Banky.sk

Produkty

Spotrebné úvery


BankaPoštová banka
Názov produktuLEPŠIA SPLÁTKA
Druh úveruúver na splatenie starých dlhov (konsolidačný)
Minimálna výška úveru300 €
Maximálna výška úveru40000 €
Minimálna doba splácania12 m.
Maximálna doba splácania96 m.
Úroková sadzba p.a.od 5,90 %
Poplatok za poskytnutie úveru 2% z objemu úveru (aktuálne bez poplatku za poskytnutie)
Podmienky pre získanie úveru Každý, kto má min. 1 úverový produkt v niektorej z bánk alebo nebankovej spoločnosti a zároveň je:
- vo veku veku od 18 do 69 rokov
- s trvalým pobytom v SR
- s akceptovateľným zdrojom príjmu: 
zamestnanec - pracujúci minimálne 3 mesiace v SR,
zamestnanec v zahraničí – členské štáty EU + Švajčiarsko, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, min. 6 mesiacov,
podnikateľ, alebo živnostník - ak podniká minimálne 18 mesiacov,
dôchodca - so starobným, výsluhovým, invalidným alebo vdovským dôchodkom
žiadateľ s inými príjmami (diéty, materský/rodičovský príspevok atď.)
Doklady potrebné k vybaveniu úveru - pre žiadateľov zamestnaných v SR (nie dôchodca, SZČO, policajt, hasič, záchranár, resp. vojak z povolania), ktorí čerpajú pôžičku na účet v Poštovej banke, postačuje občiansky preukaz
- dôchodcovia predkladajú aj rozhodnutie/výmer o dôchodku nie starší ako 1 rok
- živnostníci predkladajú doklady preukazujúce výšku a zaplatenie dane, výpisy z účtu
- výpis z účtu v inej banke, ak klient žiada čerpať úver do inej banky
- potvrdenia o zostatkoch úverov, ktoré chce klient vyplatiť
Poznámka - na splatenie bankových a nebankových úverov vrátane splátkového predaja, kreditných kariet a debetov na osobnom účte
- bez poplatku za poskytnutie úveru
- bez spolužiadateľa
- bez založenia nehnuteľnosti
- možnosť vziať si "peniaze navyše" a použiť ich na čokoľvek
- možnosť vykonať mimoriadnu splátku alebo predčasné splatenie bez poplatku
- vybrať si splácanie úveru z účtu v Poštovej banke alebo z účtu v inej banke, v hotovosti
- možnosť poistiť splácanie úveru
- možnosť požiadať o odklad splátok až na 6 mesiacov bez poplatku
 
Zabezpečenie/ Ručenie -
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 50,00 €
Predčasné splatenie Skutočné náklady súvisiace s predčasným splatením, max. 1%, resp. 0,5% z predčasne splácanej sumy úveru.

Poplatok sa nevzťahuje sa na prípady, keď suma splátok splateného úveru pred lehotou splatnosti za obdobie posledných po sebe idúcich 12 mesiacov nepresahuje 10 000 €.
Sankčná úroková sadzba p.a. úrok z omeškania je v zákonom stanovenej výške
Upomienka/ Výzva V prípade omeškania so splácaním úveru je banka oprávnená uplatniť si úhradu skutočných nákladov spojených s vymáhaním úveru.
Sadzobník platný od1.1.2024
Úrokové sadzby platné od25.1.2024