J&T BANKA uzavrela rok 2021 s bilančnou sumou vo výške 8,18 miliardy eur

02.05.2022 (14:30)

J&T BANKA uzavrela podľa auditovaných konsolidovaných výsledkov minulý rok s bilančnou sumou vo výške 8,18 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast viac ako o 16 %. V hospodárení banky sa v priebehu roku 2021 odrážalo nielen relatívne upokojenie situácie a klientskych očakávaní súvisiacich s vývojom pandémie covid-19, ale aj pozitívny trend na finančných trhoch. Banka tak dosiahla čistý ročný zisk 113 miliónov eur (+ 46 miliónov eur).

Nárast bilančnej sumy ovplyvnil najmä objem klientskych depozít, ktorý bol o 11,3 % vyšší v porovnaní s koncom roka 2020 a tesne presiahol hranicu 6,2 miliardy eur. Z celkového objemu záväzkov voči klientom tvoria viac ako 71 % vklady na termínovaných a viazaných účtoch. Dostatočný objem zdrojov prijatých od klientov umožnil banke financovanie mnohých projektov. Objem korporátnych úverov tak medziročne vzrástol o 200 miliónov eur a ku koncu roka predstavoval 2,9 miliardy eur.

Hoci dopyt po nových emisiách korporátnych dlhopisov nedosiahol predpandemickú úroveň, obrátila sa jeho trajektória a došlo k jeho obnoveniu. Za celý rok sa banka podieľala na umiestnení 14 dlhopisových emisií, pričom celkový upísaný objem dosiahol sumu 620 miliónov eur.

Na poli kolektívneho investovania v minulom roku obstáli všetky fondy pod správou J&T INVESTIČNEJ SPOLOČNOSTI. Fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS v polovici roka vstúpil na pražskú burzu a odvtedy sa radí k najlikvidnejším titulom. Za tento debutový skrátený rok sa zobchodovali jeho akcie v ekvivalente 240 miliónov eur, od založenia si fond pripísal zhodnotenie viac ako 15,5 %. Vlastný kapitál v medziročnom porovnaní narástol o 130 miliónov eur a na konci roka 2021 predstavoval zhruba jednu miliardu eur. Kapitálová primeranosť na konsolidovanej báze dosiahla úroveň 16,21 %.

J&T BANKA, privátna a investičná banka úspešných:

Od roku 1998 ponúka služby a poradenstvo, ktoré riešia nielen súčasné potreby klientov, ale zohľadňujú aj širšie rodinné vzťahy a dlhší časový horizont. Ochraňujú majetok nielen pred ekonomickými vplyvmi, ale aj proti legislatívnym zmenám a v prípade rôznych životných situácií. Zahŕňajú multigeneračnú správu majetku a nástupníctva, investičné poradenstvo, obchodovanie s cennými papiermi, správu a štruktúrovanie majetku či služby lifestyle manažmentu. Popri komplexných službách family office a privátneho bankovníctva poskytuje špecializované financovanie v oblasti real estate a podnikových akvizícií.

Do bankového holdingu J&T Finance Group SE patrí okrem slovenskej a českej J&T BANKY aj slovenská banková skupina 365 (predtým Poštová banka) a J&T Banka d.d. v Chorvátsku.

(Tlačová správa)
 
Zdroj: J&T BANKA , Foto: J&T BANKA