Rozvoj firmy cez externé poradenstvo - pokračovanie

Autor: redakcia: ProgressLetter
12.10.2010 (15:00)

V minulom vydaní ProgressLetter sa Gabriel Matter, Managing Partner spoločnosti EXTEX (USA) zamýšľal nad postavením a vnímaním poradenských služieb manažmentmi slovenských firiem. Identifikoval štyri základné typy postojov vrcholových manažérov na základe toho, či vedia reagovať na nové výzvy a či na to majú energiu a vôľu.

Gabriel Matter detailnejšie popísal zmienené štyri základné typy postojov manažérov nasledovne:
  • Tých, ktorí vedia a chcú, je bohužiaľ stále len mizivé percento.
  • Tých, ktorí nevedia a nechcú, tiež azda nie je väčšina. Ak ich však majitelia vo svojich spoločnostiach identifikujú, jediným správnym riešením je okamžite sa ich zbaviť.
  • Skupina tých, ktorí vedia, ale nechcú, je často veľmi nebezpečná pre celkové napredovanie firmy.
  • Poslednou skupinou riadiacich pracovníkov sú tí, ktorí by aj chceli, ale často krát nevedia. A tu môže byť jediným správnym krokom použitie externej konzultačnej, či implementačnej firmy.
Práve takáto spoločnosť má neodškriepiteľnú komparatívnu výhodu, ktorou je neutralita externého pohľadu, resp. neexistencia prevádzkovej slepoty. Ďalšími, nemenej dôležitými bonusmi externých partnerov je ich široká báza skúseností z rôznych odvetví biznisu, či schopnosť oprostiť sa od dennej operatívy a koncentrácia na riešenie problémov.

Požiadali sme o názor ďalších odborníkov v konzultačnom biznise a z podnikateľskej sféry. Naším cieľom je zistenie, akú pridanú hodnotu vidia v konzultačných službách.

Ľuboš VančoNeočakávajte nereálne
O consultingu sa toho už napísalo veľmi veľa a na jeho škodu je, že sa často jeho význam zbytočne preceňuje alebo podceňuje. Pre mnohé podniky môžu konzultačné firmy priniesť nove pohľady na rôzne problémy, či už technického, finančného, administratívneho alebo ľudského rázu.
Iným podnikom paradoxne nemusia priniesť žiadne nové poznatky, ale môžu napomôcť tomu, že firme sa v spleti interných bojov a nedorozumení v spolupráci s konzultantmi podarí presadiť veci, ktoré sa niekoľko rokov nepodarilo presadiť, aj keď všetci zainteresovaní vedeli, že je to prínos pre podnik. V konečnom dôsledku je najdôležitejšia vec pre konzultantov uriadiť očakávania klientov.
Zbytočne nesľubovať hory-doly a vyvolať extrémne vysoké očakávania, ktoré je ťažké alebo nemožné splniť. A na druhej strane zase zbytočne nepodceňovať pozitívne dopady na podnik.

Ľuboš Vančo
Managing Partner, KPMG Slovensko

Markus SchmidtKonzulting? Prečo?

Vždy som hodnotil rolu konzultantov dosť kriticky, pokiaľ som sám nebol v predchádzajúcej spoločnosti súčasťou projektu. Po tejto skúsenosti mám iný prístup. Hlavné dôvody?

- Konzultanti sú schopní vidieť firmu z nadhľadu bez personálnej zainteresovanosti do firemnej siete, ich pohľad a názor je „neutrálny“.
- Konzultanti sú dobrým „sparring“ partnerom pri výmene rôznych pohľadov a rôznych názorov.
- Konzultanti sú dodatočnou pracovnou silou, často krát firmy vedia o veciach, ktoré by mali. byť zmenené, poznajú problémy, ktoré majú byť riešené, ale je nedostatok ľudí, ktorí môžu venovať svoj čas týmto témam.
- Konzultanti urýchľujú proces analýzy, a čo je dôležitejšie, aj proces rozhodovania.
- Konzultanti majú nad komplexnými projektmi celkový nadhľad a sú schopní ich sumarizovať do kľúčových bodov.
- Konzultanti by nemali byť zahrnutí len v navrhovaní nových konceptov, ale mali by spolupracovať aj na procese implementácie, ktorý je zvyčajne náročnejší.
V sumáre sa prihováram za spoluprácu s konzultantmi na vybraných firemných aktivitách.

Markus Schmidt
Managing Director
ZF Boge Elastmetall Slovakia a.s.

Marian HainsNadhľad je kľúčom
Užitočnosť návrhov riešení, ktoré poskytujú externí poradcovia, samozrejme s prináležiacimi skúsenosťami, spočíva v ich nadhľade, schopnosti odosobniť sa od personálnych vzťahov a sústrediť sa na hodnotenie efektívnosti firemných procesov. Všetci manažéri musia byť schopní problém definovať, ale len niektorí sú schopní na základe analýzy aj identifikovať jeho príčinu a navrhnúť riešenia na jeho odstránenie.
Výhodou skúsených externých konzultantov je porovnávať a aplikovať úspešné riešenia z predchádzajúcich poradenských projektov. V mnohých odvetviach manažéri podliehajú klamu, že ich problém je úplne špecifický a vyplýva z prostredia, ktoré je typické pre ich odvetvie (napr. poľnohospodárstvo). Okruhy problémov sú však vo všetkých odvetviach takmer rovnaké, pretože sa môžu týkať systému riadenia, ľudských zdrojov, procesov, jednotlivých prvkov marketingového mixu, internej komunikácie, nepružnosti, nesledovania vývoja trhu. Samozrejme ak odhliadneme vo všeobecnosti od dopadov vyššej moci, napr. vplyv počasia, lebo tu nepomôže žiadny konzultant. Aj v tomto prípade však môže navrhnúť opatrenia na zmiernenie dôsledkov budúcich škôd z nich vyplývajúcich, pretože by mal poznať aj účinnosť navrhnutých opatrení, aj náročnosť ich realizácie.

Na to, aby sa manažér riadil odporúčaniami konzultanta, je však nevyhnutné, aby si vybudoval v neho dôveru a konzultant preukázal za krátky čas svojho pôsobenia svoje schopnosti napr. tým, že navrhne rýchle, lacné a pritom účinné opatrenia na odstránenie menších ťažkostí vo firme.

Tie totiž veľmi často vyplývajú len z profesionálnej slepoty, v ktorej žije manažér. Spolupráca manažérov s externými poradcami je však vo väčšine prípadov užitočná a prináša výsledky. Konzultant však za manažérov nikdy zmenu nie je schopný zrealizovať. On totiž neriadi manažérov tím. Musia pracovať spolu na spoločných cieľoch.

Marian Hains
konateľ IMH spol. s.r.o.

Katarína SrdošováPožiadavky na konzultantov?
Profesionalita, odbornosť, efektivita, výkonnosť a pridaná hodnota.

V súčasnej zložitej ekonomickej situácii sa vzťah firiem v oblasti manažérstva kvality výrazne zmenil. Vytratili sa z trhu zákazníci, ktorí si pod kvalitou predstavovali iba certifikát visiaci v krásnom rámiku na stene, hoci systém ich riadenia je neefektívny a vytvorená dokumentácia je nezmyselná a často krát i neaplikovateľná. Vrcholové vedenie nami certifikovaných spoločností kladie otázkam riadenia kvality významnú pozornosť a dôležitosť.
Do popredia vstúpil krízový manažment, optimalizácia procesov a efektívne riadenie s minimalizáciou manažérskych rizík a strát, či už z nekvality, straty zákazníka, z negatívnej verejnej mienky, či z negatívnych dopadov na životné prostredie a/alebo bezpečnosť a zdravie zamestnancov. Systémy riadenia kvality sa stali nástrojom každodennej manažérskej riadiacej praxe vrcholového vedenia spoločností. Pri výbere a hodnotení dodávateľa tak certifikačných ako i konzultačných služieb sa kladie dôraz na profesionalitu, odbornosť, efektivitu, výkonnosť a pridanú hodnotu. Kvalita je vnímaná ako neoddeliteľná súčasť úspechu.

Ing. Katarína Srdošová, PhD.
Riaditeľ a predseda predstavenstva 3EC International a.s.

Základom je "vedieť"
Páči sa mi v článku delenie na uvedené 4 kategórie. Som toho názoru, že manažér firmy, ktorý je schopný optimálne využiť externé konzultačné služby patrí do prvej kategórie, to znamená „musí vedieť a musí chcieť“. A predovšetkým musí vedieť čo chce. Len vtedy môže posúdiť, či konzultant má produkt, ktorý firma potrebuje a či je na takej úrovni, aby firmu posunul dopredu. Manažér, ktorému takáto erudícia chýba, často zaplatí za konzultačné služby, ktoré z dôvodu absencie produktu a/alebo kvality neprinesú žiadnu pridanú hodnotu. Napriek vynaloženým prostriedkom sa spolupracovníci okolo takéhoto manažéra tvária ako v rozprávke o cisárových nových šatách, ktoré všetci chválili, hoci bol cisár nahý. Viedol som v Kanade poradenskú firmu Reltec Advisory Services Inc., kde mojimi klientami boli National Energy Board, Canadian Coast Guard, CANMET, Shell, PetroCanada a ďalšie významné inštitúcie. Teraz pri auditovaní a certifikácii manažérskych systémov často prichádzam do styku s výsledkom práce externých konzultantov. Musím konštatovať, že v mnohých prípadoch je tento výsledok podpriemerný a z hľadiska manažéra firmy by mal byť cost/benefit neprijateľný. A to platí pre firmy od Brazílie po Čínu či od Južnej Afriky po Helsinky. Je to preto, že tak, ako bolo konštatované, iba pomerne malé percento manažérov patrí do prvej kategórie.

Ing. Mark Tomin, PhD.
Vedúci audítor
3EC International a.s.


NÁŠ RECEPT NA ÚSPECH
Ako si vybrať konzultačnú firmu? Prečítate si v budúcom čísle.
Vaše názory na danú tému radi zverejníme v našom časopise i na informačných portáloch www.eprogress.sk a www.banky.sk

Článok bol zverejnený v časopise ProgressLetter vo vydaní 16/2010. Prístup k celému vydaniu môžete objednať tu.


Zdroj: ProgressLetter, Foto: ProgressLetter