max. 20% istiny úveru, a to v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy o úvere