Výpočet mesačného príjmu pre žiadateľov o hypotéku

Autor: Karin Gronová
09.03.2016 (14:00)

Jednoduchý pohľad na to, ako banka pre účely hypotéky vypočíta mesačný príjem živnostníka či spoločníka v s.r.o. podľa daňového priznania.1. Živnostník

Vo väčšine bánk je podmienka, že živnostník musí podnikať minimálne jeden celý kalendárny rok v predchádzajúcom zdaňovacom období a v čase posudzovania žiadosti o hypotéku nesmie byť živnosť pozastavená, resp. zaniknutá. Ďalšou základnou podmienkou je však kladné daňové priznanie, t.j. živnostník nemôže vykazovať stratu.

Čistý mesačný príjem živnostníka banka počíta ako:

a) 10% z obratu (tj zo súčtu všetkých faktúr, ktoré živnostník vystavil za predchádzajúci rok)/ 12

alebo

b) (základ dane – zaplatená daň)/ 12

2. Spoločnosť s ručením obmedzeným

(platí iba pre spoločnosť s jedným konateľom, resp. manželia-konatelia)

Vo väčšine bánk je podmienka, že firma musí podnikať minimálne celý kalendárny rok v predchádzajúcom zdaňovacom období. Banka posudzuje bonitu celej firmy (klient predkladá kompletné daňové priznanie aj so všetkými výkazmi a uzávierkou), preto je potrebné vyvarovať sa akýchkoľvek „záporných čísel“ v daňovom priznaní a aj vo výkazoch.

Čistý mesačný príjem spoločníka vo vlastnej s.r.o. banka počíta ako:

a) 10% z tržieb firmy/ 12       
                      
alebo

b) ak je žiadateľ o hypotéku zamestnaný vo svojej  vlastnej s.r.o., v tomto prípade banka počíta príjem tohoto klienta ako príjem zo zamestnania, môže si však vyžiadať príslušné daňové priznanie samotnej s.r.o., aby posúdila aj bonitu firmy. Kombinácia príjmu počítaného z tržieb firmy a zo zamestnania v rovnakej firme nie je možná.


Neprehliadnite

3. Spoločník v s.r.o.

Platí to, čo som uviedla v bode 2. Ak ide o spoločnosť, kde je viacero spoločníkov, prípadne spoločníkov, ktorí nie sú manželia, jediný možný spôsob výpočtu príjmu spoločníka sa počíta zo zisku spoločnosti z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia:

prislúchajúci podiel na spoločníka z prerozdeleného zisku firmy / 12          
  
Výška príjmu spoločníka  sa môže vypočítať aj z prerozdeleného zisku firmy. Avšak tento zisk musí byť riadne určený rozhodnutím spoločníka firmy. V prípade, že sú splnené podmienky uvedené v zákone, valné zhromaždenie firmy môže rozdeliť čistý zisk spoločnosti. Tento však musí byť riadne poukázaný na bežný účet spoločníka. Ak je žiadateľ o hypotéku aj v zamestnaneckom pomere a ešte si aj poukáže zisk, je možné tieto typy príjmov spočítať.


Foto: Ivan Sedlák