Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

A

 • Absolútne výhody (v medzinárodnom obchode) - Absolute advantage (in international trade)Schopnosť krajiny A vyrábať tovar efektívnejšie (t. j. s väčším outputom na jednotku inputu) ako krajina B. Absolútne výhody nemusia znamenať, že krajina A môže tento tovar úspešne vyvážať do krajiny B. Krajina B totiž môže mať naďalej komparatívne výhody.
 • Adaptívne očakávania - Adaptive expectations Pozri očakávania.
 • Agregátna ponuka (Aggregate supply) Úhrnná hodnota tovarov a služieb, ktoré chcú firmy vyprodukovať v danom období. Agregátna ponuka je funkciou daných disponibilných inputov, techniky, technológie a danej cenovej hladiny.
 • Agregátny dopyt - Aggregate demandCelkový úhrn všetkých plánovaných alebo želaných výdavkov v ekonomike v danom období. Agregátny dopyt je určený celkovou cenovou hladinou a ovplyvňujú ho domáce investície, čistý vývoz, vládne výdavky a ponuka peňazí.
 • Akcíz a daň z obratu - Excise tax vs. sales taxAkcízy sú dane z nákupu špecifického tovaru alebo skupiny tovarov (napríklad z alkoholu a tabaku). Daň z obratu zaťažuje všetky tovary okrem niekoľkých výnimiek (napr. všetky tovary s výnimkou potravín).
 • Aktívum - Asset Fyzický majetok alebo nehmotné právo, ktoré má ekonomickú hodnotu. Dôležitými príkladmi sú výrobné budovy, zariadenia, pôda, patenty, autorské práva a finančné nástroje ako peniaze a obligácie.
 • Aktívum, nehmotné - Asset, intangibleAktívum, ktoré svojou povahou nie je ani fyzické ani finančné, napríklad mimoriadna hodnota, ktorú má prosperujúca firma s dobrou povesťou (dobré meno firmy).
 • Alokácia zdrojov - Resource allocationSpôsob, akým daná ekonomika rozdeľuje svoje zdroje (výrobné faktory) medzi rôzne potenciálne formy použitia, aby sa vyrobila určitá kombinácia finálnych statkov.
 • Alokačná efektívnosť - Allocative efficiencyStav ekonomiky, pri ktorom sa nemôže uskutočniť žiadna reštrukturalizácia ani výmena, ktorá by zvýšila užitočnosť alebo uspokojenie jednotlivca bez toho, aby sa tým neznížila užitočnosť alebo uspokojenie niekoho iného. Niekedy sa to vyjadruje takto: "Nemôžete zlepšiť postavenie jednej osoby bez toho, aby ste nezhoršili postavenie druhej." Alokačná efektívnosť sa teda nachádza na hranici produkčných možností. Za určitých obmedzujúcich podmienok vedie dokonalá konkurencia k alokačnej efektívnosti, ktorá sa označuje aj ako Paretova efektívnosť.
 • Alternatívne náklady - Opportunity costHodnota druhého najlepšieho použitia (alebo príležitosti) ekonomického statku, resp. hodnota obetovanej alternatívy. Mohli by sme si napríklad predstaviť, že inputy použité na vyťaženie jednej tony uhlia by sa mohli použiť na vypestovanie 10 bušlov pšenice. Alternatívne náklady jednej tony uhlia sa teda rovnajú 10 bušlom pšenice, ktoré by sa mohli vyrobiť, ale nevyrobili sa. Alternatívne náklady sú osobitne užitočné na hodnotenie netrhových statkov, ako je zdravé životné prostredie alebo bezpečnosť obyvateľstva.
 • Amortizácia (aktíva) - Depreciation (of an asset)Pokles hodnoty aktíva. Tak v podnikovom účtovníctve, ako aj v účtovníctve národného dôchodku amortizácia predstavuje peňažné vyjadrenie rozsahu, v akom sa kapitál opotreboval v danom období. Amortizácia sa v účtovníctve národného dôchodku označuje tiež ako odpisy pri opotrebovaní kapitálu.
 • Analýza čiastkovej rovnováhy - Partial-equilibrium analysisAnalýza, ktorá sa sústreďuje na účinok zmien na jednom trhu za predpokladu, že "ostatné premenné sú nezmenené" (neberú sa napríklad do úvahy zmeny v dôchodku). Analýzu čiastkovej rovnováhy možno napríklad využiť na odhad vplyvu zvýšenia ceny benzínu na dopyt po ňom. Ak však rast ceny vyvolá pokles GNP, vyvolá to "spätnú väzbu" na trhu benzínu. Analýza čiastkovej rovnováhy však neberie do úvahy tento efekt spätnej väzby.
 • Arbitráž - ArbitrageNákup meny alebo tovaru na jednom trhu a ich súčasný predaj za účelom zisku na druhom trhu. Arbitráž je dôležitý nástroj na vylúčenie cenových rozdielov, čím prispieva k efektívnejšiemu fungovaniu trhov.
 • Automatický (alebo zabudovaný) stabilizátor - Automatic (or builtin) stabilizerVlastnosť vládneho daňového a výdavkového systému, ktorou sa zmierňujú výkyvy dôchodkov v súkromnom sektore. Príkladom automatického stabilizátora je poistenie v nezamestnanosti a progresívne dôchodkové dane.