Kolektívne pôžičky (P2P)

Ak si potrebujete požičať, môžete obísť aj banky, aj nebankové spoločnosti, ktoré musia mať na svoju činnosť licenciu od Národnej banky Slovenska. Využiť môžete tzv. kolektívne požičiavanie (crowdfunding), pri ktorom od vás požadujú menej dokladov a nebudete potrebovať ani výpis z úverového registra. Podmienkou je vek 18 rokov a trvalý pobyt na Slovensku. Na Slovensku pôsobí niekoľko firiem - internetových portálov, ktoré sa špecializujú na kolektívne požičiavanie, tzv. P2P pôžičky a spájajú žiadateľov o úver a investorov. Preto o tieto pôžičky je môžné požiadať len online.
 
  Výška pôžičky Úrok (orientačný) Splatnosť Poplatok za poskytnutie
zlty_melon
Žltý melón
500 - 15 000 € od 5,9% -? 1mesiac - 8 rokov 2,9-6,1% zo sumy pôžičky
finzo
Finzo
50 - 500 € 15% do 29% 3 mesiace - 5 rokov 2% zo sumy pôžičky
zinc-pozicky-logo
Zinc euro
500 - 5 000 € od 29,9% 3 - 5 rokov 0 €
majak
Maják
300 - 1000 € 33-39% 6 mesiacov - 2 roky 6% zo sumy pôžičky

Ako funguje kolektívne požičiavanie (Peer-to-Peer, P2P)

Kolektívne požičiavanie funguje ako trhovisko. Na jednej strane sú ľudia, ktorí majú voľné peniaze a chcú ich investovať (investori) a druhej strane sú ľudia (žiadatelia), ktorí si chcú požičať. Investori si môžu vyberať, ktorým žiadateľom a za akých podmienok požičajú, alebo to za nich robí portál automaticky. Čím rizikovejší žiadateľ, tým za horších podmienok si dokáže požičať.

Klient dokáže vybaviť pôžičku online, potrebuje k tomu občiansky preukaz a výpis z účtu na ktorý mu chodí výplata. Doklady nahrá klient priamo do online žiadosti.

Výhody a nevýhody kolektívneho požičiavania pre žiadateľa

Cez kolektívne požičivanie môže získať pôžičku aj žiadateľ, ktorému by banka z rôznych dôvodov nepožičala. Aj keď portály sprostredkujúce P2P pôžičky na svojich webových stránkach tvrdia, že žiadatelia získajú výhodné úroky, nie je to vždy pravda. Čím rizikovejší je klient, tým vyššie úroky a poplatky zaplatí. Celková cena pôžičky sa v niektorých prípadoch pohybuje od 40-50% , čo sú už poriadne drahé pôžičky. Pozrite si výšku úrokov na bankových pôžičkách.

Ďalej si treba uvedomiť, že pôžičku neschválnia každému žiadateľovi. V všetky tieto online pôžičkové platformy majú svoj interný spôsob hodnotenia klientov. Pokiaľ je niekto nespoľahlivý dlžník, alebo nemá pravidelný príjem, jeho žiadosť o pôžičku bude zamietnutá.

Pozrite si aj:

Výhody a nevýhody kolektívneho požičiavania pre investora

Jednou z výhod je diverzifikácia. Znamená to, že investor svoje peniaze rozkladá medzi viacerých žiadateľov o pôžičku. Buď si ich vyberie sám, alebo jeho investíciu rozloží automat podľa parametrov, ktoré zadal. Zvyčajne platí, čím rizikovejší je žiadateľ, tým si investor môže pýtať vyššie úroky, no zároveň má vyššiu pravdepodobnosť, že o peniaze príde. Je to podobné, ako pri akejkoľvek inej investícii.

Rizikom pre investora pri kolektívnom investovaní je to, že požičiava ľuďom, ktorým by možno banka nepožičala, pretože sú priveľmi zadĺžení, alebo svoje dlhy nesplácajú, alebo majú nízky či nestabilný príjem.
Niektoré P2P platformy majú vytvorený garančný fond, z ktorého uhrádzajú straty vzniknuté investorom kvôli nesplácaným dlhom. Vyplácanie z garančného fondu má tiež svoje pravidlá a investor nemusí dostať celú sumu o ktorú prišiel.

Poplatky

Aj pri kolektívnom investovaní treba počítať s poplatkami. Poplatky platí aj investor, aj žiadateľ. Na strane žiadateľa sa jedná sa o jednorázový poplatok za sprostredkovanie úveru a následne mesačné poplatky z každej splátky.
Na strane žiadateľa sa jedná o mesačný poplatok za správu investície.

Netreba zabúdať ani na poplatky pri omeškaní splátky , pri zasielaní upomienok, či pri predčasnom splatení dlhu

Upozornenie NBS na kolektívne požičiavanie

NBS upozorňuje, že oblasť kolektívnych pôžičiek nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska. Samotná účasť verejnosti na týchto aktivitách je konaním na vlastnú zodpovednosť. NBS tiež upozorňuje, že finančné prostriedky, ktoré sú súčasťou činností spojených s crowdfundingom nepodliehajú ochrane vkladov ani ochrane investícií.

Medzi riziká veriteľa (investora) patrí najmä to, že:
  • veriteľovi (investorovi) je prisľúbené určité zhodnotenie jeho finančných prostriedkov, ktoré sa nemusí zrealizovať,
  • veriteľ (investor) je v strate z dôvodu, že dlžník sa dostal do platobnej neschopnosti, vinou neobozretného alebo podvodného konania,
  • veriteľ (investor) utrpí straty z dôvodu zlyhania internetovej platformy alebo sa dostane do neistoty z dôvodu straty dobrého mena (reputácie) internetovej platformy,
  • veriteľ (investor) sa spolieha len na informácie, ktoré mu poskytne o dlžníkovi platforma, dlžníka osobne nepozná; hodnotenie dlžníkovej schopnosti splatiť pôžičku si veriteľ nemôže overiť.
Medzi riziká dlžníka patrí najmä to, že:
  • dohodnuté finančné prostriedky dlžníkovi nebudú vyplatené alebo boli vyplatené za iných podmienok ako bolo vopred dohodnuté,
  • poskytnuté informácie zo strany investora alebo internetovej platformy boli nedostatočné, nejasné, neúplné alebo nepravdivé, najmä s ohľadom na jeho práva a povinnosti alebo celkové náklady spojené s pôžičkou,
  • dlžník si nemá možnosť overiť ako funguje internetová platforma a kto mu reálne finančné prostriedky poskytol; dlžník dostane na podpis formulárovú zmluvu, ktorú nevie alebo nemôže zmeniť, a ktorá môže obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky,
  • pre pôžičky neplatí regulácia maximálnej výšky odplaty,
  • nedostatočné preverenie bonity dlžníka zo strany platformy, v dôsledku čoho sa dlžník môže dostať do platobnej neschopnosti.
(zdroj: NBS.sk)

Rozdiely medzi pôžičkou z banky, nebankovky a koletívnou (P2P) pôžičkou

  Bankové pôžičky Nebankové pôžičky Kolektívne pôžičky
Výška úveru 300 - 30 000 € 300 -20 000 € 50 - 15 000 €
Splatnosť 7 - 96 mesiacov 3 - 96 mesiacov 3 - 96 mesiacov
Úroky a poplatky 4,5% - 9% ročne
Poplatok za poskytnutie je od 0%-4% z objemiu pôžičky
13% - 40% ročne
Poplatok za poskytnutie je od 0 do 40 €
4,4% - 50% ročne
Poplatok za poskytnutie je od 0%-6,1% z objemiu pôžičky