S nesprávnym vyúčtovaním za byt sa môžu domácnosti obrátiť na SOI aj na ÚRSO

31.05.2024 (18:20)

Do konca mája musia všetky domácnosti dostať od svojich správcov bytov vyúčtovanie za byt. V ňom sa okrem iného dozvedia, aké mali náklady v minulom roku za dodávku tepla a teplej vody.

Podstatným údajom vo vyúčtovaniach je, či má majiteľ bytu alebo nebytového priestoru preplatok alebo nedoplatok. Ak je domácnosť s vyúčtovaním nespokojná, má viacero možnosti na koho sa obrátiť.

Správca je podľa zákona povinný najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu, najmä o finančnom hospodárení domu, o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu. Zároveň je povinný vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome.

Kontrolu dodržiavania povinností správcov vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Tá je okrem iného oprávnená vykonať kontrolu správnosti vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu v prípade rozúčtovania studenej vody, nákladov na výťahy, elektrinu spoločných priestorov, upratovania, odvozu smetí, kontroly správnosti vyúčtovania tepla na vykurovanie a tepla na prípravu teplej vody a podobne. Kontrolu SOI však vykoná až po uplatnení reklamácie.

„Vlastník, ktorý nesúhlasí s doručeným vyúčtovaním, si môže u správcu bytového domu písomnou formou uplatniť reklamáciu voči doručenému vyúčtovaniu. V reklamácii je potrebné konkretizovať položku z vyúčtovania s ktorou nesúhlasí, vrátane uvedenia dôvodov,“ uviedla pre agentúru SITA Slovenská obchodná inšpekcia.

Pomôcť s vyúčtovaním za byt vie aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Ten taktiež radí v prípade, že sa domácnosti vyúčtovanie nepozdáva, najprv podať svojmu správcovi reklamáciu. „Ak nie sú spokojní s výsledkom reklamácie, môžu sa obrátiť s podnetom na ÚRSO, alebo na Slovenskú obchodnú inšpekciu, prípadne priamo na súd. Úrad rieši príslušné podnety, ktoré od odberateľov dostane, v rámci svojej agendy ochrany práv spotrebiteľa,“ konštatoval hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák