dva doklady totožnosti, doklad preukazujúci súčasnú adresu (napr. faktúra za telefón, doklad o zaplatení SIPO alebo výpis z bankového účtu)