Skupina Tatra banky ukončila vlaňajšok s konsolidovaným ziskom takmer 120 mil. eur

25.03.2019 (15:30)

Banka ôsmy rok po sebe presahuje úrovňou zisku hranicu 100 miliónov eur.

Tatra banka Group ukončila rok 2018 s konsolidovaným ziskom 119,9 mil. eur. Ako spoločnosť uviedla v tlačovej správe, už ôsmy rok po sebe tak presahuje hranicu 100 miliónov eur. Úvery rástli o 7,2 %, pri poklese podielu zlyhaných úverov. Rástli aj prijaté vklady, a to o 7,4 %. "Podľa registra účtovných závierok prekonalo v roku 2017 métu 100 miliónov eur iba 15 firiem na Slovensku a iba 5 spoločností dokázalo túto métu prekonať každý rok za obdobie rokov 2012-2017,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky Michal Liday.

Konsolidovaný zisk skupiny Tatra banka Group po zdanení medziročne klesol o 3,6 %, a to z úrovne 124,3 mil. eur v roku 2017 na 119,9 mil. eur. Pokles zisku bol podľa banky spôsobený najmä vyššou tvorbou opravných položiek a vyššou daňou z príjmu. Prevádzkový výsledok, teda výsledok pred zaúčtovaním dane z príjmu a tvorbou opravných položiek, vzrástol o 7,1 %. Rast tvorby opravných položiek nebol podľa Tatra banky spôsobený znížením kvality portfólia, práve naopak, miera zlyhaných úverov aj v roku 2018 klesala. Opravné položky rástli z dôvodu rozhodnutia Tatra banky, že bude k ich tvorbe pristupovať konzervatívnejšie.

V roku 2018 zaznamenala Tatra banka po dlhšom období poklesu opäť rast úrokových výnosov. Rástli aj výnosy z poplatkov a provízii, a to o 3,2 %. Rast prevádzkových výnosov a pokles prevádzkových nákladov viedli k zlepšeniu ukazovateľa pomeru nákladov a výnosov na 53,6 % z úrovne 55,4 % v roku 2017.

Návratnosť kapitálu sa v roku 2018 medziročne znížila na 12,0 %, a to z 13,4 % v roku 2017. Dôvodom je podľa banky rozhodnutie akcionárov o navýšení vlastného imania, keďže samotná úroveň zisku sa zmenila len málo. Čisté úrokové výnosy vzrástli medziročne o 7,5 % na 289,3 mil. eur. Po štvorročnom období poklesu ide o nárast, ktorý bol spôsobený najmä silnejším rastom objemu úverov. Úrokové sadzby zaznamenali v roku 2018 minimálny pokles, keďže úrokové sadzby na vybraných produktoch sú už v súčasnosti medzi najnižšími v EÚ.

Rast objemu úverov v roku 2018 dosiahol úroveň 7,2 %. Celkový rast úverov bol podľa banky pomalší kvôli slabšiemu rastu korporátneho financovania. Tatra banka nechce výrazne zvýšiť mieru podstúpeného rizika, preto sa viac orientuje na rast úverov obyvateľstvu. V úveroch fyzickým osobám bol rast úverov rýchlejší v porovnaní s trhom.

Čisté výnosy z poplatkov a provízií dosiahli úroveň 129,3 mil. eur, t. j. medziročne vzrástli o 3,2 %. Výnos z poplatkov rástol najmä vďaka rastu počtu účtov klientov. To sa následne prenieslo do vyšších výnosov za spracovanie transakcií. Všeobecné administratívne náklady vzrástli o 0,1 % na 240,9 mil. eur z dôvodu rastu mzdových nákladov, ktorý bol kompenzovaný nižšími odpismi a nižšími prevádzkovými nákladmi.

Konsolidované aktíva skupiny Tatra banka Group vzrástli o 5,5 % na úroveň 13,20 mld. eur. Na raste sa výrazne podieľali úvery, ktoré narástli o 7,2 % na sumu 10,18 mld. eur. Podiel zlyhaných úverov na celkovom portfóliu poklesol z 2,9 % na úroveň 2,3 %, čo je podľa banky výrazne pod hodnotou sektora a poukazuje na veľmi dobrú kvalitu úverového portfólia. Z klientskych úverov rástli najmä úvery určené na zabezpečenie bývania.

Vklady stúpli na 11,33 mld. eur. Ako banka informovala, na trhu a rovnako aj v Tatra banke vidieť odklon klientov od termínovaných produktov. Pomer úverov ku vkladom na konsolidovanej báze k 31. decembru 2018 bol 89,8 %. Ukazovateľ primeranosti vlastných zdrojov na konsolidovanej báze k 31. decembru 2018 bol na úrovni 17,69 %, čo je významne viac ako je požadovaná hodnota Národnou bankou Slovenska a Európskou centrálnou bankou.

Tatra banka vznikla v roku 1990 a bola prvou súkromnou bankou na Slovensku. Súčasťou Tatra banka Group sú Tatra Leasing, Tatra Residence, Tatra Asset Management a DDS Tatra banky.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák