Fyzická osoba - občan SR alebo cudzí štátny príslušník s trvalým, resp. prechodným pobytom na území SR; Vek  od 18 rokov; Pravidelný mesačný príjem min. vo výške 280 €.