podobne.

Ako vidíme, možnosti sú rôzne; treba si najmä hneď na začiatku ujasniť, čo od tohto druhu poistenia očakávame a čo má pre nás prioritu. A zároveň si aj zvážiť pre a proti, aby sme si vedeli adekvátne vybrať
 
Foto: Matthew Henry, Burst.shopify.com