Extrémy počasia sú čoraz častejšie. Na čo ešte sa máme pripraviť?

16.06.2020 (15:00)

Dôsledkom klimatických zmien nie je iba zvyšovanie priemernej teploty v atmosfére, ale aj extrémne prejavy počasia, ktoré majú negatívny dopad na naše zdravie i majetok. Svedkami vyčíňania živlov sme boli aj uplynulý víkend. Podľa meteorologičky sa máme pripraviť na čoraz častejšie striedanie obdobia sucha s búrkovým obdobím.

Klimatická zmena nám na jednej strane priniesla sucho, na strane druhej intenzívne zrážkové udalosti. Kvôli nerovnomernému rozloženiu zrážok v našej krajine sa tieto dva extrémy budú v budúcnosti ešte viac zintenzívňovať a prehlbovať. „V letnom polroku sú búrky u nás pomerne častým javom, ale v posledných rokoch sa spolu s búrkami čoraz častejšie objavujú aj vysoké úhrny zrážok, silný nárazový vietor a krupobitie, čo sú javy prinášajúce problémy a škody na majetku i na zdraví,“ hovorí meteorologička Miriam Jarošová. V dôsledku klimatickej zmeny sa totiž zvýšila teplota atmosféry. „A je potrebné si uvedomiť, že teplejšia atmosféra v prízemnej vrstve zvyšuje schopnosť vzduchu prijať viac vodnej pary. Oteplenie o 1 °C znamená nárast vlhkosti asi o 6 - 7 %. A keďže je v atmosfére stále viac vlhkosti, musíme sa pripraviť na častejší výskyt silných zrážok za krátku dobu, upozorňuje meteorologička.

Klimatológovia vo svojich modeloch predpokladajú, že do roku 2100 môže priemerná teplota vzrásť o 2 až 4 °C a úhrn extrémnych zrážok pri búrkach sa tak pravdepodobne zvýši až o 50 %. „V porovnaní so stavom na prelome 19. a 20. storočia sa teplota na Slovensku zdvihla o niečo viac ako 1 °C. Už dnes pozorujeme nerovnomerné rozloženie zrážok na našom území, lokálne prívalové zrážky alebo veľkopriestorové dažde, ktoré spôsobujú problémy v mnohých oblastiach života človeka, nevynímajúc poľnohospodárstvo,“ dodáva Miriam Jarošová. V minulých dňoch sa u nás vyskytoval teplý a vlhký vzduch. Čím je vzduch teplejší, tým viac vodnej pary dokáže do seba pojať. Čím je viac vodnej pary vo vzduchu, tým menej slnečnej energie, ktorá je hybnou silou všetkých dejov v atmosfére, a to stačí na to, aby sa začala tvoriť mohutná kopovitá oblačnosť a z nej začali vypadávať prehánky, búrky. „Preto sme cez víkend zaznamenali vysoké zrážkové úhrny na viacerých miestach Slovenska. V nedeľu 14. júna išlo najmä o lokality v západnej polovici Slovenska, ako Tisovec, kde sme namerali 55 mm zrážok, Hnúšťa 58 mm a Gabčíkovo až 100 mm, čo je zrážkový úhrn za takmer 2 mesiace. Silné zrážky sa vyskytli aj v noci z piatka na sobotu vo východnej polovici krajiny, kde sa k silnému dažďu pridalo aj krupobitie a búrky boli sprevádzané silným vetrom, ktorý tiež napáchal škody,“ konštatuje M. Jarošová.

Búrky v teplom a vlhkom vzduchu môžu byť často stacionárne. To znamená, že sa dlhšiu dobu môžu udržať na jednom mieste, kde sa pri tak vysokých úhrnoch často vyskytujú aj tzv. bleskové povodne. Vtedy nastane veľmi rýchly vzostup vodných hladín na miestnych tokoch, ktoré sa môžu vyliať zo svojich korýt, priniesť povodne a následne spôsobiť ďalšie materiálne škody.

