Rodičovský dôchodok

Rodičovský dôchodok (tzv. rodičovský bonus) umožní dôchodcovi poberať nový typ dôchodku financovaný zo sociálnych odvodov pracujúcich detí.

Podmienkou na získanie bonusu je, aby dieťa odvádzalo poistné na dôchodkové poistenie v roku 2021. Bonus sa potom vypočíta pre každého rodiča ako 1,5% jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza roku, z ktorého bolo zaplatené poistné na starobné poistenie.

Nárok na rodičovský bonus majú poberatelia starobného dôchodku, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku.

Maximálna výška rodičovského príspevku v roku 2023 prestavuje max. 21,80 eur mesačne (t. j. 262 eur za rok) za jedno dieťa. Napriek tomu, že táto novinka je účinná už od 1.1.2023, a že bonus má byť vyplácaný mesačne, sa rodičovský bonus za rok 2023 vyplatí v jednej úhrnnej splátke – pravdepodobne v septembri alebo októbri 2023.
Koniec roka 2023 priniesol zmeny v rodičovských dôchodkoch. Viac si prečítajte tu.