Koronavírus: Na čo máte nárok? Praktické rady a skúsenosti. Časť 1.

Autor: redakčne upravené
06.04.2020 (14:45)

Na čo majú zamestnanci nárok, ak pracujú z domu? Na čo máte nárok ak ste v karanténe? Čo ak váš zamestnávateľ zatvoril prevádzku v ktorej ste pracovali?

Tisíce ľudí sa zrazu ocitlo v nezávideniahodnej situácii, či už v súkromí, alebo v pracovnej oblasti. Koronavírus zásadne zmenil náš doterajší život a mnohí z nás hľadajú odpovede na množstvo praktických otázok.

Tieto informácie sú vypracované podľa platnej legislatívy a zverejnených informácií k 1.4.2020. Situácia sa však každým dňom mení.

Zamestnanosť

Pracujem z domu rovnaký počet hodín a vykonávam rovnakú prácu ako doteraz. Aký plat dostanem?

Ak pracujete z domu, ako zamestnanec dostanete 100 % svojho platu.

Nemôžem pracovať, pretože sa starám o deti alebo o blízkych príbuzných. Aký plat dostanem?

Ak ste na OČR (ošetrovanie člena rodiny), máte nárok na príspevok za starostlivosť, ktorý predstavuje 55 % denného vymeriavacieho základu. Podľa rozhodnutia vlády bude tento príspevok od prvého dňa vyplácať štát prostredníctvom Sociálnej poisťovne.
 

Tu nájdete všetky podstatné informácie ako riešiť úvery a investície v čase koronavírusovej pandémie

Firma zatvorila svoje prevádzky a nemôžem pracovať z domu. Aký plat dostanem?

Ak zamestnávateľ uzatvoril pracovisko dobrovoľne z vlastného rozhodnutia (napr. z dôvodu nedostatku zákaziek), považuje sa to za prekážku v práci na strane zamestnávateľa. V takom prípade máte nárok na náhradu mzdy vo výške vášho priemerného zárobku. Ak ste zastupovaný odborovou organizáciou, zamestnávateľ sa s odbormi môže písomne dohodnúť, aby vaša náhrada mzdy klesla na 60 % vášho priemerného zárobku v prípade, že uvedie závažné prevádzkové dôvody, kvôli ktorým nemôže prideliť prácu svojim zamestnancom.

Podľa navrhovanej novely Zákonníka práce a iných zákonov, v prípade, že bol zamestnávateľ nútený zastaviť alebo obmedziť svoju prevádzku na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej vám patrí náhrada mzdy vo výške 80 % vášho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy. Naďalej však platí, že zamestnávateľ môže dohodnúť s odbormi zníženie náhrady mzdy na 60 % vášho priemerného zárobku.
 

Koľko z mojej mzdy dostanem, ak som kvôli koronavírusom v karanténe?

Podľa novely zákona o sociálnom poistení, s účinnosťou od 27.3.2020 platí, že ak ste v karanténe alebo izolácii, máte nárok na nemocenské vo výške 55 % vášho denného vymeriavacieho základu a to od prvého dňa karantény. Túto platbu vykonáva Sociálna poisťovňa od prvého dňa.

Pred novelou zákona ste mali nárok na nemocenské vo výške 25 % z vymeriavacieho základu počas prvých troch kalendárnych dní dočasnej pracovnej neschopnosti. Po tomto období, od štvrtého dňa, ste mali nárok na kompenzáciu vo výške 55 %. Za prvých desať dní práceneschopnosti vám náhradu mzdy vyplácal zamestnávateľ, od jedenásteho dňa Sociálna poisťovňa.

Zamestnávateľ tvrdí, že nemá prostriedky na moju mzdu alebo mi zaplatí nižšiu mzdu, pretože musel z dôvodu koronavírusu zatvoriť prevádzku. Čo mám robiť?

V prvom rade odporúčame rokovať so zamestnávateľom a dohodnúť sa na podmienkach, ktoré budú akceptovateľné pre obe strany. Ak nedôjde k dohode a zamestnávateľ vám nezaplatil včas mzdu, písomne ho požiadajte o riadne vyplatenie celej mzdy. Zároveň ho môžete informovať, že ak si nesplní svoje povinnosti, obrátite sa na príslušné zodpovedné štátne orgány.

Ak si váš zamestnávateľ nesplní povinnosti dobrovoľne:
  • môžete podať na súd návrh na vydanie platobného rozkazu,
  • môžete podať trestné oznámenie za podozrenie zo spáchania trestného činu nevyplatenia mzdy a odstupného,
  • máte právo podať sťažnosť príslušnému inšpektorátu práce,
  • môžete okamžite ukončiť pracovný pomer, ak sa zamestnávateľ s vyplatením vašej mzdy alebo jej časti oneskoril o 15 dní a viac. Okamžité ukončenie pracovného pomeru môžete urobiť do jedného mesiaca odo dňa, kedy ste sa dozvedeli o dôvode na okamžité ukončenie pracovného pomeru (teda mesiac po uplynutí 15-tich dní od splatnosti mzdy)

Ak môj zamestnávateľ zbankrotuje a v dôsledku krízy prídem o prácu, mám nárok na finančnú podporu zo strany štátu?

Ak splníte zákonom stanovené podmienky, máte nárok na dávku v nezamestnanosti vo výške 50 % denného vymeriavacieho základu. Poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a vyplácanie sa končí po uplynutí šesťmesačného podporného obdobia. Navrhovaná novela Zákonníka práce a iných zákonov predlžuje toto šesťmesačné podporné obdobie o jeden mesiac v prípade, že by podporné obdobie uplynulo počas krízovej situácie. Základným kvalifikačným predpokladom na vyplatenie dávky v nezamestnanosti je, že poistený odvádzal poistné v nezamestnanosti najmenej dva roky počas uplynulých štyroch rokov pred tým, ako bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Obdobie dvoch rokov platenia poistného pritom nemusí byť dosiahnuté u jedného zamestnávateľa.

Okrem toho máte ako zamestnanec nárok na dávku garančného poistenia na uspokojenie nárokov zo zamestnania z dôvodu platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Vašu žiadosť o vyplatenie dávky z fondu garančného poistenia by ste mali predložiť Sociálnej poisťovni do 60 dní od vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo odo dňa skončenia pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

Tieto praktické rady spracovala právnická kancelária CMS Bratislava. Odpovede poskytli partneri kancelárie Petra Čorba Stark a Michal Huťan.
 
Zdroj: Právnická kancelária CMS Bratislava, Foto: redakcia