„Z celkového počtu poistných udalostí, ktoré evidujeme v našej poisťovni za posledný rok a pol, predstavujú škody vzniknuté v dôsledku počasia až 38 %. Najčastejšie ide o zatečenie domov, zaplavenie pivníc po prívalových dažďoch alebo poškodenie striech a fasády následkom silného vetra či krupobitia,“ uvádza riaditeľ úseku tvorby produktov a podpory predaja Poštovej poisťovne Ondrej Reichbauer.

Ako postupovať pri takýchto poistných udalostiach?

  • Pri vážnej škodovej udalosti v dôsledku záplav alebo vyčíňania počasia je v prvom rade najdôležitejším krokom ochrana ľudského zdravia a života. Dôležité je okamžite informovať príslušné záchranné zložky telefonickým oznámením na čísle 112 s oznámením adresy postihnutej budovy.

  • Ak obyvateľ zaznamená akékoľvek príznaky, ktoré by mohli viesť ku vzniku škody, je najdôležitejšie budovu urýchlene opustiť. Ak je na to priestor a čas, treba upozorniť susedov na hroziace nebezpečenstvo a pokúsiť sa pomôcť pri evakuácii ďalších osôb.

  • Akékoľvek ďalšie zásahy je potrebné prenechať príslušným záchranným zložkám, ktoré vedia posúdiť rozsah hroziaceho nebezpečenstva a použiť primeraný zásah na jeho odvrátenie, resp. zmiernenie jeho následkov.

  • V prípade zásahu záchranných zložiek je potrebné riadiť sa ich pokynmi a v maximálnej miere s nimi spolupracovať. Postihnuté osoby by mali záchranným zložkám pomôcť s informáciami, ktoré miesta budovy sú postihnuté udalosťou, či sa ešte niekto nachádza v budove.

  • Samozrejme, nie menej dôležitým faktorom je predchádzanie vzniku možným udalostiam.

  • Ak napriek všetkým opatreniam dôjde ku škodovej udalosti, pre kompenzáciu vlastných škôd na majetku by obyvatelia mali mať kvalitné poistenie ako nehnuteľného majetku (domu, bytu), tak aj hnuteľných vecí (zariadenia domácnosti).

  • K likvidácii poistných udalostí z poistenia majetku je potrebné ich bezodkladne nahlásiť poisťovni, ak je to možné urobiť fotodokumentáciu poškodenej nehnuteľnosti a poškodených vecí a ďalej postupovať podľa pokynov poisťovne.
„Poštová poisťovňa ponúka Poistenie bývania PostDom v podobe poistenia rodinného domu, rekreačnej nehnuteľnosti alebo bytu, a to aj vo výstavbe. Poistiť si možno aj veci domácnosti. Poistenie vám pomôže vykryť náklady súvisiace s odstraňovaním následkov škôd a s nepredvídateľnými stratami napríklad po povodni, krupobití, údere blesku, ale aj po krádeží vlámaním,“ hovorí O. Reichbauer. V prípade, ak si klient súčasne poisťuje na jednej poistnej zmluve nehnuteľnosť aj domácnosť, Poštová poisťovňa klientovi priznáva zľavu až vo výške 20 % z celkového poistného. Navyše vám poisťovňa prizná ďalšiu zľavu 15 % z poistného za poistenie nehnuteľnosti, ak súčasne využijete hypoúver od Poštovej banky.

V prípade poistnej udalosti je možné uhradiť aj zachraňovacie náklady, ktoré klient vynaloží na zabezpečenie opatrení proti vzniku škôd, náklady na odpratávacie práce na poškodenej stavbe a tiež náklady na náhradné ubytovanie, ak sa rodinný dom stane z dôvodu poistnej udalosti neobývateľným. Viac informácií o Poistení bývania PostDom nájdete na www.postovapoistovna.sk.

(Tlačová správa)
 
Zdroj: Poštová banka, Foto: redakcia