Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou apeluje na posilnenie regulácie zdravotných poisťovní

29.05.2024 (18:00)

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) opätovne apeluje na vládu a parlament, aby v súlade s programovým vyhlásením vlády posilnili jeho regulačné právomoci.

Úrad upozorňuje na nedostatočnú legislatívu a žiada navrátenie kompetencie nariadiť zdravotnej poisťovni predložiť ozdravný plán v prípade poklesu jej vlastného imania pod zákonom stanovenú hranicu.

V súčasnosti môže ÚDZS nariadiť zdravotnej poisťovni vypracovať ozdravný plán len v prípade, že záväzným spôsobom neplní schválený obchodno-finančný plán, čo môže ohroziť jej schopnosť plniť záväzky vyplývajúce z verejného zdravotného poistenia. Problematické je podľa úradu aj to, že zákon nijako bližšie nešpecifikuje pojmy „záväzným spôsobom“ a „môže“, čo znamená, že ide o subjektívnu úvahu úradu a jeho odborných kapacít.

Zdravotné poisťovne v tomto roku očakávajú straty v celkovej výške viac ako 276 miliónov eur. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) očakáva stratu viac ako 200 miliónov eur, Dôvera zdravotná poisťovňa takmer 70 miliónov eur a Union zdravotná poisťovňa 6,5 milióna eur. Poisťovne vysvetľujú tieto varovné údaje naplnením rizík uvedených v obchodno-finančných plánoch. ÚDZS pripomína, že ak sa ich odhady budú počas roka napĺňať, zvýši sa tlak na ich dofinancovanie zo strany štátu. Napriek týmto negatívnym očakávaniam všetky zdravotné poisťovne v súčasnosti plnia zákonné požiadavky na platobnú schopnosť a uhrádzajú faktúry poskytovateľom zdravotnej starostlivosti riadne a včas.

„Naše apely sú vedené tou najlepšou snahou pôsobiť ako zodpovedný orgán dohľadu, ktorý nielen včas identifikuje finančné problémy v zdravotnej poisťovni, ale zároveň má aj účinné nástroje preventívne zakročiť a zvrátiť negatívny vývoj bez toho, aby riskoval súdne spory, či nekonal nad rámec svojich právomocí,“ zdôraznil potrebu posilnenia právomocí predseda ÚDZS Michal Palkovič.

Úrad pravidelne sleduje finančnú situáciu vo všetkých troch zdravotných poisťovniach na mesačnej báze a zverejňuje platobnú schopnosť. Súčasná legislatíva umožňuje ÚDZS uložiť zdravotnej poisťovni určité sankcie v prípade zistenia nedostatkov. Jednou z možných sankcií je aj uloženie povinnosti predložiť ozdravný plán, čo by zabezpečilo ekonomické ozdravenie zdravotnej poisťovne. Úrad poukazuje na negatívne dopady zmeny legislatívy od začiatku roku 2023, ktorá odňala kompetenciu nariadiť predloženie ozdravného plánu pri poklese vlastného imania pod zákonom stanovenú výšku. Opakovane navrhuje navrátenie tejto kompetencie, čo by zvýšilo jeho možnosti efektívne kontrolovať hospodárenie zdravotných poisťovní a preventívne zasiahnuť v prípade nepriaznivého vývoja.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák