Ing. Károly Hodossy

prezident, OTP Banka Slovensko, a.s.