Oyvind Oanes

generálny riaditeľ ZUNO
pre Slovensko a Česko
Odpoveď: Nie
Reguláciu medzibankových poplatkov pri platbe kartou nepovažujeme za správny krok. Zmyslom medzibankového poplatku je podporovať rozvoj bezhotovostných platieb kartami tak, aby to dávalo zmysel pre všetky zúčastnené strany, t.j. pre banku, ktorá kartu vydala, a banku, ktorá má uzavretú zmluvu s obchodníkom. Ak sa umelo zmení nastavenie výšky tohto poplatku, bude to mať dopad na všetkých. Či to budú pozitívne alebo negatívne dopady, závisí od toho, akým smerom sa regulácia bude uberať. Ak povedie k tzv. flat fee, je tu riziko, že vydavateľské a/alebo prijímateľské banky nebudú vedieť pokryť svoje náklady na spracovanie kariet a kartových transakcií a budú hľadať iné zdroje výnosov. V konečnom dôsledku by držiteľ karty za bankové služby možno platil viac, čo by malo finálne opačný efekt - znižovanie používania bezhotovostných platieb držiteľmi kariet.