Zákony

 • Zákon č. 314/2011 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách
 • Zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách
 • Zákon č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska
 • Zákon č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov
 • Zákon č. 510/2002 Z.z. o platobnom styku
 • Zákon č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom
 • Zákon č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike
 • Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
 • Zákon č. 276/2009 Z.z. o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor
 • Zákon č. 492/2009 Z.z. o platobných službách
 • Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov
 • Zákon č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov
 • Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
 • Zákon č. 191/1950 Zb. zmenkový a šekový
 • Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch
 • Zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch
 • Zákon č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov
 • Zákon č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní
 • Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní
 • Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb.
 • Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb.
 • Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb.