dohoda o zrážkach zo mzdy nad 3300 € (v prípade príjmu zo závislej činnosti); ručiteľ v prípade výšky úveru nad 20 000 €, ak ide o žiadateľa jednotlivca; nad 10 000 EUR môže byť vyžadovaný spolužiadateľ; Finančná zábezpeka vo výške 100% (ak si klient zvolí tento typ zabezpečenia, neuzatvára sa dohoda o zrážkach zo mzdy).