Koronavírus: Na čo máte nárok? Praktické rady a skúsenosti. Časť 3.

Autor: redakčne upravené
08.04.2020 (08:20)

Ako je to s platením nájomného? Musím platiť nájom aj keď som v karanténe? Ak zatvorili celú buduvu, platím za nájom aj vtedy?

Tieto informácie sú vypracované podľa platnej legislatívy a zverejnených informácií k 1.4.2020. Situácia sa však každým dňom mení.

Musím platiť nájomné aj za prenájom priestorov v prípade, ak je budova zatvorená?

Ak sú priestory zatvorené, máte právo:
  • na odpočet nájomného – ak si prenajímateľ neplní svoje zákonné alebo zmluvne dohodnuté povinnosti (uvedené v nájomnej zmluve) odovzdať nájomcovi priestory vo vhodnom stave na dohodnuté alebo obvyklé použitie alebo udržiavate prenajaté priestory za vlastné náklady a zabezpečujete riadne poskytovanie služieb spojených s využívaním priestorov;
  • alebo neplatiť nájomné - v prípade, že sú priestory úplne uzavreté z dôvodu dezinfekcie alebo karantény (t.j. vady nehnuteľnosti).
Odporúčame rokovať s vašim prenajímateľom a uzatvoriť dohodu o úprave nájmu počas trvania pandémie koronavírusu.

Musím stále platiť nájomné za prenajaté priestory v prípade, ak je budova otvorená, ale rozhodnem sa pre karanténu?

Ak sa rozhodnete pre karanténu a ak sa s majiteľom nehnuteľnosti nedohodne inak, v zásade musíte nájomné platiť. Nárok na odpočet nájomného je podmienený vadou majetku (nezapríčinenou vami alebo majiteľom priestoru) alebo porušením povinností prenajímateľa voči nájomcovi. Prekážky alebo dôvody na vašej strane vás tak neoprávňujú odpočítať si nájomné. Odporúčame rokovať s vašim prenajímateľom a uzatvoriť dohodu o úprave nájmu počas trvania pandémie koronavírusu.

Musím stále platiť nájomné za prenajaté priestory v prípade, ak je budova otvorená, ale musím ísť do karantény?

Ak ste nútený ísť do karantény a ak ste sa s prenajímateľom nedohodli inak, v zásade musíte platiť nájomné. Nárok na odpočet nájomného je podmienený vadou majetku (nezapríčinenou vami alebo majiteľom priestoru) alebo porušením povinností prenajímateľa voči nájomcovi. Prekážky na vašej strane vás neoprávňujú odpočítať si nájomné. Odporúčame rokovať s vašim prenajímateľom a uzatvoriť dohodu o úprave nájmu počas trvania pandémie koronavírusu.
 

Musím stále platiť plné nájomné, ak som samostatne zárobkovo činná osoba a nie som schopný pracovať?

Pokiaľ nie je dohodnuté s prenajímateľom inak, v zásade musíte platiť nájomné. Nárok na odpočet nájomného je podmienený vadou majetku (nezapríčinenou vami alebo majiteľom priestoru) alebo porušením povinností prenajímateľa voči nájomcovi. Prekážky na vašej strane vás neoprávňujú odpočítať si nájomné. Odporúčame rokovať s vašim prenajímateľom a uzatvoriť dohodu o úprave nájmu počas trvania pandémie koronavírusu.

Musím platiť plné nájomné, ak mi z dôvodu pandémie koronavírusu poklesli tržby?

Pokiaľ nie je dohodnuté s prenajímateľom inak, v zásade musíte platiť nájomné. Nárok na odpočet nájomného je podmienený vadou majetku (nezapríčinenou vami alebo majiteľom priestoru) alebo porušením povinností prenajímateľa voči nájomcovi. Prekážky na vašej strane vás neoprávňujú odpočítať si nájomné. Odporúčame rokovať s vašim prenajímateľom a uzatvoriť dohodu o úprave nájmu počas trvania pandémie koronavírusu.

Musím platiť nájomné, ak nemám žiaden príjem, pretože kvôli koronavírusu nemôžem poskytovať služby alebo riadne pracovať?

Pokiaľ nie je dohodnuté s prenajímateľom inak, v zásade musíte platiť nájomné. Nárok na odpočet nájomného je podmienený vadou majetku (nezapríčinenou vami alebo majiteľom priestoru) alebo porušením povinností prenajímateľa voči nájomcovi. Prekážky na vašej strane vás neoprávňujú odpočítať si nájomné. Odporúčame rokovať s vašim prenajímateľom a uzatvoriť dohodu o úprave nájmu počas trvania pandémie koronavírusu.

Ak prenajímateľ súhlasí s pozastavením nájomného na isté obdobie, musím ho zaplatiť neskôr?

Všetko záleží na vašej dohode s prenajímateľom. Ak sa váš prenajímateľ nevzdá svojho práva na nájomné, budete ho musieť zaplatiť neskôr.

Tieto raktické rady spracovala právnická kancelária CMS Bratislava. Odpovede poskytli partneri kancelárie Petra Čorba Stark a Michal Huťan.

Povinnosti prenajímateľa a manažmentu budovy

Musí môj prenajímateľ alebo manažment budovy pravidelne čistiť priestory v budove?

Majiteľ budovy musí dodržiavať hygienické predpisy a tiež predpisy dohodnuté vo vašej nájomnej zmluve. Existuje tiež všeobecná zákonná povinnosť predchádzať akýmkoľvek škodám. Prenajímateľ, či správca budovy, sú povinní vyčistiť budovu alebo prijať preventívne opatrenia, ktorými obmedzuje šírenie akejkoľvek choroby.

Sú prenajímatelia alebo manažment budovy povinní plniť svoje bežné povinnosti aj počas súčasnej krízy (napr. opraviť rozbité zariadenia)?

Počas súčasnej krízy sú stále povinní plniť si svoje zvyčajné povinnosti. Existuje tiež všeobecná zákonná povinnosť predchádzať akýmkoľvek škodám. Je povinnosťou prenajímateľa, či vedenia vyriešiť akýkoľvek problém, za ktorý sú zodpovední a ktorý môže spôsobiť škodu. V opačnom prípade budete mať nárok na odpočet nájomného a odškodnenie. V prípade prekážok vis maior by sa odškodnenie mohlo vylúčiť.

Môže prenajímateľ vstúpiť do priestorov, ktoré mi prenajíma? Môžem mu zakázať vstup do prenajatých priestorov?

Zvyčajne existujú iba určité a špecifické situácie, za ktorých môže prenajímateľ vstúpiť do vami prenajatých priestorov. Ide napríklad o vykonanie opráv v prenajatých priestoroch alebo overenie si, či nehnuteľnosť používate správne. Uplatňovanie vašich práv ako nájomcu by vo všeobecnosti malo byť narušené. To znamená, že vstup je podmienený vašim súhlasom a vstup môžete odmietnuť. Ak sa však vyskytne krízová situácia, ako je požiar alebo potreba dezinfikovať priestory (napríklad kvôli koronavírusu) alebo vznikne akákoľvek iná situácia, ktorej je potrebné zabrániť alebo ju napraviť, nemali by ste majiteľovi zabrániť vstup do priestorov. Inak budete zodpovedný za akékoľvek škody, ktoré vzniknú na základe vašej reakcie.

Tieto raktické rady spracovala právnická kancelária CMS Bratislava. Odpovede poskytli partneri kancelárie Petra Čorba Stark a Michal Huťan.
 
Zdroj: Právnická kancelária CMS Bratislava, Foto: Sarah Pflug, Burst.shopify.com