Úverový register – aké údaje sú v ňom evidované?

Autor: Karin Gronová
01.03.2016 (14:50)

Úverový register je register bankových úverov (www.sbcb.sk), avšak existuje aj register nebankových úverov (www.nbcb.sk). Tieto registre spravuje spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. (SBCB).

Do tejto databázy informácií poskytujú údaje banky, nebankové spoločnosti alebo iné oprávnené subjekty (ďalej len „banky“). Následne banky vstupujú do týchto registrov za účelom získania informácií o klientoch, ktorí žiadajú o úver. Banky sa snažia prostredníctvom overovania údajov v registri vyhnúť „zlým“ klientom a veľkú váhu prikladajú týmto údajom pri schvaľovaní žiadosti o akýkoľvek typ úveru.

V úverovom registri sú údaje o spotrebných úveroch, hypotékach alebo o úveroch od stavebných sporiteľní. Nachádzajú sa tu aj údaje, ak banka sprístupní klientovi povolené prečerpanie na jeho bežnom účte (tzv. debet) alebo ak má klient kreditnú kartu, a to i v takom prípade, ak klient tieto typy úverov aktívne „nevyužíva“.

Existencia samotného úveru však vôbec neznamená negatívny záznam, možno práve naopak. Ak má klient nejaký úver a riadne ho spláca, je to pre banku pozitívna informácia o správaní sa klienta. Negatívnym signálom pre banku sa úvery stávajú (i keď sú riadne splácané) v momente, keď z pohľadu banky ich má klient, vzhľadom k svojmu platu, priveľa. Prísnosť posudzovania existujúcich úverov klienta je v tej-ktorej banke rozdielna.

Neprehliadnite Veľmi dôležité je vedieť, že je jedno, či ste hlavný žiadateľ o úver alebo spolužiadateľ, alebo ručiteľ, úver je evidovaný pod každým klientom, ktorý vstúpil do úverového vzťahu s bankou, t.j. podpísal úverovú zmluvu. Každý z týchto účastníkov úverového vzťahu ručí za celý úver samostatne a aj celá splátka daného úveru sa počíta v celosti každému zvlášť. T.j. z pohľadu banky, keď do úveru vstupujú dvaja dlžníci, neplatí, že každý zodpovedá iba za polovicu splátky, i keby si klienti medzi sebou spísali akúkoľvek inú zmluvu.

V úverovom registri sú evidované všetky, aj historické údaje o súčasných a minulých úveroch klienta. Záznam o konkrétnom úvere sa z úverového registra vymazáva 5 rokov po úhrade poslednej splátky úveru. T.j. banka má aj po splatení úveru ešte ďalších 5 rokov presný prehľad, ako klient daný úver splácal. Banka overuje platobnú disciplínu klientov nie len na existujúcich úveroch, ale aj pri už splatených úveroch. Negatívny záznam v registri vzniká až v momente, keď klient mešká so splátkou úveru jeden deň.Zdroj: Gepard Finance, Foto: Ivan Sedlák