Skupina ČSOB s polročným ziskom takmer 43 mil. eur

11.08.2022 (18:25)

Individuálny zisk samotnej banky bol na úrovni 40,8 mil. eur.

Skupina ČSOB dosiahla v prvom polroku konsolidovaný čistý zisk 42,6 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to nárast o 24,7 %. Individuálny zisk samotnej banky stúpol o 13 % na 40,8 mil. eur. Vo výsledkoch sú už zahrnuté výsledky bývalej OTP Banky Slovensko, ktorá sa stala súčasťou ČSOB skupiny vo štvrtom kvartáli 2021. Pri medziročnom porovnaní je tak výsledok do veľkej miery ovplyvnený aj spomínanou integráciou OTP Banky, ktorá vo výsledkoch za prvý polrok 2021 absentuje. Z uvedeného dôvodu nie sú údaje roku 2022 a 2021 plne porovnateľné.

Skupinové výnosy dosiahli sumu 179,5 mil. eur. Okrem zahrnutia výsledkov bývalej OTP Banky Slovensko k medziročnému nárastu prispeli podľa vyjadrení spoločnosti vyššie čisté úrokové výnosy, a to vďaka pokračujúcemu rastu úverového portfólia a aktívnemu riadeniu úrokových nákladov. Rovnako aj nárast výnosov z poplatkov z platobného styku a pozitívny vývoj kriviek úrokových swapov vedúcich ku kladnému preceneniu finančných derivátov. Prevádzkové náklady boli za 119,6 mil. Medziročný nárast nákladov ovplyvnilo zahrnutie bývalej OTP Banky do výsledkov banky a vyššie personálne náklady. O rast sa významným spôsobom pričinili aj projekty súvisiace s digitalizáciou.

Polročné opravné položky a rezervy na podsúvahové riziká boli za 4,8 mil. eur, v porovnaní s rozpustením vo výške 4,6 mil. eur za prvý polrok 2021. Vzhľadom na vývoj rusko-ukrajinskej krízy ČSOB posúdila vplyv hlavných makroekonomických a geopolitických rizík na svoje úverové portfólio a pristúpila k tvorbe opravných položiek. Na druhej strane, dôsledok pozitívneho vývoja pandémie COVID-19 a jej predpokladaných dopadov na ekonomiku sa prejavil v rozpustení opravných položiek.

Úvery poskytnuté klientom dosiahli na konci júna 10,3 mld. eur a medziročne vzrástli aj v tomto prípade pre zahrnutie portfólia bývalej OTP Banky Slovensko. No bolo to podľa vyjadrení spoločnosti aj mimoriadne silného záujmu o úvery na bývanie, ktorých objem vzrástol medziročne o 33,2 % a investičných úverov pre živnostníkov a malých podnikateľov o 6,3 %. Nárast možno pozorovať aj v úverovom portfóliu firemnej klientely.

Vklady a úvery prijaté od klientov medziročne tiež vzrástli a ku koncu júna dosiahli výšku 8,1 mld. eur. K nárastu rovnako prispelo zahrnutie OTP portfólia, ale aj rast vkladov na bežných účtoch a termínovaných vkladov retailovej klientely, u ktorej možno zároveň naďalej pozorovať rastúci záujem o investovanie do podielových fondov.

ČSOB do konca roka 2007 pôsobila na Slovensku ako pobočka zahraničnej banky. Od 1. januára 2008 sa stala samostatnou akciovou spoločnosťou s vlastným predstavenstvom. ČSOB patrí do skupiny KBC, pričom belgická skupina vlastní v slovenskej banke 100-percentný podiel na hlasovacích právach. V októbri 2021 sa ČSOB zlúčila s OTP Bankou, maďarská OTP Bank svoj podiel na Slovensku predala KBC Bank.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